מכרזים מוניטריים

בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית שנועדה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לצורך זה מפעיל בנק ישראל כלים מוניטריים שונים... המשך הכתבה בנושא כלים מוניטריים ...
הבטחונות משמשים להלוואות מוניטריות וכן לאשראי תוך יומי במערכת זה"ב... המשך הכתבה בנושא הנכסים המוכרים כבטחונות ...
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עסקאות ריפו 2020

בנק ישראל יבצע עסקות ריפו מול גופים מוסדיים וקרנות נאמנות. 
עסקות לתקופה של שבוע/חודש בריבית בנק ישראל.
 

מלווה קצר מועד (מק"מ)

 
מלווה קצר מועד (מק"מ) הינו נייר ערך ממשלתי המונפק על ידי בנק ישראל, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל בנק ישראל. המק"מ, שמונפק לטווח של עד שנה, אינו צמוד ואינו נושא ריבית; המק"מ נמכר ונסחר במחיר נמוך מערכו הנקוב (נסחר בניכיון). המק"מ מונפק במכרז לציבור.

 
 

פקדונות מוניטריים

 
בנק ישראל מקבל פיקדונות בשקלים מאת התאגידים הבנקאיים לפי סעיף 36(ב) לחוק בנק ישראל התש"ע 2010, במסגרת מכרז פיקדונות לתקופות של יום, שבוע ותקופת נזילות לפי הצורך. כמו כן, באמצעות חלון הפיקדונות. 

 
 

הלוואות מוניטריות

 
בנק ישראל מעמיד לרשות התאגידים הבנקאיים הלוואות מוניטריות לפי סעיף 36(ב) לחוק בנק ישראל התש"ע 2010, במסגרת מכרז הלוואות מוניטריות לתקופות של יום ושבוע לפי הצורך. כמו כן, באמצעות הלוואה בחלון האשראי.
ההלוואות מבנק ישראל הן כנגד בטחונות שהוגדרו על ידי בנק ישראל.
 
 
 

מכרזי ריפו 2008

 
עסקת מכר חוזר, המוצעת במכרז מדורג על הריבית בה בנק ישראל רוכש אג"ח ממשלתיות סחירות ומק"מ ומוכר אותן בחזרה בתום תקופת העסקה במחיר, המחושב על פי מחיר הרכישה בתוספת ריבית המכרז. 
למכרזי הריפו רשאים לגשת תאגידים בנקאיים וגופים מפוקחים נוספים: קופות גמל, חברות ביטוח, חברות פנסיה וקרנות נאמנות. 
החל מאוקטובר 2009, על רקע עודפי הנזילות הגדולים שהצטברו במערכת, מכרזי הריפו של בנק ישראל הופסקו עד להודעה חדשה.

                                                            לחוזר אב ריפו