לוח אינדיקטורים: החשבונות הלאומיים

    תאריךהנתוןשיעור השינוי באחוזים
expanded
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (רבעוני) (1)
1. התמ''גQ1/2022376,864-1.6
2. הצריכה הפרטיתQ1/2022201,136-0.7
3. הצריכה הציבוריתQ1/202280,279-7.0
4. היצוא של סחורות ושירותיםQ1/2022123,564-11.0
5. היבוא של סחורות ושירותיםQ1/2022126,63217.3
6. השקעה מקומית גולמיתQ1/202294,78826.9
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים שוטפים (רבעוני) (2)
7. התמ''גQ1/2022407,918
8. הצריכה הפרטיתQ1/2022207,462
9. הצריכה הציבוריתQ1/202287,280
10. היצוא של סחורות ושירותיםQ1/2022128,256
11. היבוא של סחורות ושירותיםQ1/2022113,955
12. השקעה מקומית גולמיתQ1/202298,876
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (שנתי) (3)
13. התמ''ג20211,452,9908.2
14. הצריכה הפרטית2021764,68211.6
15. הצריכה הציבורית2021317,1552.8
16. היצוא של סחורות ושירותים2021479,77613.6
17. היבוא של סחורות ושירותים2021453,61219.5
18. השקעה מקומית גולמית2021344,09111.5
expanded
התוצר העיסקי לפי ענפי משק ושל שירותי הדיור (1)
19. סך כל התוצר העיסקיQ4/2021246,02526.8
20. מזה: התוצר של ענפי התעשייהQ2/201840,411-4.9
21. מזה: התוצר של ענפי הבניהQ4/202120,80715.3
22. מזה: התוצר של ענפי המסחר של שירותי אוכל והארחהQ4/202137,91810.0
23. מזה: התוצר של ענפי הפיננסים והשירותים העיסקייםQ1/202154,9530.6
24. מזה: התוצר של ענפי השירותים אישיים והאחריםQ1/202115,442-18.1
25. שירותי הדיורQ4/202139,3292.2
collapsed
ההכנסות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי (2)
26. הכנסות המשקQ1/2022411,679
27. הצריכה של המשקQ1/2022294,742
28. החיסכון הלאומי הגולמי (שורה 26 פחות שורה 27)Q1/2022116,937
collapsed
אינדיקטורים נוספים על המשק הישראלי
29. התמ''ג לנפש (אלפי דולרים לפי שער חליפין PPP)Q4/202147.214.3
30. משקל הצריכה הפרטית בתוצר (%)Q1/202250.9
31. משקל הצריכה הציבורית בתוצר (%)Q1/202221.4
32. החיסכון הלאומי הגולמי מתוך סך הכנסות המשק (%)Q1/202228.4
collapsed
אינדיקטורים נוספים על מדינות בעולם
33. קצב צמיחת התמ''ג במדינות ה-OECD (%)Q4/20214.9
34. התמ''ג לנפש במדינות המפותחות (בדולרים)202161,4679.5
(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
(2) נתונים רבעוניים. במיליוני ₪ במחירים שוטפים.
(3) נתונים שנתיים. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל