לוח אינדיקטורים: פעילות המשק מול חוץ לארץ

    Q4/2017Q1/2018Q2/2018
 
אינדיקאטורים - אחוזים
 
איתנות פיננסית של המשק
1. "יתרת החוב החיצוני ברוטו לתמ""ג"24.1725.126.32
2. "ההפרש בין תשואת אג""ח דולרי של ממשלת ישראל לבין אג""ח ארה""ב (נ. ב.)"50.885.381.3
 
"נזילות המשק מול חו""ל"
3. יחס נכסי חוב קצרים לחוב קצר של המשק468.76433.29399.08
4. "יחס יתרות מט""ח לנכסי חוב קצרים"67.0768.7569.93
 
"סיכונים לערך הנכסים של תושבי ישראל בחו""ל"
5. "משקל יתרת הנכסים המסוכנים* בסה""כ הנכסים"64.0164.3765.62
6. משקל יתרת המניות בסך הנכסים38.0338.1739.07
 
"פתיחות המשק מול חו""ל"
7. "יחס יתרת הנכסים+יתרת ההתחייבויות (מול חו""ל) לתמ""ג"197.18200.6210.33
8. "יבוא+יצוא (סחורות ושירותים) לתמ""ג"56.857.0258.38
 
"תרומה ריאלית של חו""ל למשק (התחייבויות)"
9. משקל זרם ההשקעות הישירות ביבוא ההון ברוטו למשק225.4355.8669.32
10. "יחס זרם ההשקעות הישירות למשק לתמ""ג"4.955.656.24
 
נתונים גולמיים עיקריים - מיליארדי דולרים
 
יתרות
1. "יתרת** הנכסים בחו""ל"432.2436.89437.9
2. "יתרת** ההתחייבויות לחו""ל"291.02295.74307.62
 
תנועות
3. "השקעות תושבי ישראל בחו""ל"9.124.633.52
4. מזה: השקעות ישירות1.521.011.39
5. השקעות תושבי חוץ במשק4.787.955.08
6. מזה: השקעות ישירות10.774.443.52
 
ח-ן בסיסי
7. העודף בחשבון השוטף נטו 4.161.711.42
8. זרם ההשקעות הישירות במשק נטו (Net FDI)9.253.422.13

הערות: יתרות הן לסוף התקופה.
" זרמים ביחס לתמ""ג הם במונחים שנתיים (כמו התמ""ג)."
" *מכשירים מסוכנים: מניות (ישירות+פיננסיות)+אג""ח פרטי+אשראי"
** לסוף התקופה

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל