ירושלים, ׳›"׳— ׳׳‘ ׳×׳©׳¢"׳˜
29/08/2019

הנדון: מכרז למכירת מלווה קצר מועד (מק"ם)
חוזר המכרז

סוג מכרז מכרז מדורג על התשואה האפקטיבית לפרעון
יום המכרז – הוא המועד האחרון להגשת הזמנות 03/09/2019
השעה האחרונה לקבלת הזמנות ביום המכרז 12:30
שעת פרסום התוצאות (צפוי) החל מחצי שעה לאחר סיום המכרז
יום התשלום 04/09/2019
התשואה המירבית 1 נקבעה אך לא מפורסמת לציבור
   
מספר סידרה בבנק ישראל 910
מספר הנייר בבורסה 08200917
מועד הפידיון 02/09/2020
מספר הימים לפידיון 364
הכמות המוצעת במכרז (במיליוני ₪ ע.נ.) 9000
הכמות המוצעת בתמ"ם 2 (במיליוני ₪ ע.נ.) 3
   
מספר סידרה בבנק ישראל 310
מספר הנייר בבורסה 08200313
מועד הפידיון 04/03/2020
מספר הימים לפידיון 182
הכמות המוצעת במכרז (במיליוני ₪ ע.נ.) 1000
הכמות המוצעת בתמ"ם 2 (במיליוני ₪ ע.נ.) 3
   
מספר סידרה בבנק ישראל 1219
מספר הנייר בבורסה 08191215
מועד הפידיון 04/12/2019
מספר הימים לפידיון 91
הכמות המוצעת במכרז (במיליוני ₪ ע.נ.) 2000
הכמות המוצעת בתמ"ם 2 (במיליוני ₪ ע.נ.) 3

1 כל הפקודות שתוגשנה למכרז בתשואה העולה על התשואה המרבית שנקבעה (גם אם לא פורסמה), לא תענינה ולא תשתתפנה בהקצאת הכמויות ובקביעת התשואות במכרז. כתוצאה מכך יתכן ובנק ישראל לא ימכור את מלוא הכמות הכוללת המוצעת במכרז.

2 תמ"ם - התשואה הממוצעת במכרז. אם הכמות המבוקשת לרכישה בכל הפקודות בתמ"ם, שהוגשו למכרז, תקטן מהכמות המוצעת בתמ"ם, יתווסף ההפרש שבין הכמויות האמורות לסך הכמות הכוללת המוצעת במכרז. הקצאת הכמויות וקביעת התשואות במכרז תתבצענה על בסיס הכמות הכוללת המעודכנת, לרבות תוספת ההפרש האמור (היה ויהיה הפרש כאמור).

רכישת מק"ם בהתאם לתנאי חוזר זה כפופה לתנאים המפורטים בהסכם בין בנק ישראל לבין כל חבר מסלקה המשתתף במכרז, ובנספחים להסכם זה, לרבות במסמך התנאים הכלליים (להלן: "התנאים הכלליים").

לכל המונחים בחוזר זה תהא המשמעות המוגדרת בתנאים הכלליים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתנאים הכלליים, האמור בתנאים הכלליים הוא הקובע.

בכבוד רב,
אנדרו אביר
מנהל חטיבת השווקים