המבקר הפנימי בתפקידו כנציב תלונות הציבור​ על פעילות בנק ישראל

המבקר הפנימי משמש כנציב תלונות הציבור על פעילות בנק ישראל (להלן "הנציב").​ 

תלונות על אי שביעות רצון ממעשה או ממחדל של בנק ישראל או מי מטעמו:

במידה והתקבל שירות מבנק ישראל (כגון: שירות מהיחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, ממדור מלוות המדינה וממחלקת המטבע) שאינו לשביעות רצונך (כגון: אי מענה, עיכוב בטיפול, יחס לא ראוי), ניתן להגיש תלונה.

התלונה תיבחן ביסודיות אל מול היחידה בבנק ישראל בגינה הוגשה התלונה, ותשובה תשלח בתום הטיפול.​ 

תלונות ובירורים על בנקים מסחריים וחברות כרטיסי אשראי מטופלים ביחידה לפניות הציבור, בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בהתאם לנהלי היחידה ואינם בתחום טיפולו של הנציב.

 

תחום האחריות של הנציב אינו כולל תלונות של עובדי קבלן, תלונות בנושא הטרדה מינית והתנכלות וכן תלונות של מציעים/מתמודדים במכרזים/התקשרויות, בטרם הסתיימו הליכי המכרז/ההתקשרות ו/או בטרם ניתן מענה מקדים לתלונה באופן ישיר על ידי בעלי התפקידים האחראים לניהולו של המכרז/ההתקשרות.

עוד נדגיש כי הנציב איננו נוהג להשיב על מכתבים המופנים אליו בהעתק.

 

בתלונות המפורטות להלן, לא יתקיים בירור או יופסק הבירור, אלא אם נמצאה סיבה אשר מצדיקה זאת:

א.          תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.

ב.          תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט, או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.

ג.          תלונה בעניין הנמצא בחקירת המשטרה.

ד.          תלונה שבעניינה הוגשה תלונה למשרד מבקר המדינה/נציבות תלונות הציבור במשרדו.

ה.          תלונה שהוגשה לאחר שעבר ממועד האירוע פרק זמן העולה על 3 שנים.

ו.           תלונות בעניינים הנמצאים בהתדיינות בין נציגות העובדים לבין ההנהלה ו/או לבין הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

ז.           תלונות קנטרניות (כגון: תלונות החוזרות על עצמן לאחר שכבר נבדקו).

במקרים אלו, יודיע הנציב (או עובד מטעמו) למתלונן בכתב שלא יטפל בתלונה ויציין, לפי שיקול דעתו, את הנימוקים לכך.​ ​ 

 על מכתב התלונה לכלול את מירב הפרטים הרלוונטיים, כגון: שם המתלונן (שם פרטי ושם משפחה), כנגד איזה גוף/בעל תפקיד בבנק ישראל מופנית התלונה, נושא התלונה, פירוט מרכיבי התלונה, תאריכים רלוונטיים. מומלץ להקפיד על כתיבה ברורה ועניינית.

יש להשתמש בטופס הגשת התלונה המשולב באתר האינטרנט של בנק ישראל.

למעבר לטופס פנייה

עם קבלת התלונה ולא יאוחר מעשרה ימי עבודה ממועד קבלתה, יישלח מכתב המאשר את קבלת התלונה. 

התלונה תיבחן אל מול הגורם בבנק ישראל בגינו הוגשה התלונה.

תשובה למתלונן תינתן בתוך 90 ימי עבודה ממועד משלוח אישור הקבלה, אלא אם בשל היקפה ומורכבותה או בשל נסיבות אחרות, נדרש פרק זמן ארוך יותר. במקרים דחופים, לפי שיקול דעת הנציב, תינתן תשובה מהירה יותר. בכל מקרה, ככל שלא הסתיימה הבדיקה וחלפו 90 ימי עבודה ממועד אישור הקבלה, תועבר תשובת ביניים למתלונן.   ​