דוחות על יתרות מטבע החוץ

​בהתאם לסעיף 40 (ד) לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית תפרסם לציבור בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה דוח בדבר הסוגים העיקריים של המטבעות ושל ניירות הערך המרכיבים את יתרות מטבע החוץ לתום השנה שנסתיימה, באופן שלא יהיה בו כדי לפגוע בניהול התקין של יתרות מטבע החוץ. בדוחות אלו מתוארות ומנותחות, בלוויית לוחות ואיורים, ההתפתחויות ברמת היתרות של מטבע חוץ, בניהולן ובנזילותן, וכן בתשואת ההחזקה והסיכון של תיק היתרות, גם בהשוואה לתיקים של מנהלים אחרים.
חטיבת השווקים (עד 2007 מחלקת מט"ח) נהגה לפרסם דוחות שנתיים גם טרם כינונה של הוועדה. ​​​​​