RestrictedAccounts

איתור חשבונות מוגבלים

מספר חשבון (עד 9 ספרות אחרונות):
מספר סניף (3 ספרות כפי שמופיע בצד השמאלי העליון של השק):
קוד בנק (2 ספרות):
חפש
תנאי שימוש
חשבון שמספרו אינו כלול ברשימת החשבונות המוגבלים.
תאריך עדכון המידע:

איתור לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות

הקש את מספר התאגיד / מספר תעודת זהות (כולל ספרת ביקורת):
תנאי שימוש
לקוח שמספרו אינו מופיע ברשימת המוגבלים בנסיבות מחמירות
תאריך עדכון המידע:

* על פי החוק, המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות אינו כולל:

1. לקוחות מוגבלים רגילים.

2. לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות שהוגבלו על ידי בית המשפט בהליך פשיטת רגל, ההוצאה לפועל, בית דין רבני והמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

3. לקוחות שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום.

4. לקוחות שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם.

5. אין המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות כולל לקוחות תושבי חוץ שהוגבלו עם מספרי דרכון.

מוקד טלפוני לבירורים: 02-6552427, 073-2042427