מידע חשוב!

המבקש לקבל את הקבצים הכוללים את המידע על יחידים, ימלא את טופס ההצהרה המופיע בתחתית הדף, וישלח אותו לבנק ישראל לפי הכתובת kvazim@boi.org.il במידת הצורך יתבקש הפונה להשלים פרטים ומידע שיהיו דרושים לבדיקת בקשתו.

הבקשה תבדק בהתאם להנחיות הרשות להגנת הפרטיות, ובסיום הבדיקה יקבל הפונה הודעה על קבלת בקשתו או דחייתה.

מי שבקשתו תתקבל, תינתן לו גישה להורדת הקבצים ממחשבי בנק ישראל לפי התנאים שייקבעו בתיאום ובפיקוח הרשות להגנת הפרטיות. קבלת הקבצים עשויה להיות כרוכה בתשלום אגרה ועלויות נוספות.​

תנאי השימוש בקובץ

הבנק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט על שינויים במבנה הרשימה והקובץ.

הבנק מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת. עם זאת, אין הבנק מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר.

הבנק לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה. הבנק לא יישא גם באחריות פלילית כלשהי בקשר לשימוש במידע וזאת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981.

משתמש אחראי לכך שההוראות הנ"ל יישמרו על-ידי עובדיו ושלוחיו; לפיכך הוא מתחייב לדרוש מכל אדם ו/או גוף שישתמש מטעמו או ברשותו במידע להתחייב שלא להפר את התנאים וההגבלות הכלולים בדף זה. כמו כן, תדרשו לחתום על כתב הצהרה והתחייבות לשימוש בקובץ הכולל סיייגים והנחיות מפורטות.

בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט הסבו את מספרי החשבונות של לקוחותיהם. מספרי החשבונות החדשים נוספו על המספרים הקודמים שבקובץ, בלי שהמספרים הקודמים נמחקו.

קבצי חשבונות מוגבלים

בנק ישראל מודיע בזה, כי לפי הנחיית משרד המשפטים, החל מיום 1/6/11, הוסרו מאתר האינטרנט:

 • קובץ החשבונות המוגבלים של יחידים (לא הופסק פרסום קובץ החשבונות המוגבלים של תאגידים);
 • קובץ הלקוחות המוגבלים החמורים שהם יחידים (לא הופסק פרסום קובץ הלקוחות המוגבלים החמורים שהם תאגידים ).


עם זאת, ניתן להמשיך ולקבל את המידע באתר במתכונת של שאילתה פרטנית כמו שהתבצע עד כה, ללא שינוי.


המבקש לקבל את הקבצים הכוללים את המידע על יחידים, ימלא את טופס ההצהרה המצורף וישלח אותו לבנק ישראל לפי הכתובת kvazim@boi.org.il במידת הצורך יתבקש הפונה להשלים פרטים ומידע שיהיו דרושים לבדיקת בקשתו.


בנק ישראל יעביר את הבקשות לבחינת הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, וההחלטה הסופית תתקבל לאחר קבלת המלצתה. עד לקבלת ההחלטה הסופית בעניין,לא תינתן למגיש הבקשה גישה לקבצים אלה.


בסיום הבדיקה יקבל הפונה הודעה על קבלת בקשתו או דחייתה.
מי שבקשתו תתקבל תינתן לו גישה לקבצים ישירות מבנק ישראל, לפי התנאים שתקבע הרשות. קבלת הקבצים עשויה להיות כרוכה בתשלום אגרה ובעלויות נוספות.

להלן תנאים לשימוש בקובץ המידע

 1. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על שינויים במבנה הרשימה והקובץ.
 2. הבנק מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הבנק מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר.
 3. הבנק לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה. הבנק לא יישא גם באחריות פלילית כלשהי בקשר לשימוש במידע וזאת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981.
 4. המשתמש אחראי לכך שההוראות הנ"ל יישמרו על-ידי עובדיו ושלוחיו; לפיכך הוא מתחייב לדרוש מכל אדם ו/או גוף שישתמש מטעמו או ברשותו במידע להתחייב שלא להפר את התנאים וההגבלות הכלולים במסמך זה.
 5. בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט הסבו את מספרי החשבונות של לקוחותיהם. מספרי החשבונות החדשים נוספו על המספרים הקודמים שבקובץ, בלי שהמספרים הקודמים נמחקו.


קובצי חשבונות מוגבלים של תאגידים
קובץ חשבונות מוגבלים של תאגידים במבנה Ascii דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 24/09/2022
הסבר למבנה הקובץ:
(0.26 Mb)
קובץ חשבונות מוגבלים של תאגידים במבנה Excel דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 24/09/2022
(1.54 Mb)
קובצי לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות שהם תאגידים
על פי החוק, אין המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות כולל:
 1. מוגבלים בנסיבות מחמירות שהם יחידים.
 2. לקוחות מוגבלים מיוחדים שהוגבלו על ידי כונס נכסים, הוצאה לפועל ומסורבי גט.
 3. תאגידים שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום.
 4. תאגידים שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם.
קובץ תאגידים מוגבלים בנסיבות מחמירות במבנה Ascii דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 24/09/2022
הסבר למבנה הקובץ:
(0.02 Mb)
קובץ תאגידים מוגבלים בנסיבות מחמירות במבנה Excel דחוס ב- Zip
עדכון אחרון: 24/09/2022
(0.26 Mb)

טופס ההצהרה