לוח אינדיקטורים: החשבונות הלאומיים

    תאריךהנתוןשיעור השינוי באחוזים
expanded
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (רבעוני) (1)
1. התמ''גQ4/2020338,2536.5
2. הצריכה הפרטיתQ4/2020175,84017.7
3. הצריכה הציבוריתQ4/202082,25525.5
4. היצוא של סחורות ושירותיםQ4/2020109,286-5.5
5. היבוא של סחורות ושירותיםQ4/2020104,86286.0
6. השקעה מקומית גולמיתQ4/202076,346102.6
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים שוטפים (רבעוני) (2)
7. התמ''גQ4/2020360,505
8. הצריכה הפרטיתQ4/2020174,907
9. הצריכה הציבוריתQ4/202086,976
10. היצוא של סחורות ושירותיםQ4/2020106,713
11. היבוא של סחורות ושירותיםQ4/202088,941
12. השקעה מקומית גולמיתQ4/202080,851
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (שנתי) (3)
13. התמ''ג20201,308,017-2.6
14. הצריכה הפרטית2020678,746-9.5
15. הצריכה הציבורית2020309,1442.7
16. היצוא של סחורות ושירותים2020424,9720.1
17. היבוא של סחורות ושירותים2020388,155-8.0
18. השקעה מקומית גולמית2020284,714-1.3
expanded
התוצר העיסקי לפי ענפי משק ושל שירותי הדיור (1)
19. סך כל התוצר העיסקיQ4/2020214,4302.7
20. מזה: התוצר של ענפי התעשייהQ2/201840,411-4.9
21. מזה: התוצר של ענפי הבניהQ4/202018,9108.3
22. מזה: התוצר של ענפי המסחר של שירותי אוכל והארחהQ4/202034,478-11.9
23. מזה: התוצר של ענפי הפיננסים והשירותים העיסקייםQ4/202054,87124.5
24. מזה: התוצר של ענפי השירותים אישיים והאחריםQ4/202016,230-18.1
25. שירותי הדיורQ4/202038,4282.8
collapsed
ההכנסות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי (2)
26. הכנסות המשקQ4/2020362,988
27. הצריכה של המשקQ4/2020261,883
28. החיסכון הלאומי הגולמי (שורה 26 פחות שורה 27)Q4/2020101,105
collapsed
אינדיקטורים נוספים על המשק הישראלי
29. התמ''ג לנפש (אלפי דולרים לפי שער חליפין PPP)Q4/202040.9-2.7
30. משקל הצריכה הפרטית בתוצר (%)Q4/202048.5
31. משקל הצריכה הציבורית בתוצר (%)Q4/202024.1
32. החיסכון הלאומי הגולמי מתוך סך הכנסות המשק (%)Q4/202027.9
collapsed
אינדיקטורים נוספים על מדינות בעולם
33. קצב צמיחת התמ''ג במדינות ה-OECD (%)Q4/20204.2
34. התמ''ג לנפש במדינות המפותחות (בדולרים)202055,957-3.7
(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
(2) נתונים רבעוניים. במיליוני ₪ במחירים שוטפים.
(3) נתונים שנתיים. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל