מילון מונחים כלכלי פיננסי

אבטלה

אי יכולת של אדם המחפש עבודה למצוא עבודה הולמת בשכר, גם לא באמצעות שירות התעסוקה.

אופציה

הסכם חוזי בין קונה לבין מוכר לרכוש או למכור נייר ערך מסוים או זכות לקבל או להמיר ניירות ערך, מטבע חוץ או סחורה (קומודיטי) במחיר ספציפי בתוך תקופת זמן קבועה מראש. האופציה שהחוזה מקנה היא זכות, אך לא חובה.​

איגוח

גיוס הון חוץ-בנקאי על ידי גוף פיננסי באמצעות איגרות חוב מיוחדות, המתבצע על ידי רכישת מצרף של תזרימים צפויים, שקובצו יחד (בפעולת איגום – Pooling) והפכו לניירות ערך, הניתנים להנפקה. ניירות הערך מגובים בנכסים (התזרימים) האלה. האיגוח יכול להתייחס לכל זרם מוגדר של הכנסות (למשל: תקבולים עסקיים, תקבולים ממשכנתאות). בדרך כלל מוקם גוף מיוחד למטרה זו, המוודא שתתקיים הפרדה של הנכסים הפיננסיים המאוגחים משאר פעילותו. הפרדה כזאת באה להבטיח שדירוג האשראי של ניירות הערך המונפקים בגיבוי הנכסים האמורים יושפע רק משינויים הקשורים בנכסים המגבים עצמם, ללא שום קשר למצבה של הפירמה המאגחת. ​

איגרת חוב

תעודה נושאת ריבית, המונפקת על ידי הממשלה או חברה, ובה התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת תשלומי ריבית/קופון בתאריכי פירעון קבועים. זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה ופירמות יכולות ללוות כסף מהציבור.​

איגרת חוב להמרה

איגרת חוב שניתן להמירה למניה בשער המרה (מחיר) שנקבע מראש ופורסם בתשקיף. לאיגרת חוב להמרה תקופת חיים מוגבלת, שבסופה המחזיק בה רשאי להמירה למניה, או לקבל את כספו בחזרה בתוספת ריבית, ששיעורה נקבע מראש. ​

איחוד מוניטרי

איחוד מוניטריהסכם בין מדינות לניהול מדיניות מוניטרית משותפת, שבו נקבע הסדר להנפקת מטבע משותף לכל אותן מדינות. גוש האירו הוא דוגמה לאיחוד מוניטרי.​

אינדיקטורים מקדימים

משתנים היכולים להצביע על שינוי בפעילות הכלכלית לפני פרסום הנתונים הרשמיים , המתארים את התפתחות הפעילות הכלכלית בפועל.​

אינפלציה

תהליך מתמשך של עליית מחירים. האינפלציה נמדדת על ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.​

אישור לסליקה

הוראה לביצוע הסליקה של פעולת תשלום; האישור ניתן לאחר שהפעולה עברה בהצלחה את שלבי האימות והבדיקה הראשוניים בהתאם לנוהלי המערכת. ​

אמצעי תשלום (M1)

סך המזומנים שבידי הציבור וסכום פיקדונות העובר ושב של הציבור בבנקים​

אמצעִי תשלום

כל מכשיר פיננסי המאפשר לאוחז בו להעביר כספים או לשלם עבור שירותים ונכסים. אמצעי התשלום הנפוצים הם מזומן, צ'ק, וכרטיס אשראי.​

ארגון המדינות המפותחות (OECD)

ארגון, שמרכזו בפריז, המורכב ממדינות שמשקיהן מפותחים. תנאי הקבלה הבסיסיים לארגון הם קבלת עקרונות הדמוקרטיה והשוק החופשי. מטרת הארגון היא להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי ושיתוף פעולה עסקי בינלאומי בין-לאומי. ישראל התקבלה כחברה בארגון במאי 2010.​

ארגון הסחר העולמי (WTO)

ארגון  בין-לאומי, שחברות בו רוב מדינות העולם, ומטרתו להגיע להסכמים בין מדינות על הקלות בסחר. הארגון משמש גם בורר בסכסוכי סחר בין מדינות ורשאי להטיל סנקציות על מדינות המפרות הסכמים. הארגון פועל משנת 1995, והחליף את ארגון ה-GATT, שפעל למען אותן מטרות בשנים 1947-1994.​

אשראי

זכות לשימוש בסחורות ושירותים, או לקבל זכות קניין בהם, עם התחייבות לתשלום במועד מאוחר יותר. פער הזמנים שבין מועד קבלת הזכות ובין מועד התשלום בגינה הוא הבסיס לגביית ריבית.​

אשראי (נזילות) של הבנק המרכזי

אשראי הניתן לבעלי חשבון מסוימים (כדוגמת בנקים)  על ידי הבנק המרכזי על פי שיקול דעת מסוים, אבל ניתן לשימוש בצורה אוטומטית ביוזמת בעל החשבון. האשראי ניתן בדרך כלל בצורת הלוואות או כמשיכות יתר בחשבון הקיים +בבנק המרכזי, וכנגדן יכולים לעמוד ביטחונות כדוגמת ניירות ערך.

אשראי יומי

אשראי המסופק לתקופה קצרה מיום עסקים אחד. אשראי זה נקרא גם משיכת יתר יומית, חשיפה יומית ואשראי תוך יומי

אשראי תוך-יומי

אשראי המסופק לתקופה קצרה מיום עסקים אחד. אשראי זה נקרא גם משיכת יתר יומית, חשיפה יומית ואשראי תוך יומי​

באזל 2

תקנות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל, העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם.​

בורסה לניירות ערך

זירת שוק מוסדר למסחר בניירות ערך על פי כללים שקבע ארגון סוחרים. ​

ביאורים לדוחות הכספיים

מידע הניתן בדוחות הכספיים כהערות לסעיפים שונים בדוחות.​

ביטחונות

נכסים ששועבדו לטובת המלווה כדי להבטיח  את החזר ההלוואה על תנאיה. בדרך כלל משמשים כביטחונות פיננסיים כגון: מניות, איגרות חוב, פיקדונות וצ'קים דחויים. בהלוואות משכנתה הנכס הנרכש הוא המשמש כביטחון לפירעון ההלוואה.​

ביטוח

מכשיר המשמש להעברת סיכון ממבוטח למבטח, תמורת תשלום פרמיה.​

ביטוח פיקדונות

ביטוח שממשלה נותנת למפקידים בבנקים, עד סכום מסוים מן הפיקדון, למקרה שבנק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. בישראל אין ביטוח כזה.​

בין-בנקאי

פעילות בין בנקים מסחריים -  הוראת תשלום הנשלחת על ידי בנק אחד לחיוב חשבון הסליקה של אותו בנק ולזיכוי חשבון הסליקה של בנק אחר נקראת "העברת כספים בין-בנקאית".​

ביקורת דוחות כספיים

ביקורת של הדוחות הכספיים המבוצעת על ידי רואה חשבון חיצוני ומאפשרת לו לתת חוות דעת על מהימנות הדוחות הכספיים.​

ביקורת פנימית

פעילות עצמאית ובלתי תלויה בתוך הארגון שמטרתה לעקוב אחר התנהלותו ולהבטיח את תקינותה.​

בנק

מוסד העוסק בעיקר בקבלת פיקדונות ובמתן הלוואות, וקיבל רישיון על פי חוק.​

בסיס הכסף

סכום המזומנים שבמחזור ופיקדונות הבנקים בבנק ישראל.​

בעל עניין

יחיד או חברה המחזיקים 5% או יותר ממניות של חברה הנסחרת בבורסה.​

בקשת סליקה

הוראה תקפה שהתקבלה ממשתתף בשם משתתף לחייב את חשבון הסליקה שלו ולזכות את חשבון הסליקה של משתתף אחר או של משתתפים אחדים​

ברוקר

אדם או גוף הפועל כסוכן עבור משקיעים בקנייה או מכירה של ניירות ערך, מטבע חוץ וכד'.​

גוש האירו

גוש מדינות החברות באיחוד האירופי, שאימצו את מטבע האירו כהילך חוקי במקום המטבעות הלאומיים שלהן. כיום חברות בגוש זה 16 מדינות: אוסטריה, איטליה, אירלנד בלגיה, גרמניה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, מאלטה, סלובניה, סלובקיה. ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת וקפריסין. ​

גידור

עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים בערך ההשקעה. ​

גילוי נאות

החובה של נותן שירות לתת מידע מלא ולהימנע מהטעיית הצרכנים.​

גירעון תקציבי

ההפרש בין ההכנסות וההוצאות של הממשלה בתקציב, כאשר ההוצאות גבוהות מההכנסות.​

גרירת הלוואה

שיעבוד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן לשם הבטחת החזר ההלוואה ללא שינוי בתנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות, שיובאו לידיעת הלווה.​

גרעין שליטה

שיעור החזקה במניות של חברה, המאפשר למחזיק בהן למנות את מועצת המנהלים ואת המנכ"ל. ​

 

דוח דירקטוריון

דוח של חברה ציבורית המציג סקירה של ההנהלה על מצב החברה ומפרט את המידע שהוא מהותי לצורך קבלת החלטת השקעה במניות החברה.​

דוח על השינויים בהון העצמי

דוח המציג את השינויים בהון המניות של חברה, הקרנות ויתרת הרווחים שלה שלא חולקו לתקופה חשבונאית.​

דוח על תזרימי מזומנים

דוח המציג את יתרת המזומנים של החברה לתחילת תקופה חשבונאית ולסופה ומסכם את תנועות המזומנים בחברה במהלך תקופה זו.

דוח רווח והפסד

דוח המציג את תוצאות הפעילות של חברה (ההכנסות, ההוצאות והרווח) בתקופת זמן מוגדרת, בדרך כלל רביע או שנה.​

דיבידנד

חלק מרווחיה של החברה  המחולק לבעלי מניותיה לערך בהתאם לחלק המניות של כל אחד מהם במניות החברה. חברה אינה מחויבת בחלוקת דיבידנד גם אם היא רושמת רווחים.​

דירוג אשראי

ציון הניתן לאנשים פרטיים, לחברות או למדינות, ומגדיר את יכולתן לפרוע הלוואות. חישוב הדירוג מסתמך על ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי, והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך. דירוג האשראי משמש משקיעים לצורך הערכת הסיכונים הנוגעים ליכולת הפירעון של הגוף הלווה. ​

דירקטור

אדם המכהן במועצת מנהלים של חברה (דירקטוריון).​

דירקטוריון

מועצת מנהלים של חברה, הממונה על ידי בעלי המניות. בין תפקידיו: למנות את המנהלים הבכירים בפועל של החברה, לפקח עליהם ולקבוע את תנאי העסקתם, לעזור בגיבוש האסטרטגיה של החברה ולבחור את המבקר החיצוני שלה. ​

דפלציה

תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן.​

האיחוד האירופי

איחוד מדינות אירופיות שנוסד ב-1951. בעת הקמתו מנה האיחוד 6 מדינות (איטליה, בלגיה, הולנד, לוקסמבורג, גרמניה, צרפת), נמנות עמו 26 מדינות: אוסטריה, איטליה, אירלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, הונגריה, הממלכה המאוחדת, יוון, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלטה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל, פינלנד, צ'כיה, צרפת, קפריסין, רומניה, שוודיה. ​

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבורסה למסחר בניירות ערך בתל אביב שבה נסחרים מניות ,שטרי אופציה, איגרות חוב, שטרי אוצר ונגזרים. הבנקים הם הבעלים העיקריים של הבורסה לניירות ערך של תל אביב.​

הבנק העולמי

מוסד פיננסי בין-לאומי שהוקם ב-1945, מקום מושבו בוושינגטון וכיום חברות בו רוב מדינות העולם. הבנק מסייע למדינות העניות בשיפור התשתיות, בחינוך, בבריאות ובמינהל ציבורי. ​

הודעת/הוראת תשלום

הוראה להעביר כספים לפקודת מוטב. ההוראה יכולה להיות לחיוב או לזיכוי של חשבון​

הון

ההפרש בין ערך הנכסים של חברה לערך התחייבויותיה.​

הון מניות

הערך הכספי של המניות שהנפיקה חברה.​

הון משני

התחייבויות (איגרות חוב) שהונפקו לתקופה העולה על חמש שנים, ומועד פירעונם הוא לפחות כעבור שנתיים. ​

הון עצמי

סך כל האמצעים העצמיים של חברה – הון מניות נפרע, פרמיות, רווחים צבורים, קרנות הון ועודפים. ​

הוצאות מימון

העלות הקשורה ישירות במימון  החברה – הוצאות הריבית, הפרשי ההצמדה והפרשי השער על חובות החברה לבנקים ולגורמים אחרים המממנים אותה.​

הוצאות תפעוליות

כל ההוצאות הדרושות לפעילות השוטפת של התאגיד – על שכר, שיווק ופרסום, הוצאות משרדיות, אחזקה ועוד.​

היפר-אינפלציה

מצב של עלייה מהירה מאוד במחירים לאורך זמן.​

הכנסות תפעוליות (של בנק)

הכנסות מעמלות, רווחים ממניות שמחזיק הבנק ודמי ניהול.​

הלבנת הון

פעולות פיננסיות שמטרתן להסתיר מקור של כסף, בדרך כלל כסף שמקורו לא חוקי או כסף שלא שולם עליו מס. תהליך ההלבנה" מחזיר את הכסף למערכת החוקית. ​

