לוח אינדיקטורים: החשבונות הלאומיים

    תאריךהנתוןשיעור השינוי באחוזים
expanded
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (רבעוני) (1)
1. התמ''גQ1/2021332,902-6.2
2. הצריכה הפרטיתQ1/2021174,358-3.4
3. הצריכה הציבוריתQ1/202177,090-23.0
4. היצוא של סחורות ושירותיםQ1/2021113,45115.0
5. היבוא של סחורות ושירותיםQ1/2021108,00111.9
6. השקעה מקומית גולמיתQ1/202177,5376.4
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים שוטפים (רבעוני) (2)
7. התמ''גQ1/2021354,237
8. הצריכה הפרטיתQ1/2021174,687
9. הצריכה הציבוריתQ1/202182,856
10. היצוא של סחורות ושירותיםQ1/2021102,455
11. היבוא של סחורות ושירותיםQ1/202189,642
12. השקעה מקומית גולמיתQ1/202183,881
collapsed
התוצר ורכיביו - במחירים קבועים (שנתי) (3)
13. התמ''ג20201,308,017-2.6
14. הצריכה הפרטית2020678,746-9.5
15. הצריכה הציבורית2020309,1442.7
16. היצוא של סחורות ושירותים2020424,9720.1
17. היבוא של סחורות ושירותים2020388,155-8.0
18. השקעה מקומית גולמית2020284,714-1.3
expanded
התוצר העיסקי לפי ענפי משק ושל שירותי הדיור (1)
19. סך כל התוצר העיסקיQ1/2021213,013-2.6
20. מזה: התוצר של ענפי התעשייהQ2/201840,411-4.9
21. מזה: התוצר של ענפי הבניהQ1/202118,9350.5
22. מזה: התוצר של ענפי המסחר של שירותי אוכל והארחהQ1/202136,30623.0
23. מזה: התוצר של ענפי הפיננסים והשירותים העיסקייםQ1/202154,9530.6
24. מזה: התוצר של ענפי השירותים אישיים והאחריםQ1/202115,442-18.1
25. שירותי הדיורQ1/202138,7373.3
collapsed
ההכנסות, הצריכה והחיסכון הלאומי הגולמי (2)
26. הכנסות המשקQ1/2021356,333
27. הצריכה של המשקQ1/2021257,543
28. החיסכון הלאומי הגולמי (שורה 26 פחות שורה 27)Q1/202198,790
collapsed
אינדיקטורים נוספים על המשק הישראלי
29. התמ''ג לנפש (אלפי דולרים לפי שער חליפין PPP)Q4/202040.8-2.4
30. משקל הצריכה הפרטית בתוצר (%)Q1/202149.3
31. משקל הצריכה הציבורית בתוצר (%)Q1/202123.4
32. החיסכון הלאומי הגולמי מתוך סך הכנסות המשק (%)Q1/202127.7
collapsed
אינדיקטורים נוספים על מדינות בעולם
33. קצב צמיחת התמ''ג במדינות ה-OECD (%)Q4/20204.2
34. התמ''ג לנפש במדינות המפותחות (בדולרים)202055,957-3.7
(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
(2) נתונים רבעוניים. במיליוני ₪ במחירים שוטפים.
(3) נתונים שנתיים. במיליוני ₪ במחירים קבועים על בסיס 2005.
Open as Excel  להגדרות והסברים אודות האינדיקטורים בקובץ אקסל