אמצעי התשלום לחודש ספטמבר 2000

לוח א': התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי
תאריך
אמצעי התשלום (M1)
 
 
שיעור האינפלציה הצפוי - ממוצע חודשי (אחוזים)
 
יתרה ממוצעת לחודש (מיליארדי ש"ח)
שיעור שינוי (אחוזים)
ציפיות משוק ההון
ממוצע תחזיות6
 
 
חודשי1
12 חודשים אחרונים2
לשנה ראשונה3
לשנה שניה4
לשנה שלישית ואילך5
אינפלציה לשנה ראשונה
1999
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
20.4
0.7-
12.5
6.2
6.6
5.2
4.9
פברואר
20.0
2.3-
9.7
5.5
6.0
5.9
5.2
מארס
20.8
4.1
12.2
5.5
4.6
5.2
5.3
אפריל
20.7
0.3-
8.6
5.6
5.6
5.4
5.4
מאי
20.8
0.2
9.7
6.9
5.8
5.6
5.6
יוני
21.0
1.1
10.4
5.8
4.9
4.6
5.3
יולי
22.0
4.7
10.5
4.4
4.4
4.8
4.9
אוגוסט
22.1
0.6
9.8
5.6
5.9
5.1
5.0
ספטמבר
22.5
1.5
7.4
6.2
6.0
5.5
5.1
אוקטובר
21.9
2.3-
3.5
5.1
5.4
5.4
4.9
נובמבר
22.0
0.1
6.6
3.7
4.2
5.1
4.5
דצמבר
23.5
7.1
14.3
2.9
3.7
5.1
4.1
2000
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
23.3
1.0-
13.9
2.6
3.0
3.9
3.7
פברואר
22.6
2.9-
13.3
2.9
2.6
3.3
3.7
מארס
22.8
1.0
9.8
2.5
2.6
2.9
3.4
אפריל
23.5
2.9
13.3
2.9
3.3
3.4
3.6
מאי
23.3
1.0-
12.1
3.7
3.0
2.9
3.9
יוני
23.7
1.9
13.0
3.6
2.9
3.0
4.0
יולי
24.1
1.6
9.6
2.5
2.1
2.9
3.6
אוגוסט
24.3
1.0
10.0
2.2
1.7
2.7
3.0
ספטמבר
24.5
0.7
9.1
2.3
2.0
2.3
2.4
___________________________________________________________
1. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש הקודם.
2. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. ההסבר  לחישוב הציפיות לאינפלציה מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999 (גיליון מס' 5).
4. על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.
5. מחודש יולי 2000 - בעקבות הארכת טוח ההנפקה של איגרות חוב מסוג "שחר" מ- 5 ל-  שנים - מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה (על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים) לשנה השלישית עד השביעית, כולל. לפני חודש יולי 2000 מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה לשנה שלישית עד החמישית, כולל.
6. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באפ סדיר.
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
בבנק ישראל מבהירים, כי בדיוני המוניטרי החודשי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים לגבי מצב המשק, ובניהם הציפיות לאינפלציה, ההתפתחויות של מגוון מדדי מחירים, המצרפים המוניטריים, שערי חליפין, תנועות ההון, היקף הפעילות הכלכלית במשק והרכבה, שוק העבודה, מאזן התשלומים וכד'.
לוח ב' מוצג בעמוד הבא
לוח ב' : האינפלציה בפועל והתפתחות שערי חליפין
תאריך
האינפלציה בפועל (אחוזים)
השינוי בשערי החליפין - ממוצע חודשי (אחוזים)
 
חודשי1
12 החודשים האחרונים2
שער סל המטבעות
שער הדולר
 
 
 
חודשי3
12 החודשים האחרונים4
חודשי3
12 החודשים האחרונים4
ינואר - 1999
0.5-
7.8
2.4-
17.0
2.3-
14.1
פברואר
0.8-
7.0
1.4-
14.6
0.3-
13.2
מארס
0.2-
7.0
1.7-
13.0
0.9-
12.4
אפריל
0.3
5.9
0.3
9.6
0.7
9.6
מאי
0.5
6.0
1.2
11.8
1.4
12.3
יוני
0.3
5.9
1.3-
10.8
0.7-
11.6
יולי
0.3
6.3
0.0
11.1
0.2
11.9
אוגוסט
0.5
6.3
3.6
13.7
2.6
13.4
ספטמבר
0.5
5.3
1.3
9.2
1.0
10.5
אוקטובר
0.7
2.9
1.1
0.5-
0.4
1.7
נובמבר
0.2-
1.4
1.8-
2.2-
0.9-
0.0
דצמבר
0.0
1.3
1.2-
2.5-
0.8--
0.4
ינואר - 2000
0.5-
1.3
2.0-
2.1-
2.1-
0.6
פברואר
0.5-
1.6
2.3-
3.0-
1.2-
0.3-
מארס
0.3-
1.5
1.6-
2.9-
1.2-
0.7-
אפריל
0.5
1.7
0.7
2.5-
0.9
0.5-
מאי
0.9
2.1
1.1
2.6-
2.6
0.7
יוני
0.3
2.1
0.2
1.1-
0.9-
0.4
יולי
0.3
2.1
0.7-
1.9-
0.4-
0.2
אוגוסט
0.6-
1.0
2.0-
7.2-
1.0-
3.7-
ספטמבר
0.6-
0
1.2-
9.5-
0.2-
4.9-
________________________________________________________________
1. השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש הקודם.
2. השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. השינויים באחוזים של שער החליפין הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפין הממוצע של החודש הקודם.
4. השינויים באחוזים של שער החליפן הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפן הממוצע של החודש המקביל בשנה הקודמת.