ירושלים, ׳™"׳“ ׳›׳¡׳œ׳• ׳×׳©׳₪"׳’
08/12/2022

הנדון: מכרז למכירת מלווה קצר מועד (מק"ם)
חוזר המכרז

סוג מכרז מכרז מדורג על התשואה האפקטיבית לפרעון
יום המכרז – הוא המועד האחרון להגשת הזמנות 13/12/2022
השעה האחרונה לקבלת הזמנות ביום המכרז 12:30
שעת פרסום התוצאות (צפוי) החל מחצי שעה לאחר סיום המכרז
יום התשלום 14/12/2022
התשואה המירבית 1 נקבעה אך לא מפורסמת לציבור
   
מספר סידרה בבנק ישראל 1213
מספר הנייר בבורסה 08231219
מועד הפידיון 06/12/2023
מספר הימים לפידיון 357
הכמות המוצעת במכרז (במיליוני ₪ ע.נ.) 6000
הכמות המוצעת בתמ"ם 2 (במיליוני ₪ ע.נ.) 3
   
מספר סידרה בבנק ישראל 313
מספר הנייר בבורסה 08230310
מועד הפידיון 02/03/2023
מספר הימים לפידיון 78
הכמות המוצעת במכרז (במיליוני ₪ ע.נ.) 4000
הכמות המוצעת בתמ"ם 2 (במיליוני ₪ ע.נ.) 3

1 כל הפקודות שתוגשנה למכרז בתשואה העולה על התשואה המרבית שנקבעה (גם אם לא פורסמה), לא תענינה ולא תשתתפנה בהקצאת הכמויות ובקביעת התשואות במכרז. כתוצאה מכך יתכן ובנק ישראל לא ימכור את מלוא הכמות הכוללת המוצעת במכרז.

2 תמ"ם - התשואה הממוצעת במכרז. אם הכמות המבוקשת לרכישה בכל הפקודות בתמ"ם, שהוגשו למכרז, תקטן מהכמות המוצעת בתמ"ם, יתווסף ההפרש שבין הכמויות האמורות לסך הכמות הכוללת המוצעת במכרז. הקצאת הכמויות וקביעת התשואות במכרז תתבצענה על בסיס הכמות הכוללת המעודכנת, לרבות תוספת ההפרש האמור (היה ויהיה הפרש כאמור).

רכישת מק"ם בהתאם לתנאי חוזר זה כפופה לתנאים המפורטים בהסכם בין בנק ישראל לבין כל חבר מסלקה המשתתף במכרז, ובנספחים להסכם זה, לרבות במסמך התנאים הכלליים (להלן: "התנאים הכלליים").

לכל המונחים בחוזר זה תהא המשמעות המוגדרת בתנאים הכלליים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתנאים הכלליים, האמור בתנאים הכלליים הוא הקובע.

בכבוד רב,
אנדרו אביר
מנהל חטיבת השווקים