מידע ואישורים בנושא הגבלת חשבונות ולקוחות

תקנון האתר

מבלי לגרוע מתנאי הגישה והשימוש באתר בנק ישראל, השימוש באתר זה הינו בכפוף לתנאים הנוספים המפורטים להלן, והשימוש בו מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה:
1. האתר ניתן כשירות לציבור, ומאפשר למשתמשים בו לקבל מידע אישי ואישורים בכל הנוגע לקיומן של הגבלות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), בהתאם לרישומי בנק ישראל.
2. משתמש המעוניין לקבל מידע אישי או אישורים באמצעות האתר, נדרש להזדהות באמצעות הזנת פרטים אישיים כתנאי לקבלתם.
3. ככלל, המידע המוצג באתר מתעדכן בהתאם לעדכונים המתקבלים בבנק ישראל מן הגופים אשר בסמכותם להטיל הגבלות לפי החוק, לרבות הטלת הגבלה חמורה על ידי בנק ישראל. בעת השימוש באתר, יופיע המועד האחרון בו עודכן בסיס הנתונים של האתר.
4. המידע המוצג באתר מבוסס על רישומי בנק ישראל. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לבירור קיומן של הגבלות לפי חוק, ישירות מול הגופים בעלי הסמכות להטלת הגבלות אלה, בין שהמידע האישי באתר מעיד כי קיימת הגבלה ובין שהמידע האישי באתר מעיד כי לא קיימת הגבלה. המידע הקובע הוא זה שמצוי אצל הגופים המטילים הגבלות.
5. בנק ישראל ממליץ למשתמשי האתר לעיין בקפידה במידע הכללי המוצג באתר ובתנאי השימוש שלו, בטרם הסתמכות על המידע האישי המוצג באתר, ומקל וחומר, בטרם מסירתו לצד שלישי.
6. בנק ישראל רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר, להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, בנק ישראל יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי ובלא התראה מראש את פעילות האתר.
7. בנק ישראל, עובדיו ונציגיו לא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, ובכלל זה לכל הסבר המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר לבנק ישראל מן הגופים אשר בעלי סמכות להטלת הגבלות לפי החוק, ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר.
8. בנק ישראל, עובדיו ונציגיו לא יישאו באחריות בגין נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מאי זמינות האתר עקב תקלה.
9. השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד. אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
10. אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות האתר.
11. אין ליצור שום מאגר מידע בשום דרך ממידע שהתקבל באמצעות האתר.
12. תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין בנק ישראל בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים.