התוכנית המוניטרית לחודש פברואר 2000

התוכנית המוניטרית לחודש פברואר 2000
בנק ישראל הודיע היום על תוכניתו המוניטרית לחודש פברואר 2000, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.4 נקודות האחוז. הפחתה זו בריבית עקבית עם השגת יעד האינפלציה של הממשלה ולכן גם תומכת בהשגת יעדיה האחרים של הממשלה, מבלי לסכן את השגת יעד האינפלציה. בבנק ישראל חוזרים ומדגישים, כי השגת יעד האינפלציה שנקבע ע"י הממשלה, במסגרת החתירה ליציבות מחירים, יוצרת תשתיות הכרחיות לצמיחה מתמשכת.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית מתאפשרת עקב המשך תהליך התבססותה של האינפלציה הצפויה לשנה ולשנתיים הקרובות בתחום שהוא עקבי עם יעד האינפלציה של הממשלה לשנים 2000 ו- 2001, דהיינו: 3 עד 4 אחוזים לשנה. תהליך זה איפשר את ההפחתה ההדרגתית בריבית בתקופה האחרונה, החלטה זו מהווה המשך של מדיניות ריבית המתחשבת בסיכונים בתחום האינפלציה ובתחום הפיננסי אשר יכולים לנבוע משינוי מהיר בהרכב תיקי הנכסים וההתחייבויות של הציבור. בהקשר זה נדרשת תשומת לב למגמת העלייה בשערי הריבית בעולם. חשוב לציין, כי גידול מתמשך במשקל הנכסים השקליים הלא-צמודים והמניות בתיק הנכסים משקף הגברת אמון הציבור בתהליך התבססות האינפלציה ברמה נמוכה, בהתאם ליעד, על רקע המדיניות הננקטת.
בבנק ישראל מסבירים, כי הערכתו לגבי שיעור האינפלציה הצפוי לאופק של שנה ושנתיים מהווה בסיס להחלטות הריבית וזאת, לנוכח קביעת יעד האינפלציה של הממשלה לשנתיים הקרובות.
הערכה זו מתבססת בעיקר על ניתוח תחזיות האינפלציה השונות לטווח של שנה ומעלה, הנשענת על מכלול אינדיקטורים כמו גידול אמצעי תשלום, התפתחות שער החליפין, הציפיות לאינפלציה, מגמת המחירים בחו"ל, אופי המדיניות הפיסקליות ורמת הפעילות הריאלית. בהקשר זה, מדגישים בבנק ישראל, כי ניתוח הנתונים המתפרסמים עבור חודש זה או אחר בתחומים שונים – כולל החודש האחרון – רלוונטי להחלטת הריבית החודשית רק אם יש בו כדי להשפיע על הערכת שיעור האינפלציה החזוי לאופק של שנה ושנתיים. הנתונים החודשיים כשלעצמם אינם מהווים בסיס מספק להערכת האינפלציה לאופק זה.
בבנק ישראל מסבירים עוד, כי תהליך התבססות האינפלציה בתחום היעד שנקבע, כרוך גם בתהליך הדרגתי של התאמת תהליכי קבלת החלטות במשק – בתחום השכר, קביעת מחירים במנותק משיקולי הצמדה, הכללים החשבונאים, הרכב תיק הנכסים של הציבור ועוד – לתקופות של אינפלציה נמוכה לאורך זמן. תהליך זה יסייע בביסוס האינפלציה הנמוכה במשק.
בבנק ישראל מציינים, כי חשוב לוודא שמסגרת הסכמי השכר תהיה עקבית עם יישום החלטות הממשלה בדבר רמתו והרכבו של התקציב לשנת 2000 ועם יעד האינפלציה. זאת, במסגרת האסטרטגיה המאקרו-כלכלית החותרת לשימור היציבות הכלכלית והפיננסית במשק, תוך המשך השתלבותו בכלכלה העולמית. מדיניות זו, יחד עם יישום נחוש של הרפורמות המבניות, הכרחית להבאת המשק למסלול של צמיחה מתמשכת.