הרצאה בכנס בנק ישראל "יציבות מקרו פיננסית": מבחני קיצון למערכת הבנקאית

14/06/2012 |  שמש מרב

​בשנים האחרונות ומאז המשבר הפיננסי ב-2008 חלה התקדמות גדולה מאוד בתחום מבחני הקיצון: מבחני הקיצון הפכו לכלי חשוב ומרכזי במערך ניהול הסיכונים הפנימי והשוטף של הבנקים, ולכלי חשוב ומשלים הנמצא בשימוש רשויות הפיקוח לצורך הערכת יציבות התאגידים הבנקאיים והמערכת הפיננסית, קביעת דרישות הון וזיהוי מוקדי סיכון. ההתפתחויות הללו לוו בהקמה של מסגרת עבודה סדורה לביצוע מבחני קיצון בבנקים וברשויות הפיקוח, בפרסום של הנחיות לעוסקים בתחום, בפיתוח מתודולוגיות ובפרסום של תוצאות של מבחני קיצון ומתודולוגיות. בישראל מבוצעים מבחני קיצון על ידי הבנקים ועל ידי הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל. המבחנים המבוצעים ע"י הבנקים הינם חלק מניהול הסיכונים השוטף, מתהליך הערכת נאותות ההון והנזילות. המבחנים המבוצעים ע"י הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל מסייעים בתהליך הערכת הסיכונים בבנקים, לבחינת הלימות ההון והיציבות הפיננסית. מבחנים אלה מבוצעים בדרך עקבית ואחידה ומכאן יכולתם לשמש ככלי מסייע לקביעת מדיניות. הפיקוח על הבנקים מבצע מבחני קיצון מסוגים שונים (מקרו-כלכליים, תרחישים היפותטיים, ניתוחי רגישות ועוד), לצרכים שונים, תוך פיתוח מתודולוגיות המותאמות לגורמי הסיכון העיקריים להם הבנקים בישראל חשופים.
מבחן מקרו-כלכלי שביצע הפיקוח על הבנקים לאחרונה, שימש את קרן המטבע הבין-לאומית במסגרת הערכתה את היציבות של המערכת הבנקאית בישראל. פרטי המבחן ותוצאותיו פורסמו במסגרת דוח הקרן ביום ב-2.4.2012. עיקרי הממצאים ממבחן מקרו כלכלי וממבחנים נוספים שבוצעו על ידי הפיקוח על הבנקים מעלים כי ההשפעות של תרחיש גלובאלי ותרחיש מקומי על המערכת הבנקאית הן מהותיות, אך אינן מהוות איום על יציבות המערכת הבנקאית. כמו כן נמצא כי ההשפעה הגדולה ביותר על ההון נובעת מסיכוני הריכוזיות בתיק האשראי, וכי קיימת חולשה בנזילות הבנקים במט"ח. החשיפה הישירה לאירופה נמצאה כלא זניחה אך היא אינה מהווה איום על יציבות המערכת הבנקאית.
לסיכום, יש להמשיך ולשפר את איסוף המידע, הבנתו וניתוחו, כתנאי מקדים לשימוש במודלים ומבחני קיצון ככלי לקבלת החלטות בראייה צופה פני עתיד. כמו כן יש להבטיח כי המודלים והמתודולוגיות לביצוע מבחני קיצון יהיו מובנים למקבלי ההחלטות ויעוררו דיון לרבות בהתייחס להנחות שבבסיסן, לתוצאות ולהשלכותיהן. במקביל, יש לקדם בבנקים את שילוב מבחני הקיצון בניהול הסיכונים ותכנון ההון והנזילות, ויש להמשיך ולקדם את מבחני הקיצון המבוצעים על ידי הפיקוח על הבנקים ובנק ישראל ככלי משלים לבחינת נאותות ההון והנזילות ולבחינת היציבות הפיננסית.

קישור למצגת