השנה ישונה הרכב משקל סל המטבעות: משקל הלירה שטרלינג יקטן

23/04/2000
השנה ישונה משקל הרכב סל המטבעות:
 משקל הלירה סטרלינג יקטן
ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי בבדיקה השנתית השגרתית שנערכה על-ידה נמצא, כי הפער בין משקל הלירה הסטרלינג בסל המטבעות - שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין - לבין משקלו בהרכב סחר החוץ של ישראל בשנת 1999 (יבוא ויצוא של סחורות ושירותים, למעט יהלומים) גבוה מ- 2 נקודות האחוז. לפיכך, ב- 2/5/00 יעודכן הרכב סל המטבעות ומספר יחידות המטבע של כל אחד מהמטבעות המרכיבים אותו ישתנה כך, שמשקל הלירה סטרלינג יקטן ב- 2.06 נקודות האחוז, משקל האירו יגדל ב- 1.86 נקודות האחוז, משקל היין יגדל ב- 0.62 נקודות האחוז ומשקל הדולר יקטן ב- 0.42 נקודות האחוז. ההחלטה לשנות את הרכב הסל בהתאם לכך, התקבלה לאחר התייעצות עם משרד האוצר. במחלקת מטבע חוץ מציינים, כי עדכון הרכב סל המטבעות לא יתבצע השנה ב- 30/4/00, כנהוג, אלא, כאמור, ב- 2/5/00 וזאת, מאחר וה- 30/4/00 חל ביום א' (בו שוקי המטבע החוץ סגורים) וב- 1/5/00 מרבית שוקי מטבע חוץ באירופה סגורים (לרגל חג הפועלים) ובנק ישראל לא יפרסם שערים יציגים.  ראוי לציין עוד, כי הכמות המדויקת של כל מטבע המרכיב את סל המטבעות בעת השינוי ייודע רק ביום העדכון - ה- 2/5/00 - וזאת, מאחר והדבר מותנה בשערי החליפין בין המטבעות השונים, כפי שהם נקבעים בעולם, ואשר משתנים מדי יום.
במחלקת מטבע חוץ מדגישים, כי לשינוי זה בהרכב סל המטבעות אין השפעה מיידית על שערי החליפין השונים של השקל מול סל המטבעות ומול המטבעות השונים. ההשפעה של שינוי זה על שיעורי השינוי העתידיים של שערים אלה תלויה בהתפתחות שערי החליפין בשווקים הבינלאומיים.
להלן מובאים המשקלות הממוצעים של המטבעות השונים בסחר ובסל המטבעות בשנת 1999 והפערים ביניהם:
דולר    אירו    ליש"ט  יין
הרכב הסחר (בנקודות אחוז)       62.55   24.57   6.85   6.03
הרכב הסל (בנקודות אחוז)         62.97   22.71    8.91   5.42
הפער (בנקודות אחוז)                0.42-     1.86    2.06-   0.62
כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, על התאמה שגרתית בהרכב סל המטבעות - שתעשה ב- 30 באפריל בכל שנה - וזאת, על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת נוצר פער של 2 נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו הממוצע בסחר, ישונה הרכב סל המטבעות בהתאם להרכב הסחר. בעקבות החלטה זו, בשנים 1997 ו- 1998, לא שונה הרכב סל המטבעות, שכן הפער בין המשקל הממוצע של כל אחד מהמטבעות בסל לבין משקלו הממוצע בסחר החוץ של ישראל בשנים הקודמות היה קטן מ- 2 נקודות האחוז. בשנים 1995 ו- 1996, הוגדל משקל הדולר בסל המטבעות ובמקביל הוקטנו המשקלות של שאר המטבעות בסל.