ההתפתחות אמצעי התשלום ושיעור האיפנלציה הצפוי

לוח א' התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי
 
תאריך
 
אמצעי התשלום (M1)
 
שיעור האינפלציה – ממוצע חודשי (אחוזים)
 
 
 
יתרה ממוצעת לחודש
שיעור שינוי אחוזים
 
ציפיות משוק ההון
 

ממוצע תחזיות
אינפלציה
 
 
חודשי[1]
12 חודשים אחרונים[2]
 
לשנה ראשונה[3]
לשנה                    שנייה[4]
לשנה שלישית ואילך[5]
לשנה ראשונה[6]
1999
 
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
20.4
0.7-
12.5
 
6.2
6.6
5.2
4.9
פברואר
20.0
2.3-
9.7
 
5.5
6.0
5.9
5.2
מארס
20.8
4.1
12.2
 
5.5
4.6
5.2
5.3
אפריל
20.7
0.3-
8.6
 
5.6
5.6
5.4
5.4
מאי
20.8
0.2
9.7
 
6.9
5.8
5.6
5.6
יוני
21.0
1.1
10.4
 
5.8
4.9
4.6
5.3
יולי
22.0
4.7
10.5
 
4.4
4.4
4.8
4.9
אוגוסט
22.1
0.6
9.8
 
5.6
5.9
5.1
5.0
ספטמבר
22.5
1.5
7.4
 
6.2
6.0
5.5
5.1
אוקטובר
21.9
2.3-
3.5
 
5.1
5.4
5.4
4.9
נובמבר
22.0
0.1
6.6
 
3.7
4.2
5.1
4.5
דצמבר
23.5
7.1
4.32
 
2.9
3.7
5.1
4.1
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
23.3
1.0-
13.9
 
2.6
3.0
3.9
3.7
פברואר
22.6
2.9-
13.3
 
2.9
2.6
3.3
3.7
מארס
22.8
1.0
9.8
 
2.5
2.6
2.9
3.4
אפריל
23.5
2.9
13.3
 
2.9
3.3
3.4
3.6
מאי
23.3
1.0-
12.1
 
3.7
3.0
2.9
3.9
יוני
23.7
1.9
13.0
 
3.6
2.9
3.0
4.0
יולי
24.1
1.6
9.6
 
2.5
2.1
2.9
3.6
אוגוסט[7]
24.4
1.1
10.1
 
3.2
1.7
2.7
3.0
 

 
לוח ב': האינפלציה בפועל והתפתחות שערי חליפין
 
תאריך האינפלציה בפועל
 
שיעור האינפלציה – ממוצע חודשי (אחוזים)
 
 
 
שער סל המטבעות
שער הדולר
 
חודשי[8]
12 חודשים אחרונים[9]
חודשי[10]
12 החודשים האחרונים[11]
חודשי3
12 החודשים האחרונים4
ינואר - 1999
0.5-
7.8
2.4-
17.0
2.3-
14.1
פברואר
0.8-
7.0
1.4-
14.6
0.3-
13.2
מארס
0.2-
7.0
1.7-
13.0
0.9-
12.4
אפריל
0.3
5.9
0.3
9.6
0.7
9.6
מאי
0.5
6.0
1.2
11.8
1.4
12.3
יוני
0.3
5.9
1.3-
10.8
0.7-
11.6
יולי
0.3
6.3
0.0
11.1
0.2
11.9
אוגוסט
0.5
6.3
3.6
13.7
2.6
13.4
ספטמבר
0.5
5.3
1.3
9.2
1.0
10.5
אוקטובר
0.7
2.9
1.1
0.5-
0.4
1.7
נובמבר
0.2-
1.4
1.8-
2.2-
0.9-
0.0
דצמבר
0.0
1.3
1.2-
2.5-
0.8-
0.4
 
 
 
 
 
 
ינואר- 2000
0.5-
1.3
2.1-
2.1-
2.1-
0.6
פברואר
0.5-
1.6
2.3-
3.0-
1.2-
0.3-
מארס
0.3-
1.5
1.6-
2.9-
1.2-
0.7-
אפריל
0.5
1.7
0.7
2.5-
0.9
0.5-
מאי
0.9
2.1
1.1
2.6-
2.6
0.7
יוני
0.3
2.1
0.2
1.1-
0.9-
0.4
יולי
0.3
2.1
0.7-
1.9-
0.4-
0.2
אוגוסט
0.6-
1.0
2.0-
7.2-
1.0-
3.7-

 

 


[1] השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת הרמה הממוצעת בחודש הקודם.
[2] השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל.
[3] ההסבר לחישוב הציפיות לאינפלציה מוצע בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השנייה של 1999 (גיליון מס' 5)
[4] על בסיס תשואות של איגרות חושב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.
[5] מחודש יולי 2000 – בעקבות הארכת טווח ההנפקה של איגרות חוב מסוג "שחר" מ- 5 ל- 7 שנים – מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה (על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים) לשנה השלישית עד השביעית, כולל. לפני חודש יולי 2000 מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה לשנה שלישית עד החמישית, כולל.
[6] ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
[7] נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
בבנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים
ואינדיקטורים, לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים,
התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, שוק העבודה, מצב מאזן התשלומים וכד'.
לוח ב' מוצג בעמוד הבא
 
[8] השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת הרמה הממוצעת בחודש הקודם.
[9] השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל.
[10] ההסבר לחישוב הציפיות לאינפלציה מוצע בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השנייה של 1999 (גיליון מס' 5)
[11] על בסיס תשואות של איגרות חושב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.