הגדרות והסברים לדפי מידע

ריבית בנק ישראל - ריבית בנק ישראל היא הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאיים והיא נקבעת ע"י בנק ישראל בהחלטות המוניטריות החודשיות.


הפעלת כלים מוניטרייםבנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית שנועדה להשיג את יעדי האינפלציה הרב-שנתיים שקבעה הממשלה. לצורך זה מפעיל בנק ישראל כלים מוניטרים שונים. כלים מוניטריים אלה כוללים הלוואות מוניטריות לתאגידים הבנקאיים, פקדונות מוניטריים של התאגידים הבנקאיים בבנק ישראל, חלון אשראי וחלון פקדונות, הנפקות מק"מ ומכרזי ריפו.


הלוואות מוניטריות - בנק ישראל מעמיד לרשות התאגידים הבנקאיים הלוואות מוניטריות לפי סעיף 42 לחוק בנק ישראל תשי"ד - 1954בכלים הבאים:
* הלוואות ליום אחד - מכרז הלוואות יומי.
* הלוואות במכרז מדורג לשבוע. 
* הלוואה בחלון ההלוואות.
ההלוואות מבנק ישראל הן כנגד בטחונות שהוגדרו על ידי בנק ישראל.


פקדונות מוניטריים - בנק ישראל מקבל פקדונות בשקלים מאת התאגידים הבנקאיים בכלים הבאים:
* פקדונות ליום אחד- מכרז פקדונות יומי.
* פקדונות במכרז מדורג לשבוע
* פקדון בחלון הפקדונות


מכרזים מוניטריים (פקדונות או הלוואות) - בנק ישראל מפרסם מראש את הסכומים של המכרזים המוניטריים ואת תאריך פירעונם. המכרזים מיועדים למערכת הבנקאית.
כל תאגיד בנקאי מגיש לחטיבת השווקים הצעה/ות בדבר הסכום והריבית שהוא מבקש, על פי התנאים האלה:
* ההזמנות יוגשו במרווחי ריבית של מאית האחוז לפחות.
* סכום ההזמנות של כל תאגיד בנפרד לא יעלה על סכום ההלוואה המוצע במכרז כולו.
* במקרה של מכרז הלוואות הריבית המוצעת לא תפחת מריבית בנק ישראל ובמקרה של מכרז פקדונות הריבית המוצעת לא תעלה על ריבית בנק ישראל.
* המכרז הינו מכרז המדורג על הריבית


הלוואה בחלון ההלוואותבנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים חלון להלוואה מוניטרית בריבית העומדת כיום על 0.50% מעל ריבית בנק ישראל. ההלוואה הינה כנגד בטחונות וליום אחד ונפרעת אוטומטית ביום העסקים הבא.


פקדון בחלון הפקדונות - בנק ישראל מעמיד לתאגידים הבנקאיים חלון לפקדון מוניטרי בריבית העומדת כיום על 0.50% מתחת לריבית בנק ישראל, הפקדון הוא ליום אחד ונפרע אוטומטית ביום העסקים הבא.


פרוזדור הריביות - פרוזדור הריביות פרוזדור ריביות ברוחב 1.0% בו הרף העליון הוא הריבית בחלון ההלוואות והרף התחתון הוא הריבית בחלון הפקדונות. אמצע הפרוזדור הוא "ריבית בנק ישראל" .


מילווה קצר מועד (מק"ם) - מלווה קצר מועד (מק"ם) הינו נייר ערך ממשלתי המונפק על ידי בנק ישראל, והוא משמש כאחד הכלים המוניטריים שמפעיל בנק ישראל. המק"ם, שמונפק לטווח של עד שנה, אינו צמוד ואינו נושא ריבית; המק"מ נמכר ונסחר במחיר נמוך מערכו הנקוב (נסחר בניכיון).
למכרזים שמנפיק בנק ישראל רשאים לגשת תאגידים בנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך.
סדרות המק"ם החדשות שהוצעו במכרז נרשמות למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב ביום העסקים הראשון שלמחרת יום המכרז.
המק"ם נסחר בכל יום בבורסה לניירות ערך בתל אביב; כיום נסחרות כ- 12 סדרות מק"ם.

מכרז מק"מ - במכרזי המק"מ כל זוכה משלם את המחיר אשר הציע כמקובל במכרז מדורג, אולם ניתן לרכוש מק"ם בלי הגבלת תשואה (בל"מ) עד לסכום מסוים שפורסם, והסכום המבוקש בבל"מ יסופק לזוכים בתשואה הממוצעת במכרז. הסליקה הכספית ומסירת המק"מ לזוכים מבוצעים ביום העסקים שלאחר יום המכרז.
ראה חוזר בסיס ריפו.

מכרזי ריפו (עסקת מכר חוזר) - למכרזי הריפו רשאים לגשת תאגידים בנקאיים, קופות גמל, חברות-ביטוח, קופות פנסיה וקרנות נאמנות .
 המכרז הינו מכרז מדורג על הריבית.
ראה חוזר בסיס ריפו.

מכרז מדורג - מכרז שבו רשאים המשתתפים להציע סכומים שונים בריביות שונות, בהתאם לסוג המכרז.. הזוכים במכרז משלמים או מקבלים על כל סכום שזכו בו את מה שהציעו עליו.
הזוכים הם:
* בהלוואות המוניטריות- מי שהציעו את הריביות החל בגבוהה ביותר ועד לריבית הסגירה .
* בפקדונות מוניטריות – מי שהציעו את הריביות החל בנמוכה ביותר ועד לריבית הסגירה.
* במק"ם- מי שהציעו את התשואות-לפדיון החל בנמוכה ביותר ועד לתשואת הסגירה.
* בריפו- מי שהציעו את הריביות החל בגבוהה ביותר ועד לריבית הסגירה.

אחוז ההקצאה במכרזשיעור המתקבל על ידי חלוקת הכמות שנותרה להקצאה בריבית הסגירה בכמות המבוקשת בריבית זו.

חישובי הריבית - המחיר/הריבית המזעריים שבו ניתן להגיש לבנק ישראל הצעות במכרז.

מחיר/ריבית מינימום - המחיר/הריבית המזעריים שבו ניתן להגיש לבנק ישראל הצעות במכרז.

מחיר/ריבית ממוצע - המחיר/הריבית המחושבים ע"י שקלול המחירים/ריביות ששולמו במכרז מדורג בסכומים היחסיים שזכו בכל מחיר/ריבית.

מחיר הסגירה - המחיר הנמוך ביותר שזכה במכרזי המק"מ.

ריבית הסגירה - הריבית הנמוכה ביותר שזכתה במכרזי ההלוואה המוניטרית ובריפו, והגבוהה ביותר - במכרזי הפקדונות.​​