מעבר מהיר מבנק לבנק

ב​רוכים הב​אים למדריך להעברת חשבונות מבנק לבנק

ניתן להיכנס לאתר "מעבר מהיר מבנק לבנק" בקישור להלן:

בין הצעדים הרבים שמוביל בנק ישראל להגברת התחרות במערכת הפיננסית, תושק ב-22.9.21 מערכת חדשה אשר תאפשר ללקוחות המערכת הבנקאית לעבור מבנק לבנק באופן מקוון, נוח, מאובטח, ללא עלות ובתוך 7 ימי עסקים. כמו כן, לאחר העברת הפעילות וסגירה אוטומטית של החשבון בבנק הישן, ככל שלא נותרה בו פעילות נוספת, החיובים והזיכויים שיגיעו לחשבון הישן יעברו אוטומטית לחשבון החדש (שירות "עקוב אחרי"). 

מערכת מורכבת זאת, שפותחה על ידי המערכת הבנקאית, באמצעות מס"ב כגורם מרכז של הפרויקט, מפשטת בצורה משמעותית את תהליך המעבר הקיים כיום ותאפשר ללקוחות לשפר את תנאי ההתקשרות שלהם מול הבנקים. ​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​

מידע כללי

שירות זה מאפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו בין בנקים,  באופן מקוון וללא עלות. ניתן לבצע זאת על ידי הגשת בקשת העברה בבנק שבו הלקוח מעוניין לרכז את הפעילות הפיננסית שלו, ללא צורך להגיע לסניף. הבנק אליו מוגשת בקשת המעבר (הבנק החדש) יוצר קשר עם הבנק המקורי (הבנק הישן) ומנהל מולו במישרין את תהליך העברת הפעילות. ​

הפחתת חסמי מעבר של לקוחות בין בנקים באמצעות הליך פשוט בטוח ונוח עבור הלקוח,  במטרה:

- לשפר את תנאי השירות של הלקוח ובכך להגביר תחרות;

- להגדיל את כוח המיקוח של הלקוח מול הבנק;

- לאפשר ללקוח, המעוניין בכך, מעבר קל ונוח תוך שמירה על רציפות בשירותים הפיננסיים שלו ככל שניתן.


​​​​
 • תהליך העברת פעילות פיננסית בין בנקים יהיה מהיר, מקוון, נוח, אמין, מאובטח וללא עלות.

  • ככלל, תהליך המעבר יושלם בתום 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשת מעבר תקינה.​

 • יופעל מנגנון "עקוב אחרי" ( = ניתוב) – חיובים, זיכויים, והפקדת שיקים, שיגיעו לחשבון הישן, לאחר המעבר, ינותבו אוטומטית לחשבון החדש במשך שנתיים מיום המעבר..

 • ללקוח תהיה כתובת אחת לטיפול בכל תהליך המעבר -  הבנק אליו מועברת הפעילות (גם במקרה של בעיות בתהליך העברת הפעילות).

 • מועד תחילת המעבר באמצעות המערכת המקוונת – 22 בספטמבר 2021. ​​

העברת הפעילות

על מנת להעביר את הפעילות מבנק אחד לבנק אחר, יש לוודא כי בבנק אליו מעוניינים לעבור קיים חשבון פעיל. לאחר מכן, יש להיכנס לאתר האינטרנט או לאפליקציה של הבנק  אליו מעוניינים להעביר את הפעילות ולהגיש בקשה בהתאם. ​

מרבית מחשבונות העו"ש (עובר ושב) למשקי הבית יהיו ניתנים לניוד .​​

חשבונות תאגיד או חשבונות שקיימת לגביהם מורכבות / מניעה משפטית, כגון: חשבונות מעוקלים, חשבונות נאמנות חשבונות המנוהלים על ידי אפוטרופוס וכיוצ"ב. ​

ניתן יהיה להעביר פעילות מחשבון אחד לחשבון אחר, במקרים הבאים:

כאשר יש זהות מוחלטת בין בעלי החשבון => (יחיד לאותו יחיד; שותפים לאותם שותפים);

כאשר מתווספים בעלים לחשבון => (יחיד לשותפים שהוא אחד מהם; שותפים לאותם שותפים ועוד נוספים). במקרה זה נדרשת הסכמה של הבעלים הנוספים לתהליך. 

לא ניתן יהיה לנייד בין חשבונות כאשר יש גריעת בעלים.

​​

 • יתרות זכות וחובה בשקלים (לעניין יתרות חובה, בכפוף להסכמת הבנק החדש).

 • יתרות זכות וחובה במטבע חוץ (ההעברה תתבצע במט"ח כאשר החשבון בבנק החדש הוא חשבון מט"ח ובתנאי שהבנק החדש מנהל יתרות באותו המטבע).

 • הרשאות לחיוב חשבון עובר ושב.  

 • הוראות קבע.

 • שיקים שניתנו מפנקסים שהונפקו על ידי הבנק הישן ואשר יוצגו לאחר מועד המעבר – יוצגו ישירות לחשבון החדש.

 • שיקים שהופקדו למשמרת עם תאריך פירעון עתידי.

 • ניירות ערך (ישראליים וזרים) הניתנים להעברה. 

 • הרשאות לחיוב בכרטיס חיוב חוץ בנקאי.

 • הרשאות לחיוב בכרטיס חיוב בנקאי. ​


 • הלוואות ואשראי (לרבות הלוואות לדיור).

 • פיקדונות ותוכניות חיסכון.

 • ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה.

 • כספות ומוצרים פיננסיים המשועבדים לטובת הבנק להבטחת אשראי.

לגבי מוצרים שאינם מתניידים אוטומטית, על הלקוח ועל הבנק הישן להגיע להסכמות לעניין אופן ההתנהלות וההתחשבנות לאחר מועד המעבר.​

שירות הניוד המקוון נועד לסייע ללקוח להעביר את מכלול פעילותו לבנק חדש, בצורה פשוטה וללא עלות, לא ניתן להעביר רק חלק מהפעילות הפיננסית בחשבון מבין הפעילויות המפורטות לעיל. כך לדוגמא לא ניתן להעביר רק יתרות זכות, ללא שיקים, או רק הרשאות לחיוב חשבון ללא ניירות ערך הניתנים להעברה. ​

ככלל, הניוד יתבצע תוך 7 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה לניוד.

באפשרותך לבחור מועד מאוחר מ – 7 ימי עסקים להשלמת תהליך הניוד, ובתנאי שהעברת הפעילות תתבצע עד 30 ימי עסקים מיום הגשת בקשה תקינה.

בחירה של מועד מאוחר יותר יכולה להתבצע, למשל, על מנת לוודא כי עד להשלמת התהליך התקבל אמצעי תשלום חלופי, כמו כרטיס אשראי מהבנק החדש.​

כן, הלקוח יכול לבטל את הבקשה לניוד עד לסוף היום ה-6 של תהליך ההעברה.

​​

במקרה זה לא ניתן להגיש בקשה למערכת המקוונת ויש לפנות לבנק ממנו אתה מעוניין להעביר את הפעילות המסוימת ולבקש להעביר אותה. במקרה זה אופן הגשת הבקשה ולוחות הזמנים לביצועה יהיו בהתאם לסוג הפעילות המועברת. ​

הבנק יכול לסרב לבקשת הניוד רק במקרים הבאים: 

 • קיימת יתרת חוב בחשבון הישן שהבנק החדש לא מוכן לקבל.

 • קיימת יתרת זכות בחשבון הישן שלא עומדת במגבלות הבנק החדש. 

 • טרם חלפו 3 חודשים ממועד ביצוע ניוד קודם.

 • הלקוח החל תהליך סגירת חשבון בבנק הישן. 

 • אי עמידה בכללי הנגיד מסיבה אחרת. ​​

אין מגבלה על מספר הבקשות שיכול להגיש הלקוח, אך חייבת לחלוף תקופה מינימאלית של 3 חודשים בין ביצוע בקשת העברה אחת לאחרת. כמו כן, הלקוח לא יכול להגיש בקשה במקרה בו קיימת בקשת העברה אחרת באמצע תהליך.​

פעולה פיננסית תנותב ותבוצע במסגרת הזמנים הנהוגה לביצוע אותה פעולה פיננסית, לרבות לעניין חישוב ימי הערך ללקוח ושמירה על סופיות התשלום עבור הלקוח. ​

הבנק החדש ישמש כתובת לכל פניות הלקוח המתנייד. עם זאת, גם הבנק הישן מחויב לתת מענה לפניות הנוגעות לפעילות שנותרה אצלו.​

