הוראת המפקח על הבנקים בנושא הלוואות דיור - משכנתא

המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום הוראה לתאגידים הבנקאיים, לפיה עליהם  לאפשר למקבלי הלוואות דיור (משכנתא) לבחור בין שלושה מועדי פירעון חלופיים במהלך החודש ה-1, ה-10 וה-15 בחודש. מטרת ההוראה היא להקל על הלווים לנהל את תזרים המזומנים שלהם ולהתאים את מועד פירעון המשכנתא למועד קבלת משכורתם.
הוראה זו אינה חלה על הלוואות מוכוונות- (הלוואות לזכאים) - ועל הלוואות משלימות.
בנוסף, קבע המפקח על הבנקים שיטת התחשבנות בין הבנק לבין הלקוח, עבור הימים שבין מועד קבלת ההלוואה למועד התשלום הראשון בגין החזר ההלוואה. לפיכך, יחייב הבנק את הלווה בריבית ובהפרשי הצמדה עבור תקופה זו אם מועד קבלת ההלוואה בפועל קדם למועד התשלום הראשון בגין ההחזר הראשון או יזכה את הלקוח אם  מועד הקבלה בפועל מאוחר ממועד התשלום הראשון. החיוב או הזיכוי יעשו על בסיס אחיד. מטרת ההוראה היא להביא לסיום המצב שהיה נהוג עד כה, לפיו נהגו הבנקים לחייב או לזכות את הלקוחות בשיטות שונות- דבר שהיקשה על הלקוח להשוות בין עלויות הבנקים השונים.
הוראה זו לא תחול על הלוואות מוכוונות.
תחילת הוראות אלו היא ה-1.7.2000.