העלויות והמרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד במערכת הבנקאות - 3/2000

עלויות ומרווחים של האשראי השקלי הלא-צמוד  במערכת הבנקאות בחודש אפריל 2000
על פי נתוני הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ירדה הריבית הממוצעת על סך האשראי הלא-צמוד בחודש אפריל והסתכמה ב-13.13% לעומת 13.61% במארס.
הריבית הממוצעת על האשראי לזמן קצוב ירדה בחודש אפריל והסתכמה ב-11.85%, לעומת  12.35% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על האשראי בחשבונות חח"ד ועו"ש ביתרות חובה ירדה אף היא והסתכמה ב-16.03% באפריל, לעומת 16.45% בחודש הקודם.
בתחום פיקדונות הציבור, ירדה הריבית הממוצעת על הפיקדונות השקליים בחודש אפריל והסתכמה ב8.29%, לעומת 8.66% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על פיקדונות לזמן קצוב באפריל ירדה והסתכמה ב- 8.89%, לעומת 9.24% בחודש הקודם. הריבית הממוצעת על עו"ש ביתרת זכות ירדה באפריל והסתכמה ב- 2.27%, לעומת 2.95% בחודש הקודם.
פער הריבית בפעילות הבנקים מול הציבור - הפער בין הריבית שגובים הבנקים על האשראי לבין הריבית שהם משלמים למפקידים- ירד באפריל ל- 4.84%, לעומת 4.95% בחודש הקודם.
המרווח הפיננסי של הבנקים- ההפרש בין התשואות על סך הנסים לעלות סך ההתחייבויות במגזר השקלי הלא צמוד- עלה באפריל ל- 3.24%, לעומת 3.17% בחודש הקודם.