סקירות של בדיקות שנערכו במערכת הבנקאית בנושאים שונים

במסגרת פעילותו השוטפת הפיקוח על הבנקים עורך בדיקות במערכת הבנקאית במכלול נושאים בנקאיים. עיקר הבדיקות מתבצעות על ידי אגף הביקורת. הבדיקות מתבצעות בהיקף ובעומק שונה בהתאם לאופי ומורכבות הנושא שנבדק, ומטרתן לזהות ולהעריך את מגוון הסיכונים הגלומים באותו נושא ואת העמידה בדינים והוראות, לבחון את תפקוד מערכי הניהול, הבקרה והממשל התאגידי, ולהביא לתיקון ליקויים וחולשות.

בסקירות המצורפות להלן מובאים סיכומים של חלק מבדיקות שנערכו, עיקרי הממצאים שעלו במהלכן והצעדים שננקטו בהתאם.​

​​​​​​​​​​​​