InterestInflation

אינפלציה בשנה האחרונה יולי 2018 עד יולי 2019
0.5%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה