השוואת העלות החודשית בחשבון עו"ש פרטי בחמשת הבנקים הגדולים

השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת,
בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש ספטמבר 2000
עבור לקוחות הבנקים בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח , הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר ואילו בנק הפועלים הוא היקר ביותר.
עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר ואילו בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור הלקוחות המנצלים עד מחצית ממסגרת האשראי.
בנק דיסקונט הוא היקר ביותר עבור לקוחות המנצלים 150% ממנה.
עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח, הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור לקוחות המנצלים את מסגרת האשראי ובנק מזרחי הוא הזול ביותר עבור לקוחות שאינם מנצלים אותה. בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור הלקוחות המנצלים עד מחצית ממסגרת האשראי ובנק דיסקונט הוא היקר ביותר עבור לקוחות המנצלים 150% ממנה.
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי בהשוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת בין חמשת הבנקים הגדולים – בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי ובנק הבינלאומי הראשון – נמצא, כי:
1.       עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח (בהנחה שהם מבצעים עשרים פעולות בחודש ושולפים ארבעה דפי מידע בחודש):
א.      בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור כל הלקוחות – המנצלים ואשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי. זאת, מאחר שהוא פוטר את לקוחותיו משתלום עבור שתי שליפות מידע על חשבון העו"ש בחודש, בעוד שיתר הבנקים פוטרים את לקוחותיהם מתשלום עבור חמש עד שבע שליפות מידע בחודש. בנוסף, עבור לקוחות המנצלים 150% ממסגרת האשראי, גם בנק המזרחי הוא היקר ביותר.
ב.      הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור כל הלקוחות. בנוסף, עבור לקוחות שאינם מנצלים את מסגרת האשראי, גם בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הם הזולים ביותר.
2.       עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח (בהנחה שהם מבצעים שלושים פעולות בחודש ושולפים חמישה דפי מידע בחודש):
א.      בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור הלקוחות המנצלים עד מחצית ממסגרת האשראי. בנוסף, בנק המזרחי הוא היקר ביותר עבור הלקוחות המנצלים 150% ממנה.
ב.      הבנק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור כל הלקוחות. בנוסף, עבור לקוחות שאינם מנצלים את מסגרת האשראי, גם בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הם הזולים ביותר.
3.       עבור לקוחות בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח (בהנחה שהם מבצעים ארבעים פעולות בחודש ושולפים שבעה דפי מידע בחודש):
א.      בנק הפועלים הוא היקר ביותר עבור הלקוחות המנצלים עד מחצית את מסגרת האשראי. בנוסף, בנק דיסקונט הוא היקר ביותר עבור לקוחות המנצלים 150% ממנה.
ב.      הבהק הבינלאומי הוא הזול ביותר עבור לקוחות המנצלים את מסגרת האשראי. בנוסף, בנק המזרחי הוא הזול ביותר עבור לקוחות אשר אינם מנצלים את מסגרת האשראי.
בפיקוח על  הבנקים מסבירים, כי העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש כוללת דמי רישום פעולה בחשבון, דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאת אשראי, עלות שליפת מידע מהמסוף, עלות ריבת על ניצול משיכת יתר ללקוחות בעלי חשבון עו"ש עבור המסגרת שהועמדה להם ועלות ריבית על חריגה ממסגרת זו. העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש חושבה בהנחה שככל שמשכורתו של הלקוח גבוהה יותר, כך מספר הפעולות שהוא מבצע רב יותר, כו גם מספר הפעמים שהוא שולף מידע. על כן, ההשוואה נערכה עבור הלקוחות:
 
1.       בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח המבצעים עשרים פעולות
בחודש ושולפים ארבעה דפי מידע בחודש.
2.       בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח המבצעים שלושים פעולות בחודש ושולפים חמישה דפי מידע בחודש.
3.       בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח המבצעים ארבעים פעולות בחודש ושולפים שבעה דפי מידע בחודש.
בכל אחד משלוש חלופות אלה נבדקו שלושה מקרים:
א.      הלקוחות אינם מנצלים את כלל מסגרת האשראי שהוקצתה להם.
ב.      הלקוחות מנצלים 50% ממסגרת האשראי בממוצע לחודש.
ג.        הלקוחות מנצלים 150% ממסגרת האשראי בממוצע לחודש.
בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין העלויות עבור סוגי פעילות שונים בין כל הבנקים וכן בין העלויות השונות בחשבונות מסוגים שונים. השוואה זו תסייע להם לשאת ולתת עם הבנק על גובה העמלות והריביות עבור פעילותם הבנקאית. חשוב לבצע השוואות כאלה כל העת, שכן הבנקים משנים מדי פעם פרמטרים שונים בסוגי חשבונות הלקוחות אשר יש בהם כדי לשנות את הכדאיות ללקוח לנהל חשבון עו"ש מסוג זה או אחר. כך למשל, בנק לאומי העלה ב- 1/6/2000 את התקרה להקצאת מסגרת אשראי לבעלי חשבון עו"ש משכורת, כך שהם יכולים לקבל מסגרת אשראי עד גובה משכורתם אך עד 15,000 ש"ח, במקום 9,000 ש"ח  קודם לכן. עקב כך, חשוב שלקוחות בנק לאומי יבחנו מחדש את הכדאיות לנהל חשבון עו"ש משכורת – המציע, בין היתר, פטור מדי ניהול קבועים ומעמלת הקצאת אשראי – לעומת חשבון אחר. בפיקוח על הבנקים מציינים, כי פרסום השוואת מרכיבי עלות עו"ש והשוואות נוספות ע"י הפיקוח על הבנקים, נועדו לסייע בהעברת מידע לציבור על עלות השירותים הבנקאיים ללקוחות הבנקים, ובכך לתרום לתחרות בענף זה.
בנק ישראל
הפיקוח על הבנקים
ריכוז השוואת מחירי עלות החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת לחודש
מעודכן לחודש ספטמבר 2000 (בשקלים חדשים)

שם הבנק
 
הפועלים
לאומי
דיסקונט
המזרחי
הבינלאומי
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 4,000 ש"ח , 20 פעולות לחודש ושליפת מידע 4 פעמים בחודש
אין ניצול של מסגרת האשראי
 
24.8
21.8
22.0
21.8
21.8
ניצול  מסגרת האשראי של 50% בממוצע לחודש
 
48.3
45.8
46.0
46.3
45.6
ניצול  מסגרת אשראי של 150% בממוצע לחודש
 
101.1
99.6
99.8
101.1
99.1

 
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,000 ש"ח , 30 פעולות לחודש ושליפת מידע 5 פעמים בחודש
אין ניצול של מסגרת האשראי
 
37.2
32.7
33.0
32.7
32.7
ניצול  מסגרת האשראי של 50% בממוצע לחודש
 
78.3
75.3
75.6
75.6
74.4
ניצול  מסגרת האשראי של 150% בממוצע לחודש
 
171.1
170.7
171.0
171.5
168
בעלי משכורת ומסגרת אשראי של 10,000 ש"ח, 40 פעולות לחודש ושליפת מידע 7 פעמים
אין ניצול של מסגרת האשראי
 
51.1
45.1
47.2
43.6
45.8
ניצול  מסגרת האשראי של 50% בממוצע לחודש
 
109.9
105.9
108.0
104.9
100.8
ניצול  מסגרת אשראי של 150% בממוצע לחודש
 
242.8
242.2
244.3
241.9
225.4
 
מקרא
הבנק הזול
הבנק היקר מודגש