שינויים בריבית על הלוואות לדיור

שינויים בריבית על הלוואות לדיור שייתנו בריבית משתנה יבוצעו בהסתמך על בסיס בלתי
תלוי חיצוני ולא על פי הריבית התעריפית של הבנק
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקונים להוראה בדבר נהלים למתן הלוואות לדיור. התיקון העיקרי קובע, כי בהלוואות צמודות שיינתנו בריבית משתנה שינוי הריבית ייעשה בהסתמך על בסיס בלתי תלוי חיצוני – למשל: שיעור הריבית הממוצעת כהגדרתה בצו הבנקאות, המפורסמת על ידי בנק ישראל – ולא על בסיס הריבית התעריפית של הבנק נותן ההלוואה. תיקון זה נעשה על רקע הגידול הרב במתן הלוואות צמודות למדד בריבית משתנה ומחשש כי במועד קבלת ההלוואה תיקבע ריבית נמוכה יחסית במועד שינוי הריבית ייעלה הבנק את הריבית בשיעור משמעותי, ללא קשר ריבית הנהוגה בשוק במועד השינוי.
כמו כן, פרסם המפקח על הבנקים תיקונים נוספים להוראה ובהם:
א.      הורחבה תחולת ההוראה, אשר עד עתה חלה על הלוואות למימון רכישת דירה או רכישת מגרש לבניית דירה (שלא למטרת עסק), והיא תחול מעתה גם על הלוואה לכל מטרה שהיא למעט הלוואות שנתנו למטרות עסק ובלבד שכנגד ההלוואה מושכנה דירת מגורים. כידוע, ההוראה בדבר נהלים למתן הלוואות לדיור, כוללת סדרה של כללית המסדירים את מערכת היחסים בין הבנק לבין הלווה המקבל הלוואה לדיור.
ב.      התאגידים הבנקאיים חוייבו לשמור ללווה את שיעור הריבית שהוצעה לו בהלוואות לדיור, לתקופה של 10 ימים לפחות, כך שיתאפשר לו לסיים את הליכי ביצוע ההלוואה. זאת, על מנת למנוע מצב בו בעת שהלווה יתחיל בהליכים לביצוע הלוואה יימסר לו שיעור ריבית מסוים ובסופו של ההליך יסתבר לו, כי שיעור הריבית שדורש הבנק על ההלוואה גבוה יותר.
ג.        תאגיד בנקאי נדרש לאפשר למי שקונה דירת מגורים, להסב את הערבות על פי חוק המכר (דירות), שהוא מקבל מהקבלן, לטובת תאגיד בנקאי אחר ממנו מבקש הקונה לקבל הלוואה. התיקון נועד למנוע מצב בו רוכש דירה נאלץ לקבל משכנתא רק בתאגיד בנקראי הקשור לקבלן או ליזם בניה מוכר הדירה.
ד.      על תאגיד בנקאי להסכים לבקש לווה בהלוואה לדיור, לשעבוד נכס בדרגה שנייה לטובת גורם אחר, למעט מקרים בהם הסירוב סביר בנסיבות העניין – למשל: כאשר קיים חשש ממשי שקבלת ההלוואה החדשה תפגע בכושר הפירעון של ההלוואות. התיקון נועד למנוע מצב של חיוב לווה שלקח הלוואה מתאגיד בנקאי מסוים, לקחת הלוואה נוספת דווקא מאותו תאגיד בנקאי, אף אם תנאי ההלוואה הנוספת פחות טובים בתאגיד זה.
 
התיקונים האמורים יחולו על הלוואות שיבוצעו מ- 1.11.00