הוראות למילוי טופס הגשת מועמדות

  • להגשת מועמדות יש למלא את טופס הגשת המועמדות למשרה פנויה, דרך הקישור "הגשת מועמדות".
  • בכדי להגיש מועמדות, נדרש למלא שאלון אישי, כאשר הנתונים שיוזנו בשאלון המועמד, בטופס קורות החיים ובצרופות הרלוו​נטיות, יישמרו במערכת וישמשו את ועדת המכרז הפומבי בעת בחינת עמידה בתנאי הסף ובקריטריונים הנוספים שיקבעו למיון המועמדויות. מומלץ למלא את מירב השדות בטופס הגשת המועמדות ולציין בקורות החיים כל מידע שעשוי להיות רלוונטי לתפקיד המבוקש.
  • הגשת המועמדות למכרז מתאפשרת עד למועד האחרון להגשת המועמדות, כפי שצוין בפרטי המכרז, עד לחצות (0:00 בלילה). לאחר מכן, המערכת לא תאפשר הגשת מועמדות למשרה. לא תתאפשר קבלת מועמדות לאחר ימי הפרסום.
  • עם הגשת המועמדות באמצעות מערכת הגיוס המקוונת, תשלחנה שתי אסמכתאות על רישום המועמדות. המייל ישלח לכתובת המייל שהזין המועמד בטופס הגשת מועמדותו.
  • מועמד שברצונו להגיש מועמדות ליותר ממשרה אחת, נדרש למלא את טופס הגשת המועמדות למשרה פנויה עבור כל משרה רלוונטית עבורו.
  • כל מקום בו הנוסח מופיע בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.
  • הבנק יפעל ליישום אפליה מתקנת למועמדים מקרב האוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם (אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית ומי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה); תינתן העדפה למועמדים מקרב בני הקבוצה הזכאית לייצוג הולם, במקום בו נמצאו, בתום המיונים, שני מועמדים בעלי כישורים דומים עד זהים. בנוסף, מעת לעת יתקיים גיוס אשר ייועד לקבוצה הזכאית לייצוג הולם.
  • מועמדים שיעברו בהצלחה את שלב המיון הראשוני יידרשו להציג מסמכים המאמתים את הפרטים שמסרו.
  • רק פניות מתאימות ייענו.​