לוח אינדיקטורים: החשבון השוטף וסחר חוץ

    תאריךנתוןהשינוי לעומת התקופה הקודמת(3)
expanded
החשבון השוטף - נתונים עיקריים(1)
1. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטףQ4/20216,60536.2%
2. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q4/20217,68533.3%
3. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, או"מ ודלק)Q4/20217,14524.4%
4. יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)Q4/202136,5687.8%
5. יבוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q4/202129,4234.4%
6. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון ההכנסות הראשוניותQ4/2021-1,581
expanded
החשבון השוטף - אינדיקטורים
7. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף של ישראל באחוזי תוצרQ4/20214.3%-0.1
8. משקל יצוא שירותים עיסקיים אחרים מסך יצוא השירותים בישראלQ4/202182.4%2.6
9. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות)Q1/202235.3%2.9
10. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות) במדינות האיחוד האירופיQ4/202138.3%4
11. מדד תנאי הסחר (ללא יהלומים אוניות, מטוסים וחומרי אנרגיה, 2007 = 100)Q4/202194.2-0.7%
expanded
חשבון הסחורות - נתונים עיקריים(2)
12. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחר ללא יהלומים, או"מ וחו"א אפר-223,81314.4%
13. היצוא התעשייתי (ללא יהלומים) אפר-225,0422.7%
14. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית אפר-223,9143.4%
15. היצוא לאיחוד האירופי (ללא יהלומים) מרץ-221,3304.9%
16. היצוא לארה"ב (ללא יהלומים) מרץ-221,005-3.7%
17. יבוא של חומרי גלם (ללא אנרגיה) אפר-223,823-2.6%
18. סך כל יצוא השירותים פבר-227,1871.1%
expanded
חשבון הסחורות - אינדיקטורים
19. משקל יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית בסך היצוא (באחוזים) אפר-2267.9%-0.3
20. משקל היצוא לאיחוד האירופי מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) מרץ-2232.9%0.3
21. משקל היצוא לארה"ב מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) מרץ-2221.1%-0.5
22. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות של ישראל באחוזי תוצר מרץ-22-2.5%0.2
23. מדד הסחר העולמי (ינואר 2007 = 100) דצמ-19145.91.2
24. מדד שער חליפין האפקטיבי הנומינלי (ינואר 2007 = 100) מאי-2262.81.2%
25. מדד הטק-פולס של ארה"ב (ינואר 2007 = 100) מרץ-20116.5-0.1%
26. מדד היבוא של ארה"ב למוצרי טכנולוגיה עילית (ינואר 2007=100) מרץ-22223.633.6%

(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(2) נתונים חודשיים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(3) בקבוצות הנתונים "אינדיקטורים": הפרש בנקודות אחוז. בקבוצות הנתונים "נתונים עיקריים": שיעור שינוי באחוזים.