לוח אינדיקטורים: המשקיעים המוסדיים וקרנות הנאמנות

    דצמבר-20 (אחוזים)אפריל-21 (אחוזים)השינוי (%) / נ.ב.
 
סיכונים ונזילות הגופים המוסדיים (1)
1. שיעור הנכסים הסחירים52.953.40.5
2. שיעור הנכסים בסיכון(2)5456.12
3. שיעור הנכסים הזרים33.135.22.1
4. שיעור הנכסים במט"ח19.619.6-0.1
5. שיעור הכיסוי - נכסים נזילים/התחייבויות נזילות (4),(3)43.747.23.5
6. ההתחייבויות הנזילות מסך ההתחייבויות(4)74.373.6-0.8
 
יתרות וצבירות הגופים המוסדיים
7. סך הנכסים באחוזי תוצר147.7156.99.2
8. צבירות נטו (ללא חברות ביטוח, צבירה מתחילת השנה, מיליארדי ש"ח)48.116.5
 
נתוני בסיס נבחרים (מיליארדי ש"ח)
9. סך הנכסים המנוהלים ע"י המוסדיים2,0542,175.25.9%
10. קרנות פנסיה9661,009.44.5%
11. קופות גמל וקרנות השתלמות580622.17.3%
12. חברות ביטוח509543.76.9%

________________
1. קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ותכניות ביטוח חיים.
2. סך הנכסים ללא אג"ח ממשלתי, מק"ם, פיקדונות ומזומן .
3. נכסים נזילים - מק"מ, מזומן, עו"ש בארץ ובמט"ח ונכסים סחירים בחו"ל. התחייבויות נזילות - כספים של עמיתים שהגיעו לבשלות.
4. נתונים רבעוניים על קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל