חקיקה והוראות תחיקתיות

 

בדף זה רוכזו עיקרי החקיקה בתחום בנק-לקוח ובכלל זה החוקים, הצווים, הוראות הניהול הבנקאי התקין והחוזרים בתחום זה, לפי חלוקה לשירותים הנפוצים הניתנים ללקוחות על ידי הבנקים והחברות לכרטיסי אשראי. עריכת המידע נעשתה מתוך כוונה ליצור כלי עזר שיתמוך ויסייע לכל העוסקים בתחום, הן מתוך המערכת הבנקאית והן מחוצה לה.
  
​​​​​
כללי

חקיקה

שירות ללקוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981
גילוי נאות ומסירת מסמכים כללי הבנקאות (שירות ללקוח), התשנ"ה-1992
פרסומת המכוונת לקטינים כללי הבנקאות (שירות ללקוח), התשנ"ה-1995​

הוראות ניהול בנקאי תקין

קשרי תאגידים בנקאיים עם מתווכים הוראת ניהול בנקאי תקין 359
קצין ציות הוראת ניהול בנקאי תקין 308
טיפול בתלונות הציבור הוראת ניהול בנקאי תקין 308A​

 

חשבונות בנק
פתיחת חשבון פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו
טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות​ חוזר מס' 1881-06​
פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט​ הוראת ניהול בנקאי תקין 418​
גילוי מידע אודות תניית מדד רצפה בחוזים​ מכתב פיקוח
​משלוח הודעות בתקשורת הוראת ניהול בנקאי תקין 420
​בנקאות בתקשורת הוראת ניהות בנקאי תקין 367​
​חוזר "סוגי חשבונות בהתקיימם לא תידרש חתימת לקוח על הסכם" ​חוזר מס' 2509-06​
הוראות כלליות בניהול חשבון​ ​ ​ ​ דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 425​
יום עסקים בתאגידים בנקאיים​
הוראת ניהול בנקאי תקין 402​
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה​
הוראת ניהול בנקאי תקין 417​
שמירת מסמכים ​ הוראת ניהול בנקאי תקין 419​
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית​ הוראת ניהול בנקאי תקין 421​
חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות​ מכתב פיקוח
מתן הטבות ללקוחות והתרמת לקוחות​ ​ ​ ​ הטבות ללקוחות​ הוראת ניהול בנקאי תקין 403​
הטבות לעובדים של לקוח
הוראת ניהול בנקאי תקין 404​
התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 410​
חשבון משותף​ ​ ​ חשבון משותף וכספת משותפת​
​חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים" הוראת ניהול בנקאי תקין 434​
לקוחות מיוחדים​ ​ חשבונות קטינים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 416
שירותים בנקאיים לעולים חדשים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 406
הוראות של לקוחות ופעולות ללא הוראה מפורשת ​ ​ הוראות טלפוניות​ הוראת ניהול בנקאי תקין 435
השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו המפורשת​ הוראת ניהול בנקאי תקין 407
קיזוז כנגד תכניות חיסכון ​ הוראת ניהול בנקאי תקין 438
מסגרות אשראי ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב​ הוראת ניהול בנקאי תקין 325
סגירת חשבון העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח​ הוראת ניהול בנקאי תקין 432
 ​
 
אמצעי תשלום

 

​מועד זיכוי וחיוב בשיקים ​ הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992
הבהרה בעניין הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992- חוזר מס' 2020-06​
פנקסי שיקים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 431 - פנקסי שיקים
כרטיסי חיוב​ ​ ​ חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986
תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 ​
הוראת ניהול בנקאי תקין 470 - כרטיסי חיוב
חוזר מס' 2448-06​ - הבהרות בנושא חובת פרסום שם הספק בדף הפירוט החודשי ללקוח​
חוזר מס' 2346-06​ - שינוי תדירות של משלוח דפי פירוט ללקוח שכרטיסו בוטל או נחסם​
חיובים על פי הרשאה​ הוראת ניהול בנקאי תקין 439 - חיובים על פי הרשאה
  ​
הלוואות וחובות

 

