יתרות מטבע החוץ לחודש יולי 2000

01/08/2000
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2000
 
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 2000 ב- 22,049 מיליוני דולר
- ירידה של 137 מיליון דולר לעומת סוף החודש הקודם.
 
ירידה זו ביתרות נבעה בעיקר מהפרשי שערים ומהוצאות הממשלה למימון פעולותיה בחו"ל.