דיווח על פעילות בשוק נגזרות המט"ח, בשוק המק"ם והאג"ח הממשלתיות הקצרות

צו בנק ישראל (מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר), התשע"א - 2011 בוטל ובמקומו בנק ישראל הוציא 2 צווים חדשים:

 

-        צו בנק ישראל (מידע מגופים פיננסיים בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית), התשע"ו-2016

-         צו בנק ישראל (מידע מתושבי חוץ בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית), התשע"ו-2016

 

להסבר על הצווים החדשים:

 

 http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/LegislationAndRegulations/Pages/Derivatives.aspx​

​​