​הלוואות ​ ​ ​ ​ ​ נהלים לניהול הלוואות ​ הוראת ניהול בנקאי תקין 452
הלוואות זכאות​ חוק הלוואות דיור, התשנ"ב- 1992​
נהלים למתן הלוואות לדיור​ הוראת ניהול בנקאי תקין 451 + שאלות ותשובות​
פרעון מוקדם של הלוואה לדיור​ פקודת הבנקאות - סעיף 13​

עמלות פירעון מוקדם בהלוואה לדיור

צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב-2002

עמלות פירעון מוקדם בהלוואה שלא לדיור​ הוראת ניהול בנקאי תקין 454
תיקון חוזה ההלוואה לדיור בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון מכתב פיקוח
פנייה יזומה למתן אשראי ללקוחות קמעונאיים​ מכתב פיקוח
הליכי גביה​ ​ ​ הליכי גביית חובות הוראת ניהול בנקאי תקין 450
​חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין​ הוראת ניהול בנקאי תקין 409 
המצאת מידע לחייבים​ המצאת מידע לחייבים – חזור מס' 2155-06
גביית חובות באמצעות עורכי דין חיצוניים ​ הבהרה

 

ערבויות - כללי

 

חוק הערבות​
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי​ הוראת ניהול בנקאי תקין 453
 

 

ערבויות לטובת רוכשי דירות

 

​הבטחת השקעות של רוכשי דירות ​

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), תשל"ה-1975​
ליווי פיננסי-שיטת השוברים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 326
נוסח כתב ערבות להבטחת כספי הרכישה​ תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(ערבות בנקאית) התשע"א-2010 ​

 

ריבית

 

​כללי חוק הריבית, התשי"ז-1957 ​
ריבית והצמדה​ חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 ​
קביעת שיעור הריבית המכסימלי​ צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), התש"ל-1970​
דרכי חישוב הריבית​ הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב הריבית), התשנ"א-1990 ​
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק)​ הוראת ניהול בנקאי תקין 440
חובת יידוע הלקוח אודות פערי ריביות​ מכתב פיקוח
 ​
עמלות

 

שירות המסלולים - הוראת ניהול בנקאי תקין 423​
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008​
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015​
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב),התשע"ה-2015​
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות מסלול בסיסי), התשע"ד-2014​
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושיניו במקרה אחר), התשע"ג-2012​
מכתב המפקח - תמחור מחדש של עמלות בעד פעילות בניירות ערך​
שירותים בנקאיים בני פיקוח לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12), התשס"ז-2007 ​
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008​
גילוי עלות שירותים בניירות ערך - הוראת ניהול בנקאי תקין 414
נהלים בנושא עמלות - הוראת ניהול בנקאי תקין 415​
הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות- חוזר מס' 2231 ​
גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בניירות ערך – חוזר מס' 2254-06​
הבהרה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008​​
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015​​
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו-2016​
 
פתיחת סניפים והצבת מכשירים אוטומטיים

 

​סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר הוראת ניהול בנקאי תקין 400​
​ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים הוראת ניהול בנקאי תקין 401
אחזור מידע על ידי לקוחות​ הוראת ניהול בנקאי תקין 441
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 442
סגירת סניפים וצמצום מספר עמדות הטלרים בבנקים​ מכתב פיקוח
 ​
חשבונות ללא תנועה

 

​פיקדונות ללא תנועה ​ ​ פקודת הבנקאות - סעיפים 1 ו-13ב
צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000 ​
השקעת פיקדונות ללא תנועה - דברי הסבר​
מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים​
הוראת ניהול בנקאי תקין 413
ניתוק הקשר עם שוכרי כספות​
  
שיקים ללא כיסוי

 

חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981​
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 ​
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב-1981 ​
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ג- 2012
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד- 2014​
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה- 2014
החקיקה מתעדכנת מעת לעת. נוסח ההוראות והדינים המופיעים באתר אינו הנוסח הרשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין.
 
שאלות והערות ניתן להפנות ליחידת ההסדרה באגף בנק-לקוח בטלפון 02-6552680.