דוחות המדיניות המוניטרית

בהתאם לסעיף 55 לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית מגישה לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, פעמיים בשנה לפחות, דוח תקופתי על המדיניות המוניטרית. הדוח כולל סקירה בדבר ההתפתחויות בתחום יציבות המחירים וההתפתחויות במשק בתקופה שלגביה מוגש הדוח, ובדבר המדיניות הנדרשת, לדעת הוועדה, לשם שמירה על המחירים בתחום שקבעה הממשלה ולהשגת מטרות אחרות. הדוחות מתפרסמים כחודש לאחר תום כל מחצית שנה. בנספחים לדוחות אלה מוצגים לוחות, ובהם נתונים מוניטריים עדכניים, המשמשים את קובעי המדיניות. הבנק נהג לפרסם דוח זה גם טרם כינונה של הוועדה. ​​​​​​​​​​​​​