שאלות ותשובות בנושא צו הדיווח

15/05/2016

כללי

האם קיים דיווח שונה לתושבי הארץ ולתושבי חוץ?

מתכונת הדיווח זהה לכולם.

על מי חלה חובת הדיווח ובאילו תנאים?
חובת הדיווח תחול על מנהל תיקים, חבר בורסה, מתווך פיננסי, תושב חוץ  או בנק חוץ לגבי סניפיו מחוץ לישראל, שביצע, בין לעצמו ובין לאחרים, בשנים עשר החודשים הקודמים עסקאות בנגזרות מט"ח, בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות. על תאגידים בנקאיים ועל סניפים בישראל של בנק חוץ חלה חובת דיווח על כל סכום של עסקה, ללא סף כלשהו.

האם יש לדווח רק כאשר נעשית עסקה מעל 15 מיליוני דולרים?
חובת הדיווח חלה על עסקאות מט"ח בסכום יומי ממוצע של 15 מיליוני דולרים לפחות בשנה האחרונה. מרגע זה חובת הדיווח חלה על כל העסקאות שנעשות.
האם ישנו הבדל בין ההתייחסות לסניף של תאגיד בנקאי בחו"ל ובין ההתייחסות לחברת בת שלו בחו"ל?
תאגיד בנקאי בישראל ידווח לגבי כלל הסניפים שלו, לרבות הסניפים בחו"ל. חברות בת בחו"ל ידווחו במתכונת של תושב חוץ, משום שהן ישות משפטית נפרדת. בנק חוץ ידווח עבור הסניפים בחו"ל דיווח נפרד מהדיווח עבור הסניפים שלו בארץ.
האם יש לשלוח קובץ אם במהלך יום עסקים לא בוצעו עסקאות?

כן. יש לשדר קובץ ריק.

דיווח יומי/ חודשי

קובצי הדיווח מחולקים לנושאים שונים. מה יש לדווח בכל אחד מהם?
הדיווח היומי יכלול רק את חלק א', שבו חלק א'(1) מתייחס לעסקאות בנגזרות מט"ח בלבד, ואילו חלק א'(2) מתייחס לעסקאות בנגזרות מדד וריבית בלבד.
הדיווח החודשי יכלול את חלקים א' ו-ב'; בחלק א' יש לדווח על עסקאות שנקשרו במהלך החודש בין שהן הסתיימו ובין שלא, ובחלק ב' יש לדווח על שווי העסקאות שטרם נפרעו או שטרם הגיעו לסיומן.

האם יש לשלוח את חלק א'(1) וחלק א'(2) בקובץ אחד או בשני קבצים נפרדים?

יש לשלוח את שני החלקים בקובץ אחד. באותו אופן, גם חלקים א' ו-ב' בדיווח החודשי ידווח בקובץ אחד.

האם בדיווח היומי צריך לכלול את כל העסקאות שנקשרו ונפרעו באותו יום?
בדיווח היומי יש לכלול את כל העסקאות שנקשרו, בין שהן הסתיימו ובין שלא. נוסף על כך, יש לדווח עסקאות שנרשמו או הוקמו באותו יום, אף אם נקשרו במועד קודם.

שדות הדיווח

מהם שדות המפתח?
שדות המפתח הנם כדלקמן: שדה 4 (מספר מזהה של המדווח), שדה 9 (זמן ביצוע עסקה), שדה 10 (סוג אירוע מדווח), שדה 12 (מזהה  עסקה ייחודי UTI) ושדה 13 (מספר רשומה).

מה צריך למלא בשדה 5 (כתובת דואר אלקטרוני של המדווח)?

יש למלא את הכתובת האלקטרונית של איש הקשר בחברה המדווחת, שאליו ניתן לפנות לבירורים בנוגע לדיווח.

האם ניתן להזין יותר מכתובת דואר אלקטרוני אחת בשדה 5 (כתובת דואר אלקטרוני של המדווח)?
לא. יש למלא כתובת אלקטרונית אחת בלבד. מומלץ לרשום כתובת אלקטרונית שאליה יש גישה לקבוצת אנשי קשר.

על אילו אירועים יש לדווח בשדה 10 (סוג אירוע מדווח) ובאיזה אופן?
1.       כל עסקה המדווחת בפעם הראשונה יש לסמנה בשדה זה באות האנגלית  N [חדש].
2.       כאשר עסקה מבוטלת יש לדווח רשומה עם שדות המפתח של העסקה שבוטלה, ולסמן בשדה באות האנגלית  C [ביטול].
3.       כאשר עסקה משתנה / מתוקנת יש לדווח אותה רשומה עם הנתונים החדשים ולסמן בשדה באות האנגלית M [שינוי].

כיצד לדווח עסקה במכשירי FX Swap / Cross Currency Swap שיש לה יותר מרשומה אחת?
יש לדווח ב"מספר רשומה" (שדה 13) מספר שונה לכל רשומה.
בעסקת FX Swap  יש לדווח את שתי הרשומות כמכשירי Spot / Forward  עם מספר רשומה שונה.
בעסקת Cross Currency Swap  פרטי החלפות הריבית והקרנות ידווחו ברשומה אחת, ועבור כל המרה של הקרן משקלים למט"ח תדווח רשומה נוספת.

כיצד לדווח שווי בעסקת Cross Currency Swap בחלק ב' של הדיווח החודשי?

יש לדווח שווי עסקה ברשומה אחת, הכוללת את החלפות הריבית.

בשדה 14 (סוג מסחר), מה זה Agent / Principal?
כאשר המדווח אינו צד בעסקה יש לדווח Agent [סוכן].
כאשר המדווח הוא צד בעסקה יש לדווח Principal.

מה הכוונה ב"מוטב" בשדות 15 (סוג מזהה של המוטב), 16 (מספר מזהה של המוטב) ו-17 (שם המוטב)?

המוטב הוא זה שעבורו נעשית העסקה, כאשר המדווח אינו צד בה.

כאשר עסקאות נעשות מול לקוחות של הסניפים, איך יש למלא את שדות 19(מספר מזהה של צד 1), 21
הלקוחות מסניפים ידווחו כאגרגט  לפי תושבות, מטבע וכיוון. כל רשומה  תדווח תחת "מזהה עסקה ייחודי" (שדה 12) שונה.
    בשדה 19 (מספר מזהה של צד 1) יש לדווח מספר מזהה של המדווח.
    בשדה 21 (סוג מזהה של צד 2) יש לדווח O [אחר].
    בשדה 22 (מספר מזהה של צד 2 שאינו המדווח) יש לדווח:
    עבור תושבי ישראל: IL100000001
    עבור תושבי חוץ: US100000001   

איך לדווח על עסקת IRS שנסגרה לפני הזמן או על אופציה שמומשה לפני הזמן?
 יש לדווח את הרשומה כאשר "סוג אירוע מדווח" (שדה 10) יסומן באות האנגלית  M [שינוי]. נוסף על כך יש לשנות את תאריך הסיום של העסקה לאותו יום שבו היא נסגרה. 
איך לדווח על עסקת IRS שנוצרה כתוצאה מ- Swaption?
יש לדווח עסקת IRS רגילה, ובשדה "פרטי סוג אירוע" (שדה 11) יש לרשום את ההערה "option exercise".
 
האם יש לדווח אופציית שקל / מט"ח שוב גם ביום המימוש?
כאשר אופציה מגיעה לידי מימוש נוצרת בגינה עסקת spot. יש לדווח על עסקה זו כרשומה חדשה, ובשדה "פרטי סוג אירוע" (שדה 11) יש לרשום את ההערה"option exercise"  .