לוח אינדיקטורים: החשבון השוטף וסחר חוץ

    תאריךנתוןהשינוי לעומת התקופה הקודמת(3)
expanded
החשבון השוטף - נתונים עיקריים(1)
1. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטףQ1/20215,8526.6%
2. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q1/20216,32717.8%
3. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, או"מ ודלק)Q1/20215,21212.7%
4. יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים)Q1/202129,3086.1%
5. יבוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים, אוניות ומטוסים ודלק)Q1/202124,0974.8%
6. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון ההכנסות הראשוניותQ1/2021-1,228
expanded
החשבון השוטף - אינדיקטורים
7. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון השוטף של ישראל באחוזי תוצרQ1/20215.2%0.2
8. משקל יצוא שירותים עיסקיים אחרים מסך יצוא השירותים בישראלQ1/202184.8%-2.9
9. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות)Q1/202131.9%1.3
10. מדד ההשתלבות בכלכלה הגלובלית (מדד הפתיחות) במדינות האיחוד האירופיQ1/202133.2%-0.4
11. מדד תנאי הסחר (ללא יהלומים אוניות, מטוסים וחומרי אנרגיה, 2007 = 100)Q4/202095.9-1.7%
expanded
חשבון הסחורות - נתונים עיקריים(2)
12. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחר ללא יהלומים, או"מ וחו"א מאי-213,14123%
13. היצוא התעשייתי (ללא יהלומים) מאי-214,1360.7%
14. יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית מאי-213,2852.7%
15. היצוא לאיחוד האירופי (ללא יהלומים) אפר-219425.5%
16. היצוא לארה"ב (ללא יהלומים) אפר-211,0038.2%
17. יבוא של חומרי גלם (ללא אנרגיה) מאי-213,0194.4%
18. סך כל יצוא השירותים מרץ-215,269-3.4%
expanded
חשבון הסחורות - אינדיקטורים
19. משקל יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית בסך היצוא (באחוזים) מאי-2171.7%5.5
20. משקל היצוא לאיחוד האירופי מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) אפר-2129.8%2.7
21. משקל היצוא לארה"ב מסך היצוא (ללא יהלומים) (באחוזים) אפר-2124.4%0.3
22. העודף (+) / גירעון (-) בחשבון הסחורות של ישראל באחוזי תוצר מרץ-21-2.5%-0.2
23. מדד הסחר העולמי (ינואר 2007 = 100) דצמ-19146.41.3
24. מדד שער חליפין האפקטיבי הנומינלי (ינואר 2007 = 100) יונ-2165.7-0.8%
25. מדד הטק-פולס של ארה"ב (ינואר 2007 = 100) מרץ-20116.5-0.1%
26. מדד היבוא של ארה"ב למוצרי טכנולוגיה עילית (ינואר 2007=100) אפר-21170.3-2.8%

(1) נתונים רבעוניים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(2) נתונים חודשיים ומנוכי עונתיות. במיליוני דולרים.
(3) בקבוצות הנתונים "אינדיקטורים": הפרש בנקודות אחוז. בקבוצות הנתונים "נתונים עיקריים": שיעור שינוי באחוזים.