הכנסות הבנקים מפעילותם בענפי קופות הגמל וקרנות הנאמנןת