בחינת התחרותיות בענף הבנקאות

 

הצוות הבין-משרדי לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית מונה על ידי נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, ושר האוצר דאז, ד"ר יובל שטייניץ. אוכלוסיות היעד של עבודת הצוות היו מגזר משקי הבית ומגזר העסקים הקטנים.

 

הצוות סקר היבטים תחרותיים במערכת הפיננסית והבנקאית, ועבודתו התרכזה בשלושה מישורים: הגדלת מספר השחקנים  בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה, הגברת התחרות בין השחקנים הקיימים וצעדים משלימים.

 
ב-16.07.12 פרסם הצוות להגברת התחרותיות דוח ביניים שכלל את עיקרי המלצותיו והזמין את הציבור להביע את עמדותיו. לאחר ששמע את עמדות הציבור החליט הצוות להותיר על כנן את ההמלצות שהתפרסמו בדוח הביניים וכן להוסיף ולעבד נושאים מהותיים ליישומן.
 
ב-19.03.13 הגיש הצוות דוח מסכם לשר האוצר ולנגיד בנק ישראל.

 

​ ​​