לוח אינדיקטורים: החשבונות הלאומיים

    תאריךהנתוןשיעור השינוי באחוזים
expanded
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (רבעוני) (1)
1. התמ''גQ3/2022397,4362.1
2. הצריכה הפרטיתQ3/2022202,612-1.7
3. הצריכה הציבוריתQ3/202281,2056.5
4. היצוא של סחורות ושירותיםQ3/2022134,2003.8
5. היבוא של סחורות ושירותיםQ3/2022131,6504.9
6. השקעה מקומית גולמיתQ3/2022111,05017.0
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים שוטפים (רבעוני) (2)
7. התמ''גQ3/2022443,122
8. הצריכה הפרטיתQ3/2022225,819
9. הצריכה הציבוריתQ3/202292,091
10. היצוא של סחורות ושירותיםQ3/2022141,844
11. היבוא של סחורות ושירותיםQ3/2022132,378
12. השקעה מקומית גולמיתQ3/2022115,745
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (שנתי) (3)
13. התמ''ג20211,485,1598.6
14. הצריכה הפרטית2021758,97911.1
15. הצריכה הציבורית2021320,0574.2
16. היצוא של סחורות ושירותים2021482,34414.6
17. היבוא של סחורות ושירותים2021465,13420.6
18. השקעה מקומית גולמית2021386,83912.6
expanded
התוצר העיסקי לפי ענפי משק ושל שירותי הדיור (1)
19. סך כל התוצר העיסקיQ2/2022256,8936.8
20. מזה: התוצר של ענפי התעשייהQ2/201840,411-4.9
21. מזה: התוצר של ענפי הבניהQ2/202219,94112.8
22. מזה: התוצר של ענפי המסחר של שירותי אוכל והארחהQ2/202240,9208.5
23. מזה: התוצר של ענפי הפיננסים והשירותים העיסקייםQ1/202154,9530.6
24. מזה: התוצר של ענפי השירותים אישיים והאחריםQ1/202115,442-18.1
25. שירותי הדיורQ2/202237,2812.5
collapsed
ההכנסות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי (2)
26. הכנסות המשקQ3/2022444,919
27. הצריכה של המשקQ3/2022317,910
28. החיסכון הלאומי הגולמי (שורה 26 פחות שורה 27)Q3/2022127,008
collapsed
אינדיקטורים נוספים על המשק הישראלי
29. התמ''ג לנפש (אלפי דולרים לפי שער חליפין PPP)Q3/202248.411.0
30. משקל הצריכה הפרטית בתוצר (%)Q3/202251.0
31. משקל הצריכה הציבורית בתוצר (%)Q3/202220.8
32. החיסכון הלאומי הגולמי מתוך סך הכנסות המשק (%)Q3/202228.5
collapsed
אינדיקטורים נוספים על מדינות בעולם
33. קצב צמיחת התמ''ג במדינות ה-OECD (%)Q2/20221.9
34. התמ''ג לנפש במדינות המפותחות (בדולרים)202161,5149.5
(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
(2) נתונים רבעוניים. במיליוני ₪ במחירים שוטפים.
(3) נתונים שנתיים. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל