​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפעילות הפיננסית > המערכת הפיננסית > ריביות, תשואות ומרווחים > ריביות ועלויות בבנקים

לוחות
web page 
ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד (פריים)
web page 
העלות הכוללת הממוצעת לאשראי-לא-צמוד (חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות)
web page 
ריביות על משכנתאות, מקורות ושימושים במגזר הצמוד למדד
web page 
ריביות על מקורות, ונתונים אחרים בכלל המערכת הבנקאית במגזר הצמוד למדד
excel 
העלות האפקטיבית הממוצעת של האשראי הלא-צמוד לציבור, במטבע ישראלי (אחוזים, על בסיס שנתי)- קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
excel 
העלות האפקטיבית הממוצעת על פיקדונות הציבור, במטבע ישראלי לא-צמוד (אחוזים, על בסיס שנתי)-קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
web page 
לוחות צוברים המגזר הלא צמוד במט"י - עלויות ומרווחים - שבעת הבנקים הגדולים
excel 
העלות ללווים של האשראי החופשי במטבע חוץ ושל האשראי הצמוד למטבע חוץ, על בסיס שנתי (מטבעות נבחרים, אחוזים)-קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
excel 
הריבית המשולמת על הפיקדונות במט"ח ועל הפיקדונות הצמודים למטבע חוץ, על בסיס שנתי (מטבעות נבחרים, אחוזים)-קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
excel 
שיעורי הריבית האפקטיבית על האשראי שניתן לציבור ועל הפיקדונות שהתקבלו מהציבור במהלך החודש, במטבע ישראלי צמוד למדד (אחוזים)-קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
excel 
הלוואות שניתנו למטרת מגורים - לפי מגזרי הצמדה (בעבר ז-6) - קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
excel 
הלוואות שניתנו בביטחון דירת מגורים (שלא למטרת מגורים) - לפי מגזרי הצמדה (בעבר ז-7)- קישור לנתוני הפיקוח על הבנקים
לוחות-נתונים ארוכי-טווח
אין לוחות בנושא זה