פרסומי הוועדה המייעצת

הוועדה המייעצת לעניין הוראות הממונה

נגידת בנק ישראל מינתה ועדה אשר תפקידה לייעץ לממונה לעניין מתן הוראות לפי סעיף 68 לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן - החוק) ללשכות אשראי, ללשכות שירות מידע על עוסקים, למקורות מידע המעבירים מידע למאגר, למשתמשים בנתוני אשראי ולמיופי כוח בתמורה, בפעולתם לפי החוק.

הוועדה מונתה בהתאם להוראות סעיף 70 לחוק, ובהתאם לכללים ולהרכב אשר נקבע בחוק.

בין חברי הוועדה, שלושה עובדי מדינה וחמישה מקרב הציבור, כאשר חבר מקרב הציבור משמש כיו"ר הוועדה. הוועדה התכנסה לראשונה ב-30 בנובמבר 2017.

חברי הוועדה: עו"ד רני נויבואר - סגנית יו"ר, אוריאל לדרברג, פרופסור אלמה כהן, כרמי אור, כפיר בטט ורונן הורוביץ.​​​

פרוטוקולים מישיבת הוועדה המייעצת

תאריך עדכון: 15/01/2019
תאריך עדכון: 03/05/2018
תאריך עדכון: 11/04/2018
תאריך עדכון: 25/02/2018
תאריך עדכון: 14/01/2018