כל מידע שיעבור בין הבנקים מתבצע בכפוף לדיני הפרטיות.​

חשבון הבנק הישן

הלקוח זכאי שההטבות וההנחות בבנק הישן ישמרו לו לפחות למשך 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה אלא אם נקבע אחרת בהסכם בינו לבין הבנק, כך שגם אם התחרטתי וביטלתי את הניוד, לא תהיה פגיעה בהטבות ובהנחות שניתנו לי.​

כן ובלבד שניסיונות שימור אלו יעשו מבלי שיופעלו על הלקוח לחצים לקבלת החלטה כאמור. על הבנק הישן להבהיר ללקוח כבר בתחילת הפנייה כי מטרת הפנייה היא לנסות לשמרו כלקוח בבנק זה.​


 • מהיום השני, לא ניתן לשנות את בעלי החשבון וליזום פעולות חדשות בחשבון הנושאות אופי מתמשך שיש בהן כדי לחייב את החשבון החל מיום המעבר. בין היתר, פעולות בנושאי הרשאות לחיוב חשבון, הלוואות, שיקים וכיוצ"ב. כמו כן, לא ניתן להמשיך ולבצע שימוש בכרטיס חיוב בנקאי.

 • ביום המעבר, לא ניתן לבצע פעולות בחשבון הישן, לרבות משיכת מזומן.

 • על אף האמור לעיל, הבנק הישן רשאי לאפשר ללקוח לבצע פעולות יזומות חדשות בחשבון, בתנאי שאלו נדרשות לצורך המשך הפעילות שנותרת בבנק הישן לאחר הניוד, והבנק המתחייב לאפשר המשך קיומן לאחר יום המעבר.​​

עם השלמת המעבר של הלקוח בין הבנקים, ובמידה ולא נותרה כל פעילות בבנק הישן, החשבון ייסגר. במקרה בו תיוותר פעילות שאינה ניתנת להעברה ייסגר החשבון הישן לפעילויות חדשות מסוג הפעילות שהועברה. אם לקוח מעוניין לחזור לפעילות פיננסית שוטפת בבנק הקודם שלו, הבנק הקודם שלו יפתח לו חשבון חדש והוא יקבל מספר חשבון חדש.​

שרות "עקוב אחרי" ("ניתוב")

ניוד הוא השלב של העברת הפעילות הפיננסית של הלקוח מהחשבון בבנק הישן לחשבון בבנק החדש באמצעות המערכת המקוונת. שלב הניוד מושלם ביום המעבר בהתאם לכללי הנגיד.


ניתוב הוא שירות "עקוב אחריי" המאפשר העברה אוטומטית של הפעילות הפיננסית של הלקוח מהבנק הישן לבנק החדש, במשך שנתיים מיום המעבר. 

ניתוב הפעילות מקנה ללקוח את הביטחון שכל חיוב או זיכוי שהוצגו בחשבונו הישן ינותבו אוטומטית לחשבונו החדש, כך שניתן לשמור על רציפות בניהול החשבון, ללא צורך ביצירת קשר עם הגורמים המחייבים את החשבון הישן (כגון חברת חשמל או חברת תקשורת) או מזכים אותו (כגון מעסיק המזכה את החשבון במשכורת או המוסד לביטוח לאומי המזכה אותו בקצבאות למיניהן) ועדכונם בפרטי החשבון החדש שלו במהלך תקופת הניתוב. ​

 • זיכויים עתידיים בשקלים

 • חיובים עתידיים בשקלים

 • שיקים שיופקדו לטובת בעל החשבון שעבר בנק ​

לא. אחד מעקרונות הבסיס הוא שהניוד והניתוב הם ללא עלות ללקוח. ​

פעילות הניתוב תימשך שנתיים מיום ביצוע הניוד.​​

מדובר בתקופת זמן ארוכה שנועדה להיערכות ולהקלה על המעבר של הלקוח בין בנקים, כאשר ישנה ציפייה שבמהלכה צדדים שלישיים שמזכים או מחייבים את החשבון באופן קבוע יעדכנו את פרטי החשבון החדש לחיוב או לזיכוי. תשומת ליבך לכך שבמהלך תקופת הניתוב תקבל דיווח חצי שנתי אודות הפעולות המנותבות לחשבונך, באמצעותו תוכל לדעת  האם יש גורמים שטרם עדכנו את פרטי החשבון החדש לחיוב או לזיכוי. ​

כן. לקוח יכול בכל שלב לבקש לעצור את ניתוב הזיכויים והחיובים מהחשבון הישן לחשבון החדש.​