המלצות לעניין הגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב​

לצורך בחינת הסוגיות הנוגעות לתחרות כרטיסי החיוב, מינו המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, ומנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים, הגב' עירית מנדלסון, צוות עבודה בין-חטיבתי בבנק ישראל, בראשות הגב' אילנית מדמוני.
 
הצוות מפרסם היום (10.2.2015) את מסקנותיו והמלצותיו להגברת התחרות בתחום כרטיסי החיוב ולהגברת השימוש בכרטיסי חיוב מיידי.
 
מעבר לצעדים שבוצעו עד כה לקידום השימוש בעסקאות החיוב המיידי (לדוגמא: הגדרת כרטיס חיוב מיידי כמוצר מדף בנקאי, המהווה חלק בלתי נפרד מניהול חשבון עובר ושב; ואיסור על גביית עמלת פעולה בערוץ ישיר בגין כל שימוש בכרטיס חיוב מיידי) ולקידום התחרות והחדשנות בתחום כרטיסי החיוב בכלל (יצירת תשתית לכניסת סולקים חדשים לתחרות; ושיפורים במערך הטכנולוגי של חברת שבא), ממליץ הצוות על שורה של צעדים נוספים:
  • פיקוח על העמלה צולבת לעסקאות חיוב מיידי וקביעת שיעורה המרבי (0.3%) לתקופה של שנה, תוך שימוש בסמכויות הנגידה מכוח סעיפים 9יא- 9יב לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981;
  • הסדרת מועדי העברת הכספים בעסקאות חיוב מיידי, כך שכל שרשרת התשלום, מחיוב מחזיק הכרטיס ועד לזיכוי בית העסק תתבצע בסמוך למועד ביצוע העסקה, ולא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר הצגת העסקה;
  • הסדרת גילוי על עסקאות חיוב מיידי במסגרת פירוט פעולות בחשבון העו"ש של מחזיק הכרטיס (גילוי על כל עסקה בנפרד, תוך ציון מועד העסקה, סכום ושם בית העסק);
  • קידום הטמעת השימוש בתקן EMV, הן בצד הנפקת כרטיסים אלו והן בצד השימוש בטכנולוגיה תומכת בבתי העסק (POS);
  • קידום התחרות בתחום הסליקה: קידום תיקון חקיקה שיאפשר חיבור של סולקים חוץ-בנקאיים בעלי רישיון למתג כרטיסי החיוב המופעל על ידי חברת (שבא) והסדרת מועד העברת הכספים בין מנפיק לסולק בעסקאות חיוב נדחה.
 
המלצות אלו באות לידי ביטוי בטיוטות להוראות שפרסם הפיקוח על הבנקים היום. 

  

ההודעה לעיתונות 

תמצית הדוח

עיקרי ההמלצות

 

הדוח המלא של הצוות להגברת התחרות בתחום כרטיסי האשראי (מותאם להדפסה דו-צדדית)

(דוח מסכם)

 

להלן פרקי הדוח:

חלק א' - רקע ויעדים

חלק ב' - הגברת השימוש בעסקאות חיוב מיידי

חלק ג' - מועדי העברת הכספים בעסקאות חיוב נדחה

חלק ד' - מגבלות חוזיות על בתי עסק

חלק ה' - קידום התחרות בתחום הסליקה

חלק ו' - קידום השימוש בתקן EMV

 

 

צעדים פיקוחיים:

 

טיוטת צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות שניתן על ידי מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי) (הוראת שעה), התשע"ה 2015

 

טיוטת תיקון להוראה 470

 

דברי הסבר לטיוטת תיקון הוראה 470

 

טיוטת מכתב בנושא הרחבת תפוצת כרטיסי חיוב מיידי (דביט)

 

טיוטת מתווה מעבר מערך התשלומים בישראל לתקן EMV​​​