הלוואה

סכום כסף ש מלווה (למשל בנק) נותן ללווה (למשל לקוח של בנק), ועל  המקבל הכסף להחזיר אותו במועד/ים מאוחר/ים יותר ועל פי תנאים שנקבעו מראש. סכום ההחזר כולל ריבית ולעיתים גם הצמדה.​

הלוואה מוניטרית

הלוואה שבנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים לפרק זמן שנקבע מראש, בשיטה של מכרז מדורג על הריבית. ההלוואות הן כנגד ביטחונות שהוגדרו על ידי בנק ישראל.​

הלוואה משלימה

הלוואה שניתנה מאמצעיו של הבנק בנוסף כהשלמה להלוואה מוכוונת ולאותה מטרה.​

הלוואת בלון

הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית, ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה. לעיתים גם הריבית משולמת בסוף התקופה.​

הלוואת גרייס

הלוואה שבה תשלום  הקרן, ולעיתים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחה למועד מסוים בתוך תקופת ההלוואה.​

הלוואה מוכוונת

הלוואה שניתנה לפי הסדר עם הממשלה, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, רשות מקומית, או אחת החברות חלמיש, פרזות, שקמונה, לורם, ח.ל.ד ועמידר בין אם ניתנה מפיקדונות למתן הלוואות של הגופים האמורים ובין אם ניתנה מאמצעיו של התאגיד הבנקאי, למעט הלוואה משלימה שניתנה ביוזמת התאגיד הבנקאי ומאמצעיו; ריבית השוק לזכאים מחושבת על סמך ההלוואות ל- 17 עד 20 שנה.​

הלוואת זכאות

הלוואה הניתנת באמצעות בנק ממקורות המדינה. התנאים לקבלת הלוואת זכאות נקבעים על ידי המדינה עם זאת, מרגע שההלוואה הועמדה, הבנק מחויב לנהוג כלפי הלקוח שנטלהּ על פי אותם קריטריונים החלים על הלוואות מכספיו שלו, אלא אם כן מצוין אחרת.​

הלימות הון

היחס הנדרש (על ידי המפקח על הבנקים) בין ההון העצמי של הבנק לבין ההלוואות שהוא נותן (משוקללות לפי רמות הסיכון), כך שהונו של הבנק יספיק כדי  לשמש כרית ספיגה למקרה של גידול ההפרשה לחובות מסופקים. יחס הלימות ההון שדורש בנק ישראל מהבנקים עומד כיום על 9%. ​

המחאה (צ'ק)

הוראה כתובה לבנק לשלם סכום כסף מסוים מחשבון העו"ש של נותן ההמחאה (הצ'ק) למוטב.​

המחאה (צ'ק) למוטב בלבד

המחאה (שיק) שרק האדם ששמו נקוב עליה רשאי לפדות אותה, ולא ניתן להסב אותה לאדם אחר.​

המפקח על הבנקים

עובד בנק ישראל, שמונה ל ידי נגיד הבנק לעמוד בראש חטיבת הפיקוח על הבנקים, ובידיו סמכויות ההסדרה, הפיקוח והביקורת על כל התאגידים הבנקאיים. ​

הפרטה

מכירת נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה לגוף פרטי.​

הפרשה לחובות מסופקים

הפרשה הנעשית על ידי החברה  המשקפת אובדן אפשרי של סכומי אשראי שנתנה ומשמשת לכיסוים במקרה של התממשות האובדן. ​

הפרשי הצמדה

הפרשים הנוצרים כתוצאה משינויים במדד המחירים לצרכן או בערכו של מטבע חוץ ביחס  למועד ביצוע העסקה.​

הפרשי שערים

סכום הנוסף לקרן של הלוואה או פיקדון כתוצאה משינויים בערכו-בש"ח של מטבע החוץ שאליו הם צמודים.​

הצמדה למדד

התאמת הערך של נכס/התחייבות  לשינויים במדד המחירים לצרכן.​

הצמדה למט"ח

התאמת הערך של נכס/התחייבות לשינויים בשער חליפין של מטבע מסוים.​

הרשאה לחיוב חשבון

הרשאה שנותן בעל חשבון עו"ש להעביר תשלומים מחשבונו למוטב על פי הוראת המוטב.​

השקעה גולמית

גידול מלאי ההון של משק לפני ניכוי פחת.​

ועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון

ועדה ציבורית שממנה נגיד בנק ישראל כדי לייעץ לו בנושא עיצוב השטרות, המעות  ומטבעות הזיכרון של ישראל. ​

ועדה מוניטרית

הוועדה המוניטרית קובעת את המדיניות להשגת מטרות הבנק, ובכלל זה המדיניות המוניטרית, ומחליטה על הפעולות שעל הבנק לנקוט כדי להשיגן.הועדה המוניטרית הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, בוועדה שישה חברים, שלושה מתוך הבנק ושלושה מהציבור, כאשר נגיד הבנק משמש כיו"ר הוועדה. ​

ועדת מסלקת הבנקים

ועדה הממונה על ידי נגיד בנק ישראל ומונה  14 חברים – 7, לרבות היושב ראש מבנק ישראל ו- 7 מהבנקים המסחריים. תפקידה להחליט על ההליכים הנוגעים למסלקות הבנקים - מסלקת הנייר והמסלקה האוטומטית -  וכן לקבוע ולהסדיר את נוהלי פעילותה של מסלקת הנייר המגדירים את היחסים בין חבריה​

חברת דירוג

חברה הקובעת דירוגי אשראי לממשלות, לחברות ולחובות המונפקים על ידיהן. בישראל פועלות שתי חברות דירוג – "מעלות" ו"מדרוג". ​

חוב אבוד

חוב שהוכח כי אי אפשר לגבותו, ולכן הוא נחשב להפסד, ,נמחק מהמאזן ונרשם בספרי התאגיד כהוצאה.​

חוב בעייתי

כלל החובות יש ספק לגבי  פירעונם.​

חוב ממשלתי

סך ההתחייבויות של הממשלה לאזרחי ישראל ולגורמים בחו"ל באיגרות חוב שהנפיקה​

חוב חיצוני

סך כל החוב של המדינה ושל כל תושביה לגורמים בחו"ל.​

חוב מסופק

חוב שגבייתו – כולה או מקצתה – מוטלת בספק (להבדיל מחוב אבוד, שאינו ניתן לגבייה). חובות מסופקים נרשמים בספרי הבנק כהוצאה  בסעיף "הפרשה לחובות מסופקים", המשמש מקור לכיסוי החוב אם יתברר כי הוא הפך לחוב אבוד.​

חובת נזילות

לפי חוק בנק ישראל מוטלת על הבנקים חובה להחזיק היקף נכסים נזילים בהתאם להוראות הנזילות. בנק ישראל אינו משלם לתאגידים הבנקאיים ריבית על חובת הנזילות.​

