​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הריאלית > נתונים ריאליים מהירים > המדד המשולב ורכיביו

לוחות
web page 
הסברים, לוחות וגרפים
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה