הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח שנת 2014

הפיקוח על הבנקים פירסם דוח "הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח שנת 2014".

עו"ד עודדה פרץ, סגנית המפקח על הבנקים, מנהלת אגף בנק-לקוח: "תפקידו העיקרי של הפיקוח על הבנקים הוא להגן על טובת הציבור, הן באמצעות שמירה על יציבות המערכת הבנקאית, והן באמצעות חיזוק ההוגנות ביחסים בין הבנקים ללקוחותיהם וביסוס אמון הציבור במערכת הבנקאית.

בחודש מארס 2013, סיים צוות בינמשרדי לבחון את הצעדים הנדרשים, לצורך הגברת התחרות במערכת הבנקאית. במסגרת בחינה זו מצאנו, כי מגזרי הפעילות הקמעונאיים של הבנקים – משקי הבית והעסקים הקטנים – מתאפיינים בהיעדר איום תחרותי מחוץ למערכת הבנקאית, ובשל כך, ולאור מאפייני ענף הבנקאות, קיים חשש כי מידת התחרות במגזרים אלה נמוכה.
לאור ממצאים אלו, פעל הפיקוח על הבנקים, באמצעות יחידת האסדרה באגף בנק-לקוח, לעדכון וקביעה של סטנדרטים התנהגותיים ביחסים בין התאגידים הבנקאיים לבין לקוחותיהם. סטנדרטים אלה נועדו להגביר את התחרות בין השחקנים הקיימים, להסיר חסמים ולצמצם פערי מידע וידע, להבטיח התנהלות תקינה והוגנת ביחסים בין התאגידים הבנקאיים לבין לקוחותיהם, וכן להביא להגברת השקיפות ולפישוט המוצר הבנקאי.
בנוסף, בשל חשיבותו של מגזר העסקים הקטנים לפעילות הכלכלית המשקית, ומתוך ההכרה בקיומם של קשיים מבניים הטבועים בפעילותו, נקט הפיקוח על הבנקים בצעדים נוספים, שנועדו לסייע להתנהלותם השוטפת, ולהוזלת עלויות ניהול החשבון שבבעלותם.
מכלול הצעדים שננקטו על ידי הפיקוח על הבנקים נועדו לאפשר ללקוח להבין מהם השירותים הבנקאים המתאימים לאופי הפעילות שלו בחשבון, וכן לסייע לו לגלות, ביתר קלות, את העלות הממשית של אותם השירותים, לבצע סקר שוק, ולפעול ליישום החלטותיו ללא חסמים ובמינימום עלויות.
מטרת מסמך זה היא להביא לידיעת הציבור חלק מהצעדים האמורים שבוצעו בתחום יחסי בנק-לקוח, ובמיוחד את החידושים בדבר זכויות הלקוח בהתנהלותו מול המערכת הבנקאית, אשר נובעים מהעדכונים באסדרה הצרכנית בשנת 2014. הגברת מודעות הציבור לזכויותיו, בין היתר באמצעות מסמך זה, תסייע לצמצום פערי מידע בינו לבין התאגידים הבנקאיים, וכתוצאה מכך, לחיזוק מעמדו של הלקוח בהתנהלותו היומיומית מול המערכת הבנקאית ולשיפור יכולתו לעמוד על זכויותיו באופן מושכל".