​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרסומים סטטיסטיים ונתונים אחרים > מאזן בנק ישראל והדוחות הכספיים השנתיים > הדוחות הכספיים השנתיים של בנק ישראל

לוחות
web page 
הדוחות הכספיים השנתיים של בנק ישראל
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה
אין סדרות בנושא זה