לתשומת לב הציבור! הנחיות בדבר השהיית הגבלת חשבונות בנק בשל שיקים ללא כיסוי יפקעו ביום ל' בסיוון התשע"פ, 22 ביוני 2020. 

כפועל יוצא, שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק החל מיום א' בתמוז התשע"פ, 23 ביוני 2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות.


שיקים שחזרו בין התאריכים: ח' באדר התש"פ, 4 במרס 2020 ו - ל' בסיוון התשע"פ, 22  ביוני 2020, ייגרעו ממניין השיקים לעניין הטלת הגבלות.


שיקים מבוטלים שמועד פרעונם הינו 23 ביוני 2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות על כל המשתמע מכך. 

בדיקת מצב היתרה בחשבון וקיומו של כיסוי לשיק, מתקיימת גם במקרים של שיק מבוטל.


איתור חשבונות מוגבלים

חדש!

מידע ואישורים בנושא
הגבלת חשבונות ולקוחות

לעמוד המערכת

הקש מספר חשבון, (יש להקיש עד 9 ספרות אחרונות),
מספר הסניף (3 ספרות - מופיע בצד השמאלי העליון של השיק)
וקוד הבנק (2 ספרות) ולאחר מכן לחץ על כפתור "חפש".

3 ספרות – מופיע בצד השמאלי העליון של השיק
2 ספרות
{{ branchNum }} {{ bankNum }}

החשבון מוגבל עד {{ limitedDate }}

תאריך עדכון המידע: {{ lastUpdateDate }}

{{ branchNum }} {{ bankNum }}

מספר החשבון שהוקש אינו כלול ברשימת החשבונות המוגבלים.

תאריך עדכון המידע: {{ lastUpdateDate }}

הקש את מספר התאגיד / מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):

מספר {{ CircumstancesCase }} אינו מופיע ברשימת המוגבלים החמורים.

תאריך עדכון המידע: {{ lastUpdateIdDate }}

{{ limitedName }}

מספר {{ CircumstancesCase }} הוא לקוח מוגבל חמור עד יום {{ limitedIdDate }}.

תאריך עדכון המידע: {{ lastUpdateIdDate }}

* על פי החוק, המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות אינו כולל:

1. לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות שהוגבלו על ידי בית המשפט בהליך פשיטת רגל, ההוצאה לפועל, בית דין רבני והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

2. לקוחות שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום.

3. לקוחות שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם.

4. אין המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות כולל לקוחות תושבי חוץ שהוגבלו עם מספרי דרכון.

​תנאי שימוש  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​