לוח אינדיקטורים: החשבון השוטף וסחר חוץ

    תאריךנתוןהשינוי לעומת התקופה הקודמת(3)
expanded
החשבון השוטף - נתונים עיקריים(1)
1. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטףQ2/20216,498-3.3%
2. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q2/20217,175-0.5%
3. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, או"מ ודלק)Q2/20215,781-5.1%
4. יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)Q2/202132,5686.8%
5. יבוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q2/202126,7879.8%
6. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון ההכנסות הראשוניותQ2/2021-516
expanded
החשבון השוטף - אינדיקטורים
7. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף של ישראל באחוזי תוצרQ2/20215.4%-0.2
8. משקל יצוא שירותים עיסקיים אחרים מסך יצוא השירותים בישראלQ2/202183.8%-1.5
9. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות)Q2/202131.1%-0.6
10. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות) במדינות האיחוד האירופיQ2/202134.8%1.8
11. מדד תנאי הסחר (ללא יהלומים אוניות, מטוסים וחומרי אנרגיה, 2007 = 100)Q2/202194.4-1.7%
expanded
חשבון הסחורות - נתונים עיקריים(2)
12. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחר ללא יהלומים, או"מ וחו"א ספט-213,5526.9%
13. היצוא התעשייתי (ללא יהלומים) ספט-213,940-7.8%
14. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית ספט-213,099-6.9%
15. היצוא לאיחוד האירופי (ללא יהלומים) אוג-211,097-6.2%
16. היצוא לארה"ב (ללא יהלומים) אוג-211,0196.7%
17. יבוא של חומרי גלם (ללא אנרגיה) ספט-213,6192.9%
18. סך כל יצוא השירותים יול-216,5879.5%
expanded
חשבון הסחורות - אינדיקטורים
19. משקל יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית בסך היצוא (באחוזים) ספט-2169.3%-0.2
20. משקל היצוא לאיחוד האירופי מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) אוג-2127.3%-1.8
21. משקל היצוא לארה"ב מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) אוג-2124.5%1.4
22. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות של ישראל באחוזי תוצר יונ-21-2.5%-0.4
23. מדד הסחר העולמי (ינואר 2007 = 100) דצמ-19146.11.2
24. מדד שער חליפין האפקטיבי הנומינלי (ינואר 2007 = 100) אוק-2164.00%
25. מדד הטק-פולס של ארה"ב (ינואר 2007 = 100) מרץ-20116.5-0.1%
26. מדד היבוא של ארה"ב למוצרי טכנולוגיה עילית (ינואר 2007=100) אוג-21179.61.6%

(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(2) נתונים חודשיים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(3) בקבוצות הנתונים "אינדיקטורים": הפרש בנקודות אחוז. בקבוצות הנתונים "נתונים עיקריים": שיעור שינוי באחוזים.