לוח אינדיקטורים: החשבונות הלאומיים

    תאריךהנתוןשיעור השינוי באחוזים
expanded
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (רבעוני) (1)
1. התמ''גQ2/2021360,30416.6
2. הצריכה הפרטיתQ2/2021191,57335.5
3. הצריכה הציבוריתQ2/202178,3293.6
4. היצוא של סחורות ושירותיםQ2/2021117,97818.0
5. היבוא של סחורות ושירותיםQ2/2021110,12011.8
6. השקעה מקומית גולמיתQ2/202182,659-0.3
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים שוטפים (רבעוני) (2)
7. התמ''גQ2/2021385,024
8. הצריכה הפרטיתQ2/2021194,436
9. הצריכה הציבוריתQ2/202186,467
10. היצוא של סחורות ושירותיםQ2/2021114,500
11. היבוא של סחורות ושירותיםQ2/202195,611
12. השקעה מקומית גולמיתQ2/202185,232
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (שנתי) (3)
13. התמ''ג20201,342,746-2.2
14. הצריכה הפרטית2020684,938-9.2
15. הצריכה הציבורית2020308,6132.5
16. היצוא של סחורות ושירותים2020422,489-1.9
17. היבוא של סחורות ושירותים2020379,593-9.5
18. השקעה מקומית גולמית2020308,5381.0
expanded
התוצר העיסקי לפי ענפי משק ושל שירותי הדיור (1)
19. סך כל התוצר העיסקיQ1/2021213,013-2.6
20. מזה: התוצר של ענפי התעשייהQ2/201840,411-4.9
21. מזה: התוצר של ענפי הבניהQ1/202118,9350.5
22. מזה: התוצר של ענפי המסחר של שירותי אוכל והארחהQ1/202136,30623.0
23. מזה: התוצר של ענפי הפיננסים והשירותים העיסקייםQ1/202154,9530.6
24. מזה: התוצר של ענפי השירותים אישיים והאחריםQ1/202115,442-18.1
25. שירותי הדיורQ1/202138,7373.3
collapsed
ההכנסות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי (2)
26. הכנסות המשקQ2/2021390,110
27. הצריכה של המשקQ2/2021280,903
28. החיסכון הלאומי הגולמי (שורה 26 פחות שורה 27)Q2/2021109,207
collapsed
אינדיקטורים נוספים על המשק הישראלי
29. התמ''ג לנפש (אלפי דולרים לפי שער חליפין PPP)Q2/202143.017.6
30. משקל הצריכה הפרטית בתוצר (%)Q2/202150.5
31. משקל הצריכה הציבורית בתוצר (%)Q2/202122.5
32. החיסכון הלאומי הגולמי מתוך סך הכנסות המשק (%)Q2/202128.0
collapsed
אינדיקטורים נוספים על מדינות בעולם
33. קצב צמיחת התמ''ג במדינות ה-OECD (%)Q2/20216.9
34. התמ''ג לנפש במדינות המפותחות (בדולרים)202056,025-3.5
(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
(2) נתונים רבעוניים. במיליוני ₪ במחירים שוטפים.
(3) נתונים שנתיים. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל