התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי

לוח א': התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי
        
תאריך                                            אמצעי התשלום (M1)                                      שיעור האינפלציה הצפוי -
                                                                                                                            ממוצע חודשי (אחוזים)
            יתרה ממוצעת                            שיעור שינוי (אחוזים)                 הציפיות משוק               ממוצע
            לחודש                                                                                      ההון3                                                         תחזיות6
            (מיליארדי ש"ח)                                                                                                            האינפלציה
                                                                                                                                                לשנה4                                                   חודשי1              12                                 לשנה4      לשנה
                                                                        החודשים                                  השניה5
                                                                        האחרונים2                                                                   
 
דצמבר  - 21.8.1998                         1.1-                  12.7                                7.0        6.6                    5.3
 
ינואר - 1999    22.1                          1.5                    13.8                              6.2        6.6                   4.9
פברואר           21.3                          3.8-                  10.5                               5.5        6.0                    5.2
מארס             22.1                          4.0                    13.6                              5.5        4.6                   5.3
אפריל             22.4                          1.0                    10.4                              5.6        5.6                   5.4
מאי                22.4                          0.0                    11.0                              6.9        5.8                   5.6
יוני                 22.6                          1.3                    11.9                              5.8        4.9                   5.3
יולי                 23.9                          5.6                    13.4                              4.4        4.4                   4.9
אוגוסט            23.9                           0.0                   12.2                               5.6       5.9                    5.0
ספטמבר          24.0                          0.4                    8.7                                6.2        6.0                   5.1
אוקטובר          23.7                            1.1-                   5.2                                5.1        5.4                    4.9
נובמבר           23.8                           0.3                    7.8                                3.7        4.2                    4.5
דצמבר            25.9                          8.8                    18.6                               2.9        3.7                    4.1
 
ינואר - 2000    26.2                          1.2                    18.3                               2.6         3.0                    3.7
פברואר*         25.9                          1.1-                   21.6                                2.9         2.6                   3.7
-----------------------------------------------
*נתונים ארעיים
1. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש הקודם.
2. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמת הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. ההסבר לחישוב הציפיות מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999 (גיליון מס' 5).
4. 12 החודשים הקרובים (על בסיס תשואות ברוטו של מק"מ ואיגרות חוב מסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים).
 5. מהחודש ה- 13 לחודש ה- 24 קדימה בכל נקודת זמן (על בסיס תשואות ברוטו של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים).
6. ממוצע פשוט של התחזיות לאינפלציה של שלושה בנקים מסחריים ושתי חברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באפן סדיר.
 
חלק ב' של הלוח מוצג בעמוד הבא
 
 
 
בבנק ישראל מבהירים, כי בדיוני התכנון המוניטרי החודשי נלקחים
בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים לגבי מצב המשק, וביניהם
הציפיות לאינפלציה, ההתפתחויות של מגוון מדדי מחירם, המצרפים
המוניטריים, שערי חליפין, תנועות ההון, היקף הפעילות הכלכלית
במשק והרכבה, שוק הרבודה, מאזן התשלומים וכד'.
 
 
 
                                          לוח ב': התפתחחות שערי חליפין ושיעור האינפלציה בפועל
 
                  תאריך              שיעור האינפלציה          שיעורי שינוי בשערי החליפין - ממוצע חודשי
                                            בפועל (אחוזים)                                     (אחוזים)
                                                                                    סל המטבעות                       שער הדולר
 
                                          חודשי1 12 החודשים      חודשי3  12 החודשים      חודשי3  12 החודשים
                                                      האחרונים2                                         האחרונים4                                         האחרונים4
 
                  דצמבר - 1998    0.1       8.6                    0.8-     20.6                  1.2-      18.2
 
                  ינואר - 1998      0.5-       7.8                    2.4-     17.0                  2.3-      14.1                 
                  פברואר             0.8-       7.0                    1.4-     14.6                  0.3-      13.2     
                  מארס               0.2-       7.0                    1.7-     13.0                  0.9-      12.4     
                  אפריל               0.3        5.9                    0.3      9.6                    0.7       9.6       
                  מאי                  0.5        6.0                    1.2      11.8                  1.4       12.3     
                  יוני                   0.3        5.9                    1.3-     10.8                  0.7-      11.6                 
                  יולי                   0.3        6.3                    0.0      11.1                  0.2       11.9                             
                  אוגוסט              0.5        6.3                    3.6      13.7                  2.6       13.4                 
                  ספטמבר           0.5        5.3                     1.3       9.2                   1.0      10.5     
                  אוקטובר            0.7        2.9                    1.1       0.5-                  0.4       1.7       
                  נובמבר             0.2-       1.4                    1.8-      2.2-                  0.9-      0.0                   
                  דצמבר              0.0        1.3                    1.2-      2.5-                  0.8-      0.4                   
 
                  ינואר - 2000      0.5-       1.3                     2.0-      2.1-                  2.1-      0.6                               
                  פברואר             0.5-       1.6                     2.3-      3.0-                  1.2-      0.3-
 
-----------------------------------------------------------------
1. השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש הקודם
2. הישוניים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. השינויים באחוזים של שער החליפין הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפין הממוצע של החודש הקודם.
4. השינויים באחוזים של שער החליפן הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפן הממוצע של החודש המקביל בשנה הקודמת.