ניהול המדיניות המוניטרית

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; כל זאת בתנאי שיציבות המחירים לא תיפגע לאורך זמן. השמירה על ערך הכסף חשובה להשגת יציבות ואיתנות כלכלית, וליצירת התנאים הדרושים לצמיחה מתמשכת של התוצר והתעסוקה. ערך הכסף משקף את המחירים שאנו נדרשים לשלם עבור סחורות ושירותים. עליית מחירים – אינפלציה – היא ירידה של ערך הכסף, כך שהוא קונה פחות מוצרים.
 • החשיבות במניעתה של אינפלציה גבוהה
  תהליך אינפלציוני יוצר אי-ודאות לגבי ערך הכסף בעתיד, וכתוצאה מכך הפרטים והיחידות הכלכליות משקיעים זמן ומשאבים בפעילות פיננסית שמטרתה להתגונן בפני השחיקה בערך הכסף ואי הוודאות  – פעילות המתבטאת בירידת היעילות והפריון ומרחיקה את המשק ממיצוי פוטנציאל הייצור שלו. אי הוודאות לגבי ערך הכסף שיתקבל בעתיד פוגעת גם בכדאיותן של השקעות, מרתיעה מהשקעות לטווח ארוך ומעלה את פרמיות הסיכון שדורשים המשקיעים והחוסכים. אינפלציה גבוהה פוגעת גם בדירוג האשראי של המשק, ובכך מייקרת ומפחיתה את האשראי הניתן לו.
 • מהי יציבות מחירים
  הממשלה, בהתייעצות עם הנגיד, קובעת יעד ליציבות המחירים – שיעור העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן, המוגדר כיום כתחום של 1 עד 3 אחוזי אינפלציה, והבנק מחויב לחתור להשגתו. חלק ממחירי הסחורות והשירותים יעלו בקצב מהיר יותר, חלקם יעלו לאט יותר, אולם המטרה היא שמחירי הסחורות והשירותים המרכיבים את מדד המחירים לצרכן יעלו בממוצע בקצב שנקבע כיעד. המטרה אינה להשיג את האינפלציה הנמוכה ביותר האפשרית, וההתייחסות לחריגות מהיעד כלפי מטה וכלפי מעלה היא סימטרית.
 • כיצד משיגים יציבות מחירים
  לשם השגת מטרותיו בנק ישראל עושה שימוש בכלי המדיניות העומדים לרשותו, והמרכזי שבהם הוא הריבית המוניטרית לטווח הקצר. שיעורה נקבע בידי ועדה מוניטרית בראשות הנגיד. ריבית זו – ריבית בנק ישראל – היא הבסיס לריבית שהוא גובה מהבנקים המסחריים על הנזילות שהוא מעמיד
  להם ולריבית שהוא משלם לבנקים על פיקדונותיהם אצלו. בנק ישראל קובע את הריבית בשיעור שישמר את האינפלציה בתחום היעד, או יחזיר אותה לתחום זה בתוך פרק זמן שלא יעלה על שנתיים. הבנק עצמאי בקביעת גובה הריבית לטווח הקצר ובשימושו בכלים המוניטריים ריבית בנק ישראל היא הבסיס שלפיו נקבעות מיגוון ריביות במשק, ובהן הריביות שהציבור (משקי הבית והעסקים) משלם לבנקים על הכסף שהוא לווה מהם לטווח קצר והריביות שהציבור מקבל מהבנקים על הפקדותיו אצלם לתקופות קצרות. רמות הריביות במשק משפיעות על היקף ההוצאות והחיסכון,
  ובעקבותיהן – על המחירים. ריבית נמוכה מדי מביאה לגידול ההוצאות של משקי הבית והעסקים וללחצים לעליית המחירים, ואילו ריבית גבוהה מדי מרסנת יתר על המידה את הצריכה וההשקעות, ומובילה להאטה בפעילות הכלכלית ולאבטלה. לפיכך, בעתות של אינפלציה הבנק מעלה את הריבית,
  ובתקופות של שפל וקיפאון, כשאין לחץ להיווצרות אינפלציה, הוא מוריד את הריבית.
 • מונחים והגדרות
 • למועדי החלטות הריבית - 2020-2021
​​​