יתרות ושוק מטבע חוץ

תפקידיה של חטיבת השווקים כוללים בין היתר החזקת יתרות מטבע החוץ של המדינה וניהולן וכן הסדרת המסחר במטבע חוץ ופרסום שער חליפין יציג.

יתרות מטבע החוץ של המדינה הן עיקר הרזרבה במטבע חוץ, העומדת לרשות המשק. היתרות נחוצות לבנק ישראל כדי לספק נזילות במטבע חוץ בעת הצורך – בין היתר למימון פירעון החוב של המדינה והוצאות חריגות של הממשלה על יבוא בשעת חירום, לאספקת נזילות בעת משבר פיננסי או למכירת מטבע חוץ בעת הצורךבמסגרת ניהול המדיניות המוניטרית.
במסגרת ניהול המדיניות המוניטרית, לרמה נאותה של יתרות מטבע החוץ נודעת חשיבות גם מבחינת מעמדו הבין–לאומי של המשק. רמה נאותה מפחיתה את הסיכון של המשק, משפרת את דירוג האשראי שלו בעולם, ובזאת מסייעת לו לקבל אשראי במחיר סביר. בניהול היתרות נוקט בנק ישראל, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים, גישה זהירה, המכוונת לשלושה יעדים: שמירה על רמת נזילות גבוהה; מזעור הסיכונים הפיננסיים וסיכוני האשראי לסוגיהם; שמירה על כוח הקנייה של היתרות והשגת תשואה נאותה על ההשקעות. לפיכך מושקעות יתרות מטבע החוץ בעיקר בנכסים סחירים בעלי אופק השקעה ממוצע קצר יחסית, וסיכון נמוך, והכול בכפוף לחוק בנק ישראל. - ההרכב המטבעי של יתרות מטבע החוץ ורמתן הרצויה נקבעים בהתאם לכללי מדיניות, הנגזרים מתפקידיהן של היתרות.

חטיבת השווקים בבנק ישראל עוקבת אחרי התפתחויות שוטפות בשוק מטבע החוץ, מנתחת אותן ומבצעת את מדיניות שער החליפין של הבנק. המסחר במטבע חוץ מתנהל בעיקר בין הבנקים לבין לקוחותיהם בארץ ובחו"ל ובין הבנקים לבין עצמם. בכל יום עסקים במטבע חוץ מפרסם בנק ישראל את שערי החליפין היציגים של השקל מול מטבעות זרים, המבוססים על השערים בשוק בעת קביעתם.

סעיף 4(3) לחוק קובע כי על בנק ישראל "לתמוך בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ בישראל". במסגרת תפקיד זה עוקבת חטיבת השווקים אחר תפקוד השוק.

כיום מדיניות שער החליפין מבוססת על ניוד חופשי של שער השקל ביחס למטבעות אחרים. עם זאת, הבנק שומר לעצמו את האפשרות להתערב במסחר במטבע חוץ במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים, או כאשר שוק מטבע החוץ לא יתפקד כיאות הצורך. מאז תחילת שנות התשעים הוסר בהדרגה הפיקוח על מט"ח בתהליך ליברליזציה. כיום אין מגבלות פיקוח כלשהן. בנק ישראל מנתח את ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ וכן בשוקי איגרות החוב וניירות הערך המקומיים. הבנק אוסף מידע על המסחר בשווקים אלו ובונה מדדים המאפשרים לבחון את תקינות הפעילות בשווקים הפיננסיים.

בכל יום עסקים במטבע חוץ בישראל מפרסם בנק ישראל את שערי החליפין היציגים של השקל מול מטבעות זרים. שערים יציגים אלה מבוססים על השערים השוררים בשוק בעת קביעתם. ראוי לציין כי השער היציג הוא אינדיקטור לשער החליפין השורר במשק, אך אין לו מעמד מחייב על פי דין. לפיכך רשאים צדדים בעסקאות הצמודות למטבע חוץ לבצען בכל שער חליפין​​