חודש נזילות

התקופה שתחילתה ביום חמישי האחרון בחודש קלנדרי, וסופה ביום רביעי אחרון בחודש הקלנדרי שאחריו, אולם אם יום רביעי האמור חל ביום האחרון בחודש הקלנדרי תחל התקופה הבאה ביום חמישי שלמחרתו ותסתיים ביום רביעי האחרון של החודש הקלנדרי שבו החלה.​

חוות דעת של רואי חשבון

חוות דעת הניתנת בסיום תהליך הביקורת של תאגיד.​

חוק אי הדפסה

חוק האוסר על הממשלה ללוות כסף מהבנק המרכזי, ומטרתו  למנוע אינפלציה. היה אחד הרכיבים של התוכנית לייצוב המשק ב-1985.​

חשבון עובר ושב (עו"ש)

חשבון בנק שבו מתנהלות פעולות של כניסת מזומנים ויציאתם. ​

חשבון מוגבל

חשבון עו"ש שהבנק סירב לכבד מספר מסוים של צ'קים שנמשכו ממנו בתוך פרק זמן מסוים. אסור לכתוב צ'קים על חשבון מוגבל.​

חשבון שוטף

ההפרש בין סך היבוא לסך היצוא של סחורות ושירותים.​

יבוא

הסחורות והשירותים שמדינה רוכשת ממדינה אחרת.​

יום עסקים

יום שבו פתוחים רוב סניפי הבנקים. בימי א' עד ה' יום העסקים מסתיים בשעה 18:30, ובימי ו' וערבי חג – בשעה 14:00. ​

יום ערך

היום בפועל  שבו חשבונו של לקוח מחויב/מזוכה בגין עסקה פיננסית. לעיתים החיוב או הזיכוי בגין עסקה מסוימת אינו מתבצע ביום העסקים שבו בוצעה העסקה. ​

יחסים פיננסיים

יחסים המשמשים לניתוח והערכה של דוחות כספיים  בעיקר במאזן ובדוח הרווח וההפסד.​

ייסוף

עליית ערך המטבע המקומי ביחס למטבע של מדינה אחרת.​

יעד אינפלציה

טווח של עליית המחירים שאליו מכוון בנק ישראל בקביעת המדיניות המוניטרית. היעד נקבע על ידי הממשלה. כיום 3%–1%.​

יצוא

הסחורות והשירותים שמוכרת שמדינה מוכרת למדינה אחרת.​

יציבות מחירים

מצב של אינפלציה נמוכה. בישראל יציבות מחירים מוגדרת כאינפלציה שבין 1% ל-3%.​

יתרות מטבע חוץ

נכסים של המדינה במטבע חוץ, המנוהלים על הבנק המרכזי וניתנים למימוש על ידו לצרכים שונים.​

כח העבודה האזרחי

סך המועסקים והלא מועסקים בגילי העבודה, למעט חיילים בשירות חובה וקבע. ​

כושר החזר

היכולת של לווה לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר הלוואה.​

כלכלת שוק

מכונה גם כלכלה חופשית, מצב שבו הפעילות הכלכלית מתנהלת על פי ההיצע והביקוש במשק, ללא מעורבות ממשלתית. ​

כסף (מזומן)

שטרות ומטבעות שהם אמצעי תשלום מוסכם עבור סחורות ושירותים והילך חוקי במדינה.​

כרטיס אשראי

כרטיס  לשימוש רב-פעמי המיועד לרכישת נכסים מספק כשהתשלום אינו מיידי.​

כרטיס בנק

חוזר כרטיס לשימוש רב-פעמי המיועד למשיכת כסף ממכשיר בנק אוטומטי או לרכישת נכסים בדרך של חיוב חשבונו של הלקוח באמצעות מכשיר המיועד לכך במקום עסקו של הספק.  ​

כרטיס חיוב

כרטיס אשראי, כרטיס בנק או כרטיס תשלום.​

לוח סילוקין

טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב על פי תנאים שהוגדרו מראש. ​

לוח סילוקין לפי שיטת שפיצר

טבלה המפרטת את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב ומבוססת על תשלום חודשי קבוע (למעט הפרשי הצמדה, אם ישנם) לכל אורך תקופת ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית בכל תשלום גבוה, והוא הולך ופוחת בכל תשלום, ובמקביל גדל עם הזמן רכיב הקרן בתשלומים. ​

לקוח בנק

מי שמקבל שירות מתאגיד בנקאי.​

מאזן (דוח)

דוח המתאר את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של חברה לתאריך מסוים. ​

מאזן מסחרי

ההפרש בדולרים בין יצוא הסחורות ליבוא הסחורות.​

מאזן תשלומים

דוח לתקופה מסוימת -  רביע או שנה - המתאר את זרמי התשלומים לחו"ל ואת התקבולים מחו"ל של מדינה במטבע חוץ. המאזן נקבע על ידי היבוא והיצוא של סחורות ושירותים, ההון הפיננסי וההעברות הפיננסיות.​

מקרו כלכלה

תחום הכלכלה העוסק בכלכלת המשק כולו, במחזורי העסקים, במדיניות הכלכלית ובהשפעותיה על המשק בכללותו - בתוצר, באבטלה, באינפלציה ובסחר החוץ.​

מבקר חיצוני

רואה חשבון חיצוני בלתי תלוי הממונה כדי לבקר את הדוחות הכספיים ולתת את חוות דעתו על נאותותם.​

מדד דאו ג'ונס

מדד משוקלל של 30 המניות של חברות התעשייה הגדולות בארה"ב.​

מדד המחירים לצרכן

מדד המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים, המהווים את "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת. ביום ה-15 של כל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לשינויים שחלו במחירים בחודש הקודם.​

מדד המניות הכללי

מדד משוקלל של ערך כל המניות הנסחרות בבורסה בתל אביב.​

מדד המעו"ף (ת"א 25)

מדד משוקלל של ערך 25 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של ת"א. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרביע.​

מדד מחירי תשומות הבניה

מדד לשינויים החודשיים בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים, המייצג את הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה. המדד משמש קבלנים לעדכון מחירי הדירות שבבנייה. ​

מדד משולב למצב המשק

מדד המאבחן את כיוון התפתחותה של הפעילות הכלכלית בזמן אמת. המדד מפורסם אחת לחודש על ידי בנק ישראל, ומורכב משבעה אינדיקטורים -  הייצור התעשייתי, פדיון המסחר והשירותיים, יבוא התשומות לייצור, יבוא מוצרי הצריכה, יצוא הסחורות, יצוא השירותים ומשרות השכירים במגזר העסקי.​

מדד נאסד"ק

מדד מניות הטכנולוגיה העילית הנסחרות בבורסה אלקטרונית בארה"ב.​

מדד ת"א 100

מדד משוקלל לערך 100 המניות של החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של תל אביב. רשימת המניות מתעדכנת אחת לרביע.​

מדיניות מוניטרית

מדיניות המנוהלת על ידי הבנק המרכזי. תפקידה להשיג את מטרות הבנק באמצעות קביעת הריבית לטווח קצר וכלים מוניטריים נוספים. ​

מדיניות פיסקלית

מדיניות הממשלה בנושאי תקציב המדינה, , הכנסותיה והוצאותיה, גביית המסים וגודל החוב הציבורי. על תכנון וביצוע מדיניות זו מופקד משרד האוצר. ​

מובטל

אדם שאינו עובד ומחפש עבודה באופן פעיל. אדם יירשם כמובטל אם פנה ללשכת התעסוקה, לא הוצעה לו עבודה מתאימה, ונרשמו לו לפחות שישה ימי אבטלה בחודש.​

מונופול

מצב  שבו גורם אחד בלבד מוכר מוצר או שירות מסוים, דבר המקנה לאותו גורם  שליטה בתחום הפעילות, ללא קיום תחרות בו.​

מוסד סליקה

מיקום מרכזי או מנגנון עיבוד מרכזי שבאמצעותו מוסדות פיננסיים מסכימים להחליף ביניהם הוראות תשלום או התחייבויות פיננסיות אחרות (למשל ניירות ערך), דו-צדדיות או רב-צדדיות. המוסדות סולקים ביניהם את הפריטים המוחלפים במועד שנקבע, בהתבסס על כללי המסלקה ונוהליה, והמסלקה יכולה לשמש הן צד נגדי משמעותי (CCP) והן בתפקיד של ניהול כספי וניהול הסיכונים עבור מערכת הסליקה.​

מועצה מינהלית

המועצה המנהלית הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, במועצה שבעה חברים, שניים מתוך הבנק וחמישה מהציבור, כאשר אחד מנציגי הציבור משמש כיו"ר המועצה.
המועצה המינהלית מפקחת על ההתנהלות התקינה והיעילה של הבנק, דנה בתוכנית העבודה שמגבשת הנהלת הבנק, ומאשרת את התקציב לפעילות המינהלית של הבנק, את תנאי השכר של עובדיו ואת דוחותיו הכספיים. המועצה המינהלית ממנה רואה חשבון מבקר , מבקר פנימי לבנק, וכן וועדת ביקורת אשר מורכבת מחברים מקרב הציבור הנמנים עם חברי המועצה.​

המועצה הלאומית לתשלומים וסליקה

גוף מייעץ, שתפקידו לסייע בהבטחת היעילות והיציבות של מערך התשלומים בישראל. חברים במועצה נציגים מגופים שונים הפועלים במערך התשלומים, ביניהם נציגים בבנק ישראל, מהתאגידים הבנקאיים וממערכות התשלומים השונות, ובראשה עומד המשנה לנגיד בנק ישראל. המועצה מתכנסת לפחות אחת לשנה קלנדרית.

מחזור עסקים

תנודות תקופתיות של גאות ומיתון בפעילות הכלכלית. אורך התקופות והיקף התנודות אינם קבועים.  ​

מחיר

כמות הכסף הנדרשת כדי לקנות מוצר או שירות.​

מטבע חוץ

כסף של מדינה אחרת.​

מיקרו כלכלה

תחום הכלכלה העוסק בתהליכי קבלת ההחלטות של הפרטים והפירמות. ​

מיתון

מצב שבו התוצר המקומי של המשק לא גדל. ​

מכרז מדורג

מכרז שהמשתתפים בו מציעים סכומים שונים במחירים שונים, בהתאם לסוג המכרז. הזוכים במכרז משלמים או מקבלים על כל סכום שזכו בו את המחיר שהציעו. ​

מכרזי הלוואות מוניטריות

בנק ישראל מציע לתאגידים הבנקאיים הלוואות מוניטריות במכרז על הריבית. ההלוואות ניתנות כנגד ביטחונות. המכרז הינו מכרז מפלה על הריבית כאשר ריבית המינימום הינה ריבית בנק ישראל.​

מכרזי פיקדונות מוניטריים

בנק ישראל מציע לתאגידים הבנקאיים אפשרות להפקיד אצלו פיקדונות מוניטריים. הפיקדונות מוצעים באמצעות מכרז מפלה על הריבית כאשר ריבית המקסימום הינה ריבית בנק ישראל.​

מלאי ההון הגולמי

סכום ערכם של הנכסים הקבועים שחייהם הכלכליים טרם תמו. המלאי גדל בכל שנה בסכום ההשקעה המקומית הגולמית, ופוחת בסכום ערכם של הנכסים שחייהם תמו.​

מלאי ההון הנקי

סכום ערכם של הנכסים הקבועים שטרם תמו חייהם הכלכליים בניכוי הבלאי המצטבר על נכסים אלה. ​

מילווה קצר מועד (מק"מ)

מלווה קצר מועד (מק"מ) הינו נייר ערך ממשלתי המונפק על ידי בנק ישראל, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל בנק ישראל. המק"מ, שמונפק לטווח של עד שנה, אינו צמוד ואינו נושא ריבית; המק"מ נמכר ונסחר במחיר נמוך מערכו הנקוב (נסחר בניכיון). המק"מ מונפק במכרז לציבור.​

מניה

חלק בבעלות על חברה. לבעלי מניות זכות הצבעה בחברה בהתאם למספר המניות שברשותם, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. ​

מס ישיר

מוטל באופן ישיר על הכנסה מכל סוג שהוא, למשל: מס הכנסה, מס על רווחי הון.​

מסלקה אוטומטית

מערכת סליקה אלקטרונית שבה מוחלפות פקודות תשלום בין מוסדות כספיים, בעיקר באמצעות מדיה מגנטית או רשתות תקשורת, ומטופלות על ידי מרכז לעיבוד נתונים. בישראל זוהי מערכת מס"ב.​

מס"ב - מרכז הסליקה הבנקאי בע"מ

חברה בבעלות חמשת הבנקים הגדולים, המנהלת מערכת אוטומטית לסליקה נטו של חיובים וזיכויים אלקטרוניים.​

מסלקת הבנקים (BCH- Bank Clearing House)

גוף לא מאוגד העוסק בסליקה של תשלומים ותקבולים(צ'קים והוראות אחרות על גבי נייר). בנק ישראל מפעיל את המסלקה ומנהל את ועד המסלקה, הכולל גם נציגים מהבנקים המסחריים, בנק הדואר ומס"ב. ועד המסלקה של הבנקים (BCHC) מופקד על הסדרת פעילותה של מסלקת הנייר. הסליקה מתבצעת לפי יום הערך שבו הופקדו בבנק. ההתחשבנות הכספית בין הבנקים מתבצעת ביום הערך הבא.​

מס עקיף

מס על צריכה של מוצר או שירות, המתווסף למחיר לצרכן ונגבה מהמוכר, למשל: מס ערך מוסף. ​

מסגרת אשראי

סכום המשיכה המרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד משיכות מחשבון עובר ושב של הלקוח ביתרת חובה.​

מסירה כנגד תשלום (DVP)

מנגנון סליקה המוודא שהעברת הטובין תבוצע רק כנגד התשלום, (Delivery Versus Payment ). זהו למעשה הקשר בין שני הצדדיםשל עסקה (טובין ותשלום תמורת תשלום). כאשר מתקיים ה-DVP הטובין נמסרים מייד עם מסירת התשלום. ​

מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת)

מערכת המאפשרת העברת זיכויים והעברות בזמן אמת ובאופן סופי. בעולם מוכרת כמערכת (RTGS (Real Time Gross Settlement. המערכת סולקת תשלומים מייד, והתשלומים הם סופיים ואינם ניתנים לביטול. ​

מירווח הריבית

הפער בין הריבית שהבנק גובה על הלוואות לבין הריבית שהוא משלם על הפיקדונות.​

משטר שער חליפין נייד

מדיניות המאפשרת לשער החליפין של המטבע המקומי לעלות ולרדת ביחס למטבעות אחרים בהתאם לכוחות השוק.​

משיכת יתר

יתרה שלילית בחשבון עובר ושב החורגת מגובה מסגרת האשראי שקבע הבנק.​

משך חיים ממוצע (מח"ם)

אורך החיים הממוצע של איגרת חוב. נמדד בשנים באמצעות שקלול תשלומי הקרן של האיגרת והריבית עליה לאורך חייה עד לפדיונה הסופי. המח"ם מכונה גם  "אריכות".​

משכנתא

נכס מקרקעין הממושכן לטובת מלווה כבטוחה להלוואה.​

נגיד בנק ישראל

הנגיד עומד בראש בנק ישראל. תפקידיו מוגדרים בחוק בנק ישראל 2010, והוא משמש גם יועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. הוא מכהן כיו"ר הוועדה המוניטרית וחבר במועצה המנהלית.​

נגזרים פיננסיים

נכסים שערכם נגזר משינוי בערכם של נכסים אחרים.​

נזילות

היכולת של ישות עסקית לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות מתוך סך הנכסים השוטפים שלה (מזומנים, ניירות ערך סחירים וכו'​

נזילות תוך יומית

יכולת הנזילות במהלך יום העסקים

ניירות ערך

מניות, איגרות חוב וכתבי אופציה הנסחרים בבורסה. מחירי ניירות הערך הנסחרים בבורסה משתנים באופן רציףבכל יום בהתאם להיצע וביקוש בכל נייר ערך.​

סוויפט

האגודה לתקשורת פיננסית בין-בנקאית בכל רחבי העולם: ארגון קואופרטיבי שהוקם ונמצא בבעלות בנקים; אלה מפעילים רשת המאפשרת החלפה של הודעות תשלום והודעות אחרות בין מוסדות פיננסיים (לרבות סוחרי ניירות ערך/ברוקרים וחברות לניירות ערך) ברחבי העולם. הודעת תשלום ב–SWIFT היא הוראה להעביר כספים. החלפת הכספים (הסליקה) מתבצעת לאחר מכן באמצעות מערכת תשלומים או באמצעות קשרים עם בנק מכותב.​

סיכון אשראי

הסיכון שצד בעסקה לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו במלואן במלואן​

סיכון משפטי

הסיכון שלצד מסוים ייגרמו הפסדיםמשום שחוקים ותקנות לא תומכים בהוראות ובביצוען או שאינם ברורים דיים​

סיכון נזילות

הסיכון שצד נגדי (או משתתף במערכת הסליקה) לא יעמוד בהתחייבות במלוא ערכה במועד. סיכון נזילות אינו אומר בהכרח שהצד הנגדי או המשתתף הוא חדל פירעון;  ייתכן שהוא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו בעתיד, אך לא במועד הנקוב. ​

סיכון תפעולי

הסיכון שליקויים במערכות או בסביבתן יביאו לאובדן בלתי צפוי. בסיכון זה נכללות טעויות אנוש או קריסת רכיבי חומרה, תוכנה או מערכת תקשורת שיש להם חשיבות חיונית לסליקה.​

 

סליקה רב-צדדית

סליקה נטו של מספר פעולות הנסלקות בו-זמנית באמצעות הודעת/הוראת סליקה אחת.​

 

סליקה

תהליך פיננסי של חיוב וזיכוי לקוחות.

מגזר (סקטור) ציבורי

הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, הרשויות המקומיות, המוסדות ללא כוונת רווח שעיקר הכנסתם מהמגזר הציבורי (קופות החולים, האוניברסיטאות והמכללות הציבוריות,  הישיבות וכו'), המוסדות הלאומיים (הסוכנות, היהודית, קרן קיימת לישראל וההסתדרות הציונית העולמית). ​

עסקה עתידית

התחייבות לקנות או למסור נכס במחיר ובמועד שנקבעו מראש בעת החתימה על העסקה. ​

עמלה בנקאית

תשלום שאינו ריבית, הנגבה על ידי הבנק בתמורה לשירות. . . .​

עמלת פירעון מוקדם

עמלה הנגבית במקרים מסוימים בעת פירעון מוקדם של הלוואה. מהותה היא פיצוי כלכלי לבנק בגין ההפסד שעלול להיגרם לו כתוצאה מהפירעון המוקדם.​

עקום תשואה

עקום המתאר את הקשר שבין התשואה לבין מועד הפדיון של אג"ח, על ידי השוואה של שיעורי התשואה על אג"ח הנבדלות זו מזו רק במועדי הפדיון. ​

 

ערבות בנקאית

התחייבות של הבנק הערב לשלם לצד ג' את הסכום הנקוב בכתב הערבות בעת דרישתו. הערבות הבנקאית מונפקת על פי בקשתו של לקוח הבנק.​

ערבות חוק מכר

ערבות הניתנת על ידי בנק לרוכש דירת מגורים ממוכר דירה חדשה, המבטיחה לקונה את החזרת הכספים ששילם למוכר תמורת הדירה במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה את הזכויות בנכס, כמוסכם בהסכם המכר. ומחמת העילות שנקבעו בחוק.​

פיחות

ירידת הערך של מטבע ביחס לערך של מטבע של מדינה אחרת.​

פיקדון

כסף המופקד בבנק. ​

פיקדון ללא תנועה

פיקדון, במטבע ישראלי או במטבע חוץ שלא נתקבלה מבעליו שום הוראה לגביו  במשך 10 חודשים או יותר. ​

פיקדון מובנה

פיקדון שהתשואה עליו, או הסיכון הכרוך בו, נקבעים על פי נוסחה שהוסכמה מראש בין הצדדים, ומותנית בהתרחשותם או אי התרחשותם של אירועים מסוימים. ​

פיקדון מתחדש

פיקדון לתקופה קצובה, המתחדש באופן אוטומטי. ​

פיקדון עם תחנת יציאה

פיקדון שעל פי תנאיו  המפקיד יכול למשוך את הכסף לפני תום תקופתו, במועדים שנקבעו מראש.​

פיקדון קצר מועד (פק"ם)

כסף המופקד בבנק לתקופה קצרה - עד שנה - הנושא ריבית שקלית, קבועה מראש לכל התקופה או משתנה בהתאם לשינויים בריבית בנק ישראל.

פיקדון ריבית יומי (פר"י/פדיום)

פיקדון  שניתן למשוך אותו בכל יום, הנושא ריבית ואינו צמוד.​

פרמיית סיכון

תוספת תשואה, מעבר לתשואה של נכס חסר סיכון, לשם פיצוי על הסיכון הגלום בנייר.​

צמיחה כלכלית

השינוי באחוזי תמ"ג בין שתי תקופות, במחירים קבועים.​

צריכה פרטית

סכום ההוצאה-לצריכה (בשוק המקומי) של משקי בית ושל מוסדות ללא כוונת רווח המשרתים משקי בית ועיקר הוצאותיהם אינו ממומן על ידי המגזר הממשלתי.​

צריכה ציבורית

סכום ההוצאה-לצריכה של המגזר הציבורי. ערך תשומות ביניים שנצרכו, התשלומים לעובדים, המסים על ייצור (כולל מס השכר ומס המעסיקים), והבלאי של הנכסים הקבועים. הוצאה זו אינה כוללת את הוצאות המגזר הציבורי על ריבית.​

קופת גמל

סוג של תוכנית חיסכון לטווח בינוני או ארוך. כנגד ההפרשה לקופת גמל ניתן לקבל, בתנאים מסוימים, לקבל זיכוי ממס הכנסה. ​

קופת פנסיה

תוכנית חיסכון שבה העובד והמעביד מפרישים אחת לחודש סכום בשיעור מסוים ממשכורתו של העובד. עם יציאת העובד לגמלאות הוא מקבל פנסיה חודשית בהתאם לסכומים שנצברו בקופה.

קרן המטבע הבינלאומית

מוסד פיננסי בינלאומי בין-לאומי שהוקם בשנת 1944, חברות בו מרבית מדינות העולם, ומקום מושבו בוושינגטון. לקרן המטבע שלושה תפקידים עיקריים: מעקב אחר תפקוד המערכת הפיננסית הבין-לאומית והתפתחויות כלכליות בעולם; סיוע למדינות שנקלעו לקשיים כלכליים לחזור ליציבות כלכלית, באמצעות מתן הלוואות וסיוע טכני; סיוע טכני למדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית בתכנון מדיניות כלכלית נאותה ובשיפור מוסדותיהן הלאומיים.​

קרן השתלמות

תוכנית חיסכון שנועדה במקור למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך. כיום היא משמשת על פי רוב אפיק חיסכון לטווח בינוני, הפטור ממס. ניתן למשוך את היתרה בקרן לאחר 6 שנות חיסכון. ניתן למשוך את היתרה גם אחרי 3 שנות חיסכון, אך במקרה זה הרווחים מחויבים במס.​

קרן נאמנות

קרן המנוהלת על ידי גוף שהוא הנאמן שלה - כגון בנק, חברת ביטוח, או חברה להשקעות בניירות ערך -  על פי הסכם נאמנות שאישרה הרשות לניירות ערך, ולאחר פנייה לציבור באמצעות תשקיף. קרן נאמנות מאפשרת למשקיעים לפזר השקעות על ידי השקעה בסל מגוון של ניירות ערך. ​

ריבית

מחיר השימוש בכסף בזמן נתון: הסכום (באחוזים) שניתן להרוויח מפיקדון, או הסכום (באחוזים) שיש לשלם על הלוואה.

ריבית בנק ישראל

הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים והיא נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.​

ריבית דריבית

הריבית שנצברה על הקרן, המצטרפת לקרן בסוף כל תקופת הפקדה; הפיקדון מתחדש בסכום הקרן יחד עם הריבית שנצברה. לחלופין, בתום כל תקופת חידוש הריבית נפרעת לחשבון העו"ש.​

ריבית משתנה

ריבית המשתנה אחת לתקופה על פי בסיס מסוים שנקבע מראש, ​

ריבית נומינלית

שיעור הריבית הנקבע במועד ביצוע עסקה, שאינו מביא בחשבון את עליית המחירים. ​

ריבית פריים

ריבית הנקבעת בכל בנק על בסיס ריבית בנק ישראל ובתוספת מירווח.​

ריבית קבועה

ריבית שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה או הפיקדון.​

ריבית קו ישר

הריבית שנצברה על קרן ההפקדה, ומצטרפת לקרן רק במועד משיכת הפיקדון או בתום שנה, המוקדם שבהם (להבדיל מריבית דריבית). ​

ריבית ריאלית

שיעור הריבית מעבר לעליית המחירים בתקופה מסוימת (חודש או שנה).​

מכרז ריפו (הסכם מכר חוזר)

עיסקת מכר חוזר, המוצעת במכרז מדורג על הריבית כעיסקה מחוץ לבורסה, בה בנק ישראל רוכש אג"ח ממשלתיות סחירות ומק"ם ומוכר אותן בחזרה בתום תקופת העסקה במחיר, המחושב על פי מחיר הרכישה בתוספת ריבית המכרז.
עסקה זו דומה במהותה להלוואה עם בטוחה, אולם בשונה ממנה, במקרה שהצד הלווה לא מקיים את חלקו בעסקה, הנכס מצוי בבעלות משפטית של הצד המלווה והוא רשאי לממש אותו מייד.
למכרזי הריפו רשאים לגשת תאגידים בנקאיים, קופות גמל, חברות-ביטוח, קופות פנסיה וקרנות נאמנות.​

רשות לניירות ערך

רשות ציבורית בישראל העוסקת בשמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך ובפיקוח על פעילות הבורסה. ​

 

שבירת פיקדון

משיכת פיקדון שלא במועדים הקבועים בהסכם ההפקדה.​

שווי הוגן

ערך שנקבע לניירות ערך ונכסים שאינם נסחרים בבורסה ואין להם מחירי שוק שוטפים. על ערך זה להיקבע בתום לב ולשקף את העובדות הידועות לגבי נייר הערך או נכס הבסיס.​

 

שווי השוק של תאגיד

ערך המניות הנסחרות בבורסה, המתקבל ממספר המניות כפול שערן הנוכחי.​

שווקים פיננסיים

ביטוי מכליל לסוגים שונים של שווקים שמתנהל בהם מסחר בכסף  - כגן שוק אג"ח, שוק מניות ושוק מט"ח.​

שוק שחור

כינוי למסחר הלא חוקי במט"ח בתקופה שבה היו מגבלות על המסחר במט"ח.​

שיעור צמיחה ריאלי

גידול התוצר בין שתי תקופות באחוזים, בניכוי עליית המחירים.​

צ'ק (המחאה)

הוראה כתובה לבנק  לשלם סכום כסף מסוים מחשבון העו"ש של נותן הצ'ק למוטב.

צ'ק למוטב בלבד

צ'ק שאינו ניתן להעברה ופירעונו אפשרי אך ורק על ידי המוטב ששמו נקוב עליו​

שירותים בנקאיים אוטומטיים (שב"א)

חברה בע"מ שהוקמה בשנת 1978 על ידי חמשת הבנקים הגדולים בישראל כדי לנהל עסק של מתן שירותים למוסדות פיננסיים שונים (בנקים, מוסדות כספיים, חברות לכרטיסי אשראי, קופות גמל וכד'). חברת שב"א פועלת בארבעה תחומים עיקריים:
 (1) ניהול רשת התקשורת בין מסופי כרטיסי האשראי שבבתי העסק להלן ( POS) לחברות לכרטיסי אשראי. (2) ניהול רשת הכספומטים שאינם מוצבים בסניפי הבנק. (3) ניהול רשת התקשורת של הכספומטים המוצבים בבנקים. (4) מתן שירותי תקשורת לחברות לכרטיסי אשראי מול מס"ב ולתאגידים הבנקאיים המשתתפים במכרזים המוניטריים מול בנק ישראל. ​

שכר מינימום

השכר החודשי הנמוך ביותר שמותר לשלם על פי חוק לעובד מעל גיל 18 העובד במשרה מלאה. ​

שער חליפין

יחס ההמרה בין מטבעות. ​

שער חליפין אפקטיבי

מדד יומי המבוסס על שערי החליפין היציגים, המחושב כממוצע משוקלל של שערי 24 מטבעות המייצגים 33 המדינות שותפות הסחר העיקריות של ישראל. משקלו של האירו במדד זה הוא 34.8%, משקל הדולר 24%, משקל הליש''ט 6.75% ומשקל היין היפני 5.4%. המדד מחושב מאז אמצע 2008.​

שער יציג

שער חליפין בין מטבעות הנקבע על ידי בנק ישראל בכל יום עסקים במט"ח בהתאם לשער האמצע של נתוני המסחר בשעה שלפני מועד הפרסום (א'-ה': 15:15;  ו' : 12:15).  ​

תאריך ערך

תאריך רישום העסקה בספרי הבנק.​

תוכנית לייצוב המשק

התוכנית שהופעלה ב-1985 כדי לבלום את האינפלציה. ​

תוספת יוקר

תוספת למשכורת שנועדה לפצות את השכירים במשק על ירידה בכוח הקנייה עקב עליית מחירים (אינפלציה). ​

תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)

סך הסחורות והשירותים שיוצרו בתוך מדינה מסוימת במהלך תקופה נתונה, במונחים כספיים. התוצר שווה גם סך תשלומי השכר ורווחי הפירמות.​

תוצר עסקי

סך כל התוצר הגולמי של ענפי המשק בניכוי התוצר של שירותי הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים, המוסד לביטוח לאומי והמוסדות ללא כוונת רווח, המוכרים את שירותיהם במחיר שאינו משמעותי מבחינה כלכלית ועיקר הוצאותיהם אינו ממומן על ידי גופים עסקיים, וכן בניכוי תוצר שירותי הדיור. ​

תמ"ג לנפש

סך התוצר המקומי הגולמי מחולק באוכלוסיית המדינה. משמש אינדיקציה לרמת החיים במדינה.​

תלבור

שיעור מייצג של הריבית להלוואות בין-בנקאיות בשקלים.​

תעודת סל

נייר ערך המקנה למחזיק בו תשואה על פי מדד כלשהו. מנפיק התעודה מבטיח לקונה להחזיר לו את כספו בתום תקופה מסוימת בתוספת שיעור העלייה של המדד שהתעודה צמודה אליו.​

תקופה לפדיון

התקופה שנותרה עד למועד הפדיון הסופי של איגרת חוב. ​

תקנים בין-לאומיים לדיווח כספי (IFRS)

תקנים חשבונאיים שבליבם שינוי המודל שהתפיסה החשבונאית מתבססת עליו – ממודל רישום עסקאות לפי העלות למודל כלכלי, המשקף את הערך הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות.​

תקציב המדינה

המסגרת המתוכננת של הכנסות  הממשלה והוצאותיה בשנה הקרובה. התקציב אמור להיות המכשיר המרכזי לתכנון המדיניות הפיסקלית וביצועה. ​

 

תשואה

רווח או הפסד על השקעה, הנמדד כאחוזים מסך ההשקעה המקורית.​

תשואה להון

היחס שבין הרווח השנתי של חברה לבין ההון העצמי שלה.​

תשואה לפדיון

התשואה שתתקבל מאיגרת חוב (או מכל מכשיר חוב אחר) אם היא תוחזק עד לפדיונה הסופי, ואם כל התקבולים ממנה (קרן וריבית) יישאו אותו שיעור תשואה. ידועה גם כתשואה הפנימית של איגרת חוב ומוצגת בדרך כלל במונחים של ריבית שנתית אפקטיבית. ​

תשואה ריאלית

היחס בין הרווח או ההפסד על השקעה לסך ההשקעה, בניכוי עליית המחירים בתקופה שעליה נסבה המדידה.​

תשומת עבודה

סך שעות העבודה של מועסקים. ​

תשלומי העברה

כספים המועברים ישירות ליחידים כקצבאות שונות, למשל: קצבאות הביטוח הלאומי.​

תשקיף

מסמך משפטי שמפרסם הגוף המופקד על הנפקת נייר הערך לציבור, ובו מידע על החברה המנפיקה ועל תנאי ההנפקה. כל חברה המתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור מחויבת בפרסום תשקיף. ​

CLS- Continuous Linked Settlement

מערכת שהוקמה ב-2002 על ידי הבנקים הגדולים בעולם כדי לצמצם את סיכון הסליקה במטבע חוץ, פועלת כמסלקה בין-לאומית לעסקות המרה בין מטבעות חוץ. מערכת ה-CLS מספקת שירותי סליקה במטבעות 17 מדינות, וכל הבנקים המרכזיים באותן מדינות מקושרים אליה ישירות באמצעות מערכות ה-RTGS שלהן. מערכת ה-CLS סולקת מעל 50 אחוזים מסך כל עסקות ההמרה במטבעות חוץ בעולם. במאי 2008 הצטרף השקל לסליקה ב-CLS. מערכת ה-CLS נמצאת בבעלות של מעל 70 גופים פיננסיים בעולם ומפוקחת על ידי הבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve Bank), בשיתוף נציגים מכל המדינות שמטבעותיהן נסחרים ב-CLS.

מערכת זה"ב- RTGS

מערכת תשלומים לסליקה מיידית וסופית של תנועות כספיות בין בנקים לגורמים עסקיים נוספים.​