שאלות ותשובות בנושא כלי המדיניות שהפעיל בנק ישראל בהחלטת המדיניות המוניטרית ב-6.7.20

09/07/2020

רכישת אג"ח תאגידיות בשוק המשני

מהי מטרת התוכנית?

מטרת התוכנית היא להבטיח את המשך פעולתו התקינה של שוק אג"ח החברות, ולחזק את התמסורת של המדיניות המוניטרית אל שוק האשראי, על ידי הפחתת עלות הגיוס לחברות במשק דרך שוק ההון ופינוי מקורות נוספים לאשראי לכלל ענפי המשק. ​

אילו אגרות חוב ירכוש הבנק?

הבנק ירכוש אג"ח תאגידיות בדירוג A- ומעלה. הבנק לא ירכוש אג"ח של חברות זרות, אג"ח בעלת אופציה להמרה למניות כולל CoCo, אג"ח צמודות מט"ח ואג"ח שאינן בריבית קבועה.​

האם יינתן משקל זהה ברכישות למשקל החברות?

האגרות ירכשו בהתאם למשקלן בסמן של הבנק ולכן תיתכן סטייה מסוימת מהסמנים בשוק. ​

מהו ה"סמן"?

הסמן הוא קבוצה של אג"ח תאגידיות בעלת התפלגות סקטוריאלית ודירוג דומה להתפלגות השוק הכולל למעט אג"ח שהוחרגו. האג"ח בסמן משתנים על פני זמן, ומאפייניו פורסמו ע"י בנק ישראל.​

מדוע רוכשים רק אגרות בדרוג גבוה מ-A-?

חלק הארי של השוק התאגידי בישראל מורכב מאג"ח בקבוצת דירוג A- ומעלה ולכן אגרות אלו משקפות את עיקר אוכלוסיית האג"ח התאגידיות בישראל.​ 

במשך כמה זמן בנק ישראל יבצע את הרכישות?

זמן הרכישה תלוי בתנאי השוק.​

האם בנק ישראל ירכוש את האג"ח הקונצרניות במישרין, באמצעות קרנות סל או דרך עקיפה אחרת?

לעת עתה בנק ישראל רוכש את איגרות החוב הקונצרניות באופן ישיר, ולא באמצעות מתווכים פיננסיים.

מדוע הוחרגו אג"ח זרות ואחרות שעומדות בקריטריון הדירוג?

הפעילות הכלכלית של חברות זרות שהנפיקו אג"ח בתל אביב אינה מתבצעת בישראל ורכישת האג"ח שלהם לא תתרום לכלכלת ישראל. כמו כן, הוחרגו עוד סוגי אג"ח בעלות משקל קטן בשוק ובשל מורכבותן.​

מה הבנק יעשה אם ירד הדירוג של האג"ח שנרכשו

​בנק ישראל לא ימכור אג"ח בעקבות הורדת דירוג של האג"ח

האם בנק ישראל יפרסם את היקף הרכישות?

בנק ישראל יפרסם את כמות הרכישות פעם בחודש בדומה למידע המתפרסם אודות תוכניות אחרות שהושקו במשבר.​

האם תצביעו באסיפות בעזרת יועץ או בדרך אחרת?

​בנק ישראל לא יטול חלק פעיל בהצבעות הקשורות לניהול החברות

האם בנק ישראל ירכוש אג"ח של חברות ביטוח (שמהווים הון משני / שלישוני)

בנק ישראל ירכוש אג"ח של חברות ביטוח שמהוות הון משני / שלישוני כל עוד אינן ניתנות להמרה למניות.

חידוש התכנית להרחבת היצע האשראי לעסקים קטנים ויצירת תשתית להרחבת מגוון הנכסים שהבנקים יוכלו להעמיד כבטוחה כנגד אשראי

כיצד פועלת התכנית ומה מטרתה?

מטרת התוכנית היא להבטיח את המשך זרימת האשראי ובפרט בתרחיש של החמרה נוספת במצב הכלכלי. בנק ישראל יקים תשתית תפעולית ומשפטית שתאפשר לבנקים להעמיד כבטוחה כנגד אשראי במסגרת התכנית המיוחדת גם תיקי משכנתאות (בנוסף לנכסים שהם נזילים ברמה גבוהה כדוגמת אג"ח ממשלתיות). תשתית זו תאפשר לבנקים להעמיד אשראי במסגרת התכנית בעלות יותר נמוכה ותוך שמירה על נזילות גבוהה.​

כיצד יבחר בנק ישראל אלו משכנתאות הוא מוכן לקבל כבטוחה?

כפי שנהוג בעולם, ייקבעו קריטריונים מסוגים שונים על בסיסם ניתן יהיה לשעבד משכנתאות לבנק ישראל. שיעבוד תיקי משכנתאות מהווה אפיק בטוחות חדש בעל היקף גדול ומשמעותי עבור המערכת הבנקאית. ​

כיצד יאפשר המהלך לסייע על שמירה על נזילות במערכת הבנקאית?

העמדת בטוחות שאינן סחירות על ידי הבנקים תקל על יחסי הנזילות הרגולטורים של הבנקים ותגדיל את היצע האשראי הפוטנציאלי.​

כיצד צפוי המהלך לסייע להעמדת אשראי נוסף במשק?

בנק ישראל מעמיד לרשות הבנקים הלוואות לטווח ארוך בריבית קבועה ברמה של 0.1%. הלוואות אלו, בפרט אם הן ניתנות כנגד ביטחונות שאינם סחירים, תומכות ביחסי הנזילות של הבנקים ועתידות לאפשר את הגדלת היצע האשראי.​

כיצד יוודא בנק ישראל שיועמד אשראי לעסקים קטנים?

ההלוואות יועמדו לבנקים בכפוף למתן אשראי שיינתן לעסקים קטנים וזעירים, כפי שמדווח לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.​