טפסים לדיווחים ישירים

הבהרה לגבי השימוש בטפסים הנמצאים באתר
 
בתוקף סמכותו לפי סעיף 39 (ב) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, פרסם נגיד הבנק את צו בנק ישראל (מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל), התש"ע-2010. הצו קובע כי תושב ישראל ידווח לבנק ישראל במתכונת, באופן ובמועדים הקבועים בטפסים 1 עד 10 שבתוספת הצו. הדיווח יכול להימסר באמצעות הפקס, הדואר ואתר האינטרנט הייעודי של בנק ישראל בכתובת: https://app1.boi.gov.il/lmh_web/pl_entrance.ident

 
​אנו  ממליצים לדווח על הנתונים באמצעות האתר הייעודי, ולא באמצעות הפקס או הדואר,  היות
שהאתר מאבטח את המידע ברמה הגבוהה ביותר ומעבירו במהירות הרבה ביותר.
 
לנוחיות המדווחים מצורפים טופסי הדיווח.
 
חשוב להדגיש כי אין אפשרות למלא את הטפסים באתר האינטרנט של בנק ישראל אלא רק באתר הייעודי. כמו כן, הדיווח באמצעות הפקס או הדואר ייעשה רק לאחר תיאום עם המטפלים – בטלפון שמספרו 6552598  02 - או בכתובת drs@boi.org.il
 
 
בכבוד רב,
 
לירן כליף
מנהל היחידה לשוק מט"ח
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
​​​​