התפתחות אמצעי התשלום ושיעור האינפלציה הצפוי

לוח א': התפתחות אמצעי תשלום (M1)   ושיעור האינפלציה הצפוי
אמצעי תשלום (M1)
תאריך
שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע חודשי (אחוזים)
      יתרה ממוצעת לחודש
(מילארדי ש"ח)
שיעור שינוי (אחוזים)
    ציפיות משוק ההון                ממוצע תחזיות6
 
 
חודשי1
12 חודשים אחרונים2
לשנה ראשונה3
לשנה שניה4
לשנה שלישית ואילך5
אינפלציה לשנה ראשונה
1999
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
20.4
0.7-
12.5
6.2
6.6
5.2
4.9
פברואר
20.0
2.3-
9.7
5.5
6.0
5.9
5.2
מארס
20.8
4.1
12.2
5.5
4.6
5.2
5.3
אפריל
20.7
0.3-
8.6
5.6
5.6
5.4
5.4
מאי
20.8
0.2
9.7
6.9
5.8
5.6
5.6
יוני
21.0
1.1
10.4
5.8
4.9
4.6
5.3
יולי
22.0
4.7
10.5
4.4
4.4
4.8
4.9
אוגוסט
22.1
0.6
9.8
5.6
5.9
5.1
5.0
ספטמבר
22.5
1.5
7.4
6.2
6.0
5.5
5.1
אוקטובר
21.9
2.3-
3.5
5.1
5.4
5.4
4.9
נובמבר
22.0
0.1
6.6
3.7
4.2
5.1
4.5
דצמבר
23.5
7.1
14.3
2.9
3.7
5.1
4.1
 
 
 
 
 
 
 
 
2000
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
23.3
1.0-
13.9
2.6
3.0
3.9
3.7
פברואר
22.6
2.9
13.3
2.9
2.6
3.3
3.7
מארס
22.8
1.0
9.8
2.5
2.6
2.9
3.4
אפריל
23.5
2.9
13.3
2.9
3.3
3.4
3.6
מאי
23.3
1.0
12.1
3.7
3.0
2.9
3.9
יוני
23.7
1.9
13.0
3.6
2.9
3.0
4.0
יולי
24.1
1.6
9.6
2.5
2.1
2.9
3.6
אוגוסט
24.3
0.9
9.9
2.2
1.7
2.7
3.0
ספטמבר
24.4
0.3
8.7
2.3
2.0
2.3
2.4
אוקטובר
24.6
0.6
11.8
2.2
1.8
2.9
2.8
נובמבר7
24.3
1.2
10.4
1.8
2.1
2.8
2.9
 
______________________________
1. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש הקודם.
2. השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. ההסבר לחישוב הציפיות לאינפלציה מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999 (גיליון מס' 5).
4. על בסיס תשואות  של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.
5. מחודש יולי 2000 - בעקבות הארכת טווח ההנפקה של אגרות חוב מסוג " שחר" מ-5 ל-7 שנים -  מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה (על בסיס תשואות של אגרות חוב מסוג " שחר" ומסוג " גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים) לשנה השלשית עד השביעית, כולל. לפני חודש יולי 2000 מוצג ממוצע פשוט  של הציפיות לאינפלציה לשנה שלישית עד החמישית, כולל. לפני חודש יולי 2000 מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה לשנה השלישית עד השביעית, כולל.
6. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של  בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באפן סדיר.
7. נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
 
בבנק ישראל מבהירים, כי בדיוני התכנון המוניטרי החודשי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים
ואינדיקטורים לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, ההתפתחויות של מגוון מדדי מחירים,
המצרפים המוניטריים, שערי חליפין, תנועות ההון, היקף הפעילות הכלכלית במשק והרכבה, שוק
העבודה, מאזן התשלומים וכד'.
 
לוח ב' מוצג בעמוד הבא
לוח ב': אינפלציה בפועל והתפתחות שערי חליפין
האינפלציה בפועל (אחוזים)
 
השינוי בשערי החליפין – ממוצע חודשי (אחוזים)
 
 
 
 
חודשי1
12 חודשים אחרונים2
שער סל המטבעות
שער הדולר
תאריך
 
 
 
חודשי3
12 חודשים אחרונים4
חודשי3
12 חודשים אחרונים4
ינואר-
 
0.5-
7.8
2.4-
17.0
2.3-
14.1
1999
 
 
 
 
 
 
 
פברואר
 
0.8-
7.0
1.4-
14.6
0.3-
13.2
מארס
 
0.2-
7.0
1.7-
13.0
0.9-
12.4
אפריל
 
0.3
5.9
0.3
9.6
0.7
9.6
מאי
 
0.5
6.0
1.2
11.8
1.4
12.3
יוני
 
0.3
5.9
1.3-
10.8
0.7-
11.6
יולי
 
0.3
6.3
0.0
11.1
0.2
11.9
אוגוסט
 
0.5
6.3
3.6
13.7
2.6
13.4
ספטמבר
 
0.5
5.3
1.3
9.2
1.0
10.5
אוקטובר
 
0.7
2.9
1.1
0.5
0.4
1.7
נובמבר
 
0.2-
1.4
1.8-
2.2
0.9-
0.0
דצמבר
 
0.0
1.3
1.2-
2.5
0.8-
0.4
 
 
 
 
 
 
 
 
ינואר-
 
0.5-
1.3
2.0-
2.1
2.1-
0.6
2000
 
 
 
 
 
 
 
פברואר
 
0.5-
1.6
2.3-
3.0
1.2-
0.3
מארס
 
0.3-
1.5
1.6-
2.9
1.2-
0.7
אפריל
 
0.5
1.7
0.7
2.5
0.9
0.5
מאי
 
0.9
2.1
1.1
2.6
2.6
0.7
יוני
 
0.3
2.1
0.2
1.1
0.9-
0.4
יולי
 
0.3
2.1
0.7-
1.9
0.4-
0.2
אוגוסט
 
0.6-
1.0
2.0-
7.2
0.1-
3.7
ספטמבר
 
0.6-
0.0
1.2-
9.5
0.2-
4.9
אוקטובר
 
0.6
0.1
1.2
9.3
1.7
3.7
נובמבר
 
0.0
0.1
0.0
7.7
0.1
2.8
 
 
 
 
 
__________________________________________________________
1. השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש הקודם.
2.השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3. השינויים באחוזים של שער החליפין הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפין הממוצע של החודש הקודם.
4.השינויים באחוזים של שער החליפן הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפן הממוצע של  החודש המקביל בשנה הקודמת.