לוח אינדיקטורים: החשבון השוטף וסחר חוץ

    תאריךנתוןהשינוי לעומת התקופה הקודמת(3)
expanded
החשבון השוטף - נתונים עיקריים(1)
1. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטףQ2/20224,149-13%
2. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q2/20227,66614.8%
3. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, או"מ ודלק)Q2/20227,0953%
4. יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)Q2/202239,0423.8%
5. יבוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q2/202231,9474%
6. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון ההכנסות הראשוניותQ2/2022-1,444
expanded
החשבון השוטף - אינדיקטורים
7. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף של ישראל באחוזי תוצרQ2/20223.8%-0.2
8. משקל יצוא שירותים עיסקיים אחרים מסך יצוא השירותים בישראלQ2/202276.2%-1.8
9. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות)Q3/202233.5%-3.5
10. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות) במדינות האיחוד האירופיQ2/202242.8%3.5
11. מדד תנאי הסחר (ללא יהלומים אוניות, מטוסים וחומרי אנרגיה, 2007 = 100)Q2/202294.80.4%
expanded
חשבון הסחורות - נתונים עיקריים(2)
12. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחר ללא יהלומים, או"מ וחו"א אוק-223,79327.7%
13. היצוא התעשייתי (ללא יהלומים) אוק-224,822-6.2%
14. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית אוק-223,887-4.6%
15. היצוא לאיחוד האירופי (ללא יהלומים) אוק-221,5675.9%
16. היצוא לארה"ב (ללא יהלומים) אוק-221,052-8.7%
17. יבוא של חומרי גלם (ללא אנרגיה) אוק-223,650-3.8%
18. סך כל יצוא השירותים ספט-227,6135.5%
expanded
חשבון הסחורות - אינדיקטורים
19. משקל יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית בסך היצוא (באחוזים) אוק-2270.4%-2
20. משקל היצוא לאיחוד האירופי מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) אוק-2236.3%6.2
21. משקל היצוא לארה"ב מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) אוק-2220.6%-4.1
22. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות של ישראל באחוזי תוצר ספט-22-1.8%0.8
23. מדד הסחר העולמי (ינואר 2007 = 100) דצמ-19146.01.2
24. מדד שער חליפין האפקטיבי הנומינלי (ינואר 2007 = 100) דצמ-2262.0-0.6%
25. מדד הטק-פולס של ארה"ב (ינואר 2007 = 100) מרץ-20116.5-0.1%
26. מדד היבוא של ארה"ב למוצרי טכנולוגיה עילית (ינואר 2007=100) ספט-22231.210.5%

(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(2) נתונים חודשיים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(3) בקבוצות הנתונים "אינדיקטורים": הפרש בנקודות אחוז. בקבוצות הנתונים "נתונים עיקריים": שיעור שינוי באחוזים.