​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרסומים סטטיסטיים ונתונים אחרים > מאזן בנק ישראל והדוחות הכספיים השנתיים > מאזן בנק ישראל

לוחות
web page 
מאזן בנק ישראל לסופי החודשים, המאזן והביאורים למאזן
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה