חוזים בנקאיים אחידים

בנק ישראל, באמצעות הפיקוח על הבנקים, פעל בשנים האחרונות לביטול תנאים מקפחים בחוזים אחידים הנהוגים במערכת הבנקאות. זאת כחלק מפעילותו של הפיקוח לשיפור ההוגנות ביחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם.
 

במהלך שנת 2014 נקבע כי על התאגידים הבנקאיים לפרסם באתר האינטרנט שלהם חוזים אחידים.

 
מהו חוזה אחיד וכיצד מבטלים תנאים מקפחים הכלולים בו?
חוזה אחיד הוא חוזה שעיקר תנאיו נקבעים על ידי צד אחד. בדרך כלל מדובר בצד המספק את השירות או המוצר, והוא גם בעל הידע, המיומנות והניסיון בתחום. הצד האחר מתבקש לחתום על החוזה כלשונו, ויכולתו להתמקח או לשנות את סעיפי החוזה  מועטה, אם בכלל. ככלל גופים גדולים משתמשים בחוזים אחידים כדי לייעל את פעילותם, וליצור בסיס חוזי אחיד לפעילותם מול לקוחות רבים. למרות היתרון הכלכלי שבפעילות המבוססת על חוזים אחידים (בעיקר הוזלת עלויות ללקוח), יש חשש כי בשל פער הכוחות והיכולת להכתיב את התנאים, החוזה האחיד ינוסח באופן המוטה לטובת הצד שערך אותו, ואף יכלול תנאים המקנים לו יתרון בלתי הוגן כלפי הלקוח.
לפיכך נקבע בחוק החוזים האחידים, ובתקנות שהוצאו על פיו, כי מספר גופים מסוימים, ובהם בנק ישראל, רשאים לפנות לבית הדין לחוזים אחידים בבקשה  לביטול או שינוי  של תנאים מקפחים בחוזים אלו.

בקשות לביטול או שינוי של תנאים מקפחים בחוזים בנקאיים

היועץ המשפטי לממשלה פנה לבית הדין לחוזים אחידים והגיש בקשה נגד אחד הבנקים. מאז שניתנה גם לבנק ישראל סמכות כזאת ובהתאם הוגשו במצטבר ארבע בקשות נגד הבנקים לביטולם או לשינוים של תנאים מקפחים בחוזים האחידים שלהם. הבקשות שהוגשו  הן:
​​​​​​​
חוזה לניהול חשבון עובר ושב
 • זה החוזה הנפוץ ביותר במערכת הבנקאות. הוא משמש את כל הבנקים להתקשרות עם לקוחות המבקשים לפתוח חשבון עובר ושב. ביוזמת בנק ישראל הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית הדין לחוזים אחידים בקשה לביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד שהיה נהוג ב"בנק לאומי לישראל בע"מ".
 • בית הדין קיבל את מרבית הטענות והורה לבנק לתקן סעיפים רבים שמצא כמקפחים. לאחר מתן פסק הדין ערערו שני הצדדים לבית המשפט העליון.
 • בטרם התקבל פסק הדין בערעור הורה המפקח על הבנקים לכל הבנקים לתקן, בחוזים הנהוגים אצלם, שעניינם ניהול חשבון עובר ושב, את אותם סעיפים שבית הדין קבע כי הם מקפחים, והערעור לבית המשפט העליון לא נסב עליהם. הבנקים תיקנו את החוזים כאמור.
 • ב- 18.02.10 ניתן פסק הדין בערעור על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. בעקבות כך, פנה המפקח על הבנקים אל הבנקים בדרישה להתאים את החוזים הנהוגים אצלם לקביעות של בית המשפט העליון.  ​
חוזה הלוואה לדיור
 • הלוואה לדיור היא מן השירותים הבנקאיים החשובים ביותר ללקוחות רבים. מספרם הגדול של הלווים העלולים להיפגע מקיפוח הכרוך בחוזה הלוואה לדיור, והפער הגדול ביחסי הכוחות בין הבנק לבין הלקוח במקרה כזה הניעו את בנק ישראל לפנות לבית הדין לחוזים אחידים נגד "הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ" (שמוזג עם "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ" ב- 31.05.06).
 • ההליכים בפני בית הדין לחוזים אחידים בעניין זה הסתיימו, וב-05.05.09 ניתן פסק הדין הקובע כי סעיפים רבים בהסכם הם אכן תנאים מקפחים. הבנק הגיש ערעור על פסק הדין בפני בית המשפט העליון. המפקח על הבנקים פנה אל הבנקים והורה להם לפעול לשינוים או לביטולם של סעיפים בחוזי ההלוואה לדיור הנהוגים אצלם בכל אותם נושאים שלגביהם לא הוגש ערעור ובהתאם לעקרונות פסק הדין.
 • ב- 19.9.12 ניתן פסק הדין בערעור. עם מתן פסק הדין התבקשו התאגידים הבנקאיים להשלים את מלאכת תיקון חוזי ההלוואה לדיור בהתאם להחלטת בית המשפט בערעור עד ליום 1.4.13.  
חוזה למתן שירותים בנקאיים באינטרנט
 • שירותי בנקאות בתקשורת מקובלים ונפוצים מאד בישראל. השירות מסייע ללקוחות  לחסוך בזמן. הבנקים מעודדים שימוש בשירותים טכנולוגיים, ומחיריהם של שירותים אלו נמוכים ביחס  לאותם השירותים הניתנים בדלפק הבנק.
 • בנק ישראל הגיש לבית הדין לחוזים אחידים בקשה לבטל או לשנות תנאים מקפחים בחוזה של "בנק הפועלים בע"מ" למתן שירותים בנקאיים באינטרנט ובטלפון הסלולרי.
 • בפסק דינו קיבל בית הדין את מרבית הטענות של בנק ישראל והורה על ביטול או שינוי של הוראות הפוטרות את הבנק מאחריות בהתרחש אירועים העלולים לגרום נזק ללקוח –  פעולות לא מורשות בחשבונו, העברת מידע על אודותיו, תקלות ושיבושים בשירות ועוד.
 • סמוך לאחר מתן פסק הדין הורה המפקח על הבנקים לבנקים ולחברות לכרטיסי אשראי לתקן את החוזים האחידים שלהם העוסקים במתן שירותים בתקשורת, בהתאם לעקרונות פסק הדין.
ערבות בנקאית בקניית דירה מקבלן
 • לחלק נכבד מהאוכלוסייה רכישת דירה היא ההוצאה הגדולה והמשמעותית ביותר במהלך החיים. במקרה של רכישה מקבלן, במרבית המקרים הרוכש מקבל מהקבלן, כבטוחה להשקעתו, ערבות בנקאית. לעיתים הבנק שמנפיק את הערבות כולל בה תנאים רבים המקשים על הרוכש לממש את הערבות בעת הצורך.
 • מפאת שכיחות השימוש בערבות ותפקידה המהותי בהגנה על כספם של רוכשי הדירות, הגיש בנק ישראל לבית הדין לחוזים אחידים בקשה נגד "טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ" (שמוזג ב-31.12.2004 עם "בנק  המזרחי").
 • הדיון בנושא הסתיים במתן פסק דין על ידי בית הדין לחוזים אחידים.
 • כיום מוסדר נוסח אחיד לערבות בנקאית בתקנות מכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (ערבות בנקאית) התשע"א-2010.

מידע נוסף בנושא חוזים